İcra Ve İflas Hukuku

Ankara En İyi İcra Avukatı

ankara-en-iyi-icra-avukati

Ankara en iyi icra avukatı, Mahkemelerde görülen kimi davalarda kurulan hükümle bir taraf lehine alacak doğarken bir tarafa borç yüklenilmektedir. Bu mahkeme kararlarında üstüne borç yüklenen taraf mahkeme hükmünde gösterilen borcunu ödemekten kaçınabilmektedir.

Yine tarafların hukuki ilişkiler sırasında çek, bono düzenleyip borç altına girdiği fakat bu borcunu ödemekten kaçındıkları görülmektedir. Ayrıca keşide edilen çek karşılıksız çıkabilmekte ve hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca kiralanan konut, işyerleri vb. taşınmazların kiracıları tarafından kiralanana zarar verme veya kira borcunu ödememe gibi eylemleri sebebiyle kiraya verenin malı zarara uğramakta veya kiraya veren alacaklarına kavuşamamaktadır.

Kimi zaman da kişiler aleyhine borçlu olmadıkları halde icra takibi başlatılmakta, kişilerin borçlu olmadıklarını itiraz veya dava yoluyla ortaya koymadıkları görülmekte, bu durumlarda borçlu olmadıkları halde borcu ödemeleri söz konusu olabilmekte, haklarında haciz yapılması, aciz vesikası veya iflas kararı alınması durumları oluşabilmektedir.

İcra Hukuku Avukatı; yukarıda bahsettiğimiz ve benzeri durumlarda kişinin doğmuş alacaklarının ödenmemesi ve devlet nezdinde kişiye yüklenen yapma veya yapmama yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda hukuki takip yapmaktadır.

İcra Avukatının Yaptığı Hukuki Eylem Ve İşlemler Nelerdir?

 1. İcra Takibi Başlatma

 • İlamlı İcra (Mahkeme kararlarının icrası)
 • Nafaka Takibine ilişkin icra
 • İlamsız İcra (Fatura vb. borç doğuran belgelerin icrası)
 • Kambiyo senedine bağlı icra (Bono,çek, poliçeden doğan alacağın icrası)
 • Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi ve kira borcuna dair icra
 • Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına dair İcra
 1. Kişi Hakkında Açılmış Takibe İtiraz

Borçlu olmadığını öne süren kişilerin süresinde borca veya imzaya itiraz etmesi gerekir. Aksi takdirde icra takibi kesinleşir. Alacaklı haciz ve satış talebinde bulunabilir.

 1. Haciz

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlunun mal varlığı üzerinde haciz koyulabilir. Haciz talep üzerine işleme koyulur. Ankara en iyi icra avukatı bu noktada borçlunun üzerinde taşınmaz veya araç olması durumunda bunlar üzerine veya bankalardaki hesapları üzerine bloke koydurarak veya sigortalının işçilik veya emeklilik ücretinin en fazla ¼ ine haciz koydurarak veyahut işten ayrılmış borçlunun kıdem ihbar vb. tazminatlarına haciz koydurarak yine borçlunun miras payların intikali ile birlikte haczini talep ederek alacağın tahsil edilmesini sağlar. Borçlunun mal varlığına giren veya mal varlığından çıkan değerleri kontrol ederek haciz talebinde bulunduğunda alacağın tahsil edilmesi kolaylaşacaktır. Ayrıca borçlunun mal varlığından bazı değerlerin başkalarına aktarılması ve satış gösterilmesi suretiyle mal kaçırılması söz konusu olduğunda avukat gerekli takip ve dava yoluyla kaçırılan malların haczini sağlayabilir. Yine ticaret şirketlerinin borçlu olduğu durumlarda şirket isim ve adresleri değiştirilerek borçtan kurtulmaya çalışan borçlunun takip edilmesi ile iki şirket arasındaki bağ ortaya koyulabilirse alacağın tahsilinin sağlanması mümkün hale gelir.

 1. Satış

Haczi yapılan malların İcra İflas Kanununda öngörülen usullerle satışı sağlanarak satıştan elde edilen paranın icra dairesi hesabına geçmesini ifade eder.

 1. Paraların Paylaştırılması

Satış sonucu elde edilen paranın alacaklılar arasında alacaklarına göre ve sıra cetveli sırasına göre paylaştırılmasını ifade eder.

 1. Sıra Cetveli

Bir kişinin birden fazla kişiye borcu olabilir. Bu kişiler borçlu şahsa karşı farklı tarihlerde icra takibine girişmiş olabilirler. Farklı tarihlerde icra takipleri kesinleşmiş ve yine farklı tarihlerde bazı mallar üzerinde veya borçlunun tüm malvarlıkları üzerinde haciz talep etmiş olabilirler. Satışı yapılan borçlunun malı bu alacaklılara kanuni rüçhan(öncelik) hakları gözetilerek ve haciz talepleri veya aciz vesikası almaları durumunda aciz vesikası alanın haciz talebi nazara alınarak bir sıra cetveli oluşturulur. Sıra cetvelinde birinci sırada olan alacaklılar alacaklarına kavuştuklarında ikinci sıradakilerin alacaklarının ödenmesi şeklinde süreç devam eder.

 1. Kişinin Borçlu Olmadığı Halde Borcu Ödemesi

Bazı durumlarda aleyhinde icra takibine girişilen şahıs gerçekte borçlu olmamasına rağmen icra yaptırımları ve tehdidi altında takibe konu alacakları ödemiş olabilir. Bu durumda borçlu olmadığı halde borcu ödeyen şahıs aşağıdaki davaları açabilecektir:

 • İstirdat
 • Sıra Cetveline İtiraz
 • Tasarrufun İptali
 • Menfi Tespit Davaları

Ankara En İyi İcra Avukatı borçlu/alacaklı açısında icra hukuku usulünü ve süreleri takip ederek hak kayıplarının önlenmesini sağlar. Ayrıca Ankara En İyi İcra Avukatı alacaklı/borçlu açısından icra hukuku müesseselerinin tamamını özenle yerine getiren avukattır. Bundan kasıt: Alacağın tahsil edilebilme olanağını artırmak açısından hukuki çerçeve içerisinde borçlunun tüm kazanç ve malvarlıklarının bilgi belgelerinin sorgulanması veyahut aslında olmayan bir alacağın cebri icra ile haksız ve kötü niyetle elde edilmesi önlemek veya önlenememiş ise borçlu görünen şahsa iadesini sağlamak amacıyla tüm bilgi ve belgelerin ve usulün titizlikle yürütülmesini sağlamaktır.