Tazminat Hukuku

Ankara Tazminat Avukatı ve Tazminat Davaları

ankara-tazminat-avukati-ve-tazminat-davalari

Tazminat Davaları Nelerdir?

Ankara Tazminat Avukatı ve Tazminat Davaları;

Tazminat; haksız fiil ya da başkaca bir haksız eylem neticesinde maddi veya manevi zarara uğrayan kişilere ödenmesi mahkemece hükmedilen bedellerdir. Tazminat isteme hakkı; Türk Medeni Hukuku, Türk Borçlar Hukuku ve Türk Ceza Hukuku gibi pek çok farklı hukuk dalında yer almaktadır. Tazminat talep edilen konunun ilgili maddesinde özel düzenleme olmaması halinde Türk Borçlar Kanununda yer alan haksız fiil neticesinde istenebilecek tazminata ilişkin hükümler uygulanır.

 Haksız fiillerin yol açtığı zararlar için tazminat isteme hakkı Türk Borçlar Kanunu Madde 51’ de şu şekilde düzenlenmiştir; “ Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.” Bu maddenin altında ise maddi tazminatın hangi hallerde talep edileceği düzenlenir. Bunlar; haksız fiil sonucunda ölüm halinin gerçekleşmesi halinde, cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplardır.

Eğer ölüm hali gerçekleşmemişse ortaya çıkan yaralanma gibi bedensel zararlarda ise tedavi giderleri, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, kazanç kaybı, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar maddi tazminat olarak talep edilebilir. Maddi tazminatın belirlenmesinde ki öncül maddi zararın tespitidir. Maddi zarar 2 tane olarak düzenlenmiştir; ilki fiil neticesinde, malvarlığında ortaya çıkan aktif azalmadır, ikincisi ise zarar verici eylemden önceki hal ile sonraki hal kıyaslandığında yoksun kalınan kardır. Bu noktada hesap yapılırken zarardan faydalar indirilip denkleştirilir ve tazminattan bu denkleştirilen tutar indirilir. Son olarak ise maddi tazminat belirlenirken tarafların kusur oranları dikkate alınır, kişiler ortaya çıkan zarardan kendi kusurlarınca sorumludurlar bu sebeple kusur oranınca tazminattan indirim yapılır.

Manevi tazminat ise;

TBK madde 56’da düzenlenmiştir. Hangi hallerde ödeneceğinin belirlenmesi tam olarak mümkün değildir. Çünkü hangi eylemlerin kişilerde veya yakınlarında nasıl bir infiale yol açacağı belirlenebilir bir husus değildir bu sebeple kanun koyucu TBK madde 56’da manevi tazminatı şu şekilde düzenlemiştir; “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak zarar görene ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar ya da ölüm hâlinde, zarar görenin ya da ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” Hemen belirtmek gerekir ki manevi tazminat kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve başkasının hissettiği elem ve ızdırap sebebine dayanarak manevi tazminat davası açılamaz. Kişinin açtığı manevi tazminat davası devam ederken kişi hayatını kaybederse mirasçıları davayı sürdürebilirler.

Manevi tazminatın oluşması için gerekli olan şartlara bakacak olursak, öncelikle haksız bir eylemin varlığı gerekmektedir ve bu haksız eylem kişide manevi bir zarara yol açmalıdır görüldüğü üzere haksız eylem ile oluşan manevi zarar arasında illiyet bağı olmalıdır. Belirtmek gerekir ki manevi tazminat tutarı belirlenirken kusur şartı aranmamıştır yani her iki tarafta kusurlu ya da kusursuz olabilir. Manevi tazminatta her olaya göre, duyulan elem ve acının karşılığı olabilecek nitelikte miktar, hakimin takdir yetkisini kullanması ile belirlenir. Miktar zarara uğrayan için tatmin edici, zarara yol açan için de tazminatı ödemesi hayat standartlarını fazlaca olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde belirlenmelidir. Tazminat ne fazla ne de az olmalıdır çünkü tazminat bir zenginleşme amacı olarak kullanılamaz.  

Son olarak tazminat isteme hakkı(eğer tazminat isteme hakkını öngören ilgili maddede zamanaşımı ile ilgili ayrıca düzenleme mevcut değilse) zararın ve zarara yol açanın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, her halükarda 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Tazminat hukuku,

oldukça geniş bir hukuk dalıdır, yazımızda tazminat hukukunun genel esaslarından ve en yaygın tazminat istemeye sebep olan haksız fiil sonucu talep edilebilen tazminat hakkından bahsettik.

Görüldüğü üzere özellikle manevi tazminatın belirlenmesinde genel kıstaslar olmadığı için hâkim takdirinde belirlenir, karar sonucunda davacı ve davalıda oluşması gereken tatmin hissi oluşmaması muhtemeldir. Bu davaların; güvenilen, konuya hakim bir vekil aracılığıyla takip ettirilmesi hak kayıplarına uğranmaması açısından oldukça önemlidir. Zira tazminat belirlenmesinde pek çok esas ve zamanaşımı süreleri vardır. Ankara Tazminat Avukatı ve Tazminat Davaları

Tazminat Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Avukatlık Hizmetleri

  • Kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve dava sürecinin takibi,
  • Beden bütünlüğünün ihlalinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve dava sürecinin takibi,
  • Haksız fiil sebebiyle meydana gelmiş zarar neticesinde maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve dava sürecinin takibi,
  • Sebepsiz zenginleşmeye dayanan maddi ve manevi tazminat davasının açılması ve dava sürecinin takibi,
  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası açılması ve dava sürecinin takibi,
  • Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, dava sürecinin takibi
  • Kazanç kaybı, ekonomik geleceğin sarsılması sebeplerine dayanarak açılacak maddi tazminat davası ve dava sürecinin takibi alanlarında avukatlık hizmeti sunmaktayız.