Asker Ve Polis Hukuku

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Nasıl Olur?

astsubayliktan-subayliga-gecis-nasil-olur

Nasıl Olur? 

Geçiş; 926 Sayılı TSK Personelleri Kanununun 109. maddesinde astsubaylıktan subaylığa geçişin mümkün olduğu açıkça hükme bağlanmış ve şartları belirtilmiştir.

 1. Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Mümkün Müdür? Mümkünse ?

926 Sayılı TSK Personelleri Kanununun 109. maddesinde astsubaylıktan subaylığa geçişin mümkün olduğu  “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen naspedilirler” ifadesiyle açıkça hükme bağlanmış ve şartları belirtilmiştir. Astsubaylıktan subaylığa geçiş için kontenjanlar Subay Sicil Yönetmeliğine göre her yılın aralık ayının ilk haftasında duyurulur. Kontenjanla birlikte hangi fakülteyi bitirmiş astsubayların hangi subay sınıfına geçeceği branşlarına karşılık bulunmayan subay sınıfları için hani sınıf içinde girecekleri belirtilir. Subay olmak isteyen astsubayları en geç şubat ayı sonuna kadar bağlı oldukları birlik komutanlarına ya da kurum amirine dilekçe ile başvurmaları gerekir.  

Bahsedilen kanunun 109.maddesinde geçiş şartları şu şekilde belirtilmiştir.

 1. Subaylık için müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olmak, astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış dokuzuncu yılını tamamlamamış olmak,
 2. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının tam sicil notunun %90 ve üzerinde olması,
 3. Yapılan sınavlarda ve subaylık nosyon kazandırma eğitimlerinde başarılı olmak,
 4. Üstlerinden subay olabilmek için nitelik belgesi almak.
 1. Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı ve Sınavsız Geçiş

Astsubaylıkta subaylığa geçiş sınavı yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav mesleki bilgi ve genel kültür sınavlarından oluşur. Mesleki bilgi konuları ilgili mevzuatları içermekle birlikte bitirilen fakülte ve geçilmek istenen sınıfla ilgili bilgileri de içerir. Mülakatta ise genel görüş, kendine güven güven, anlatım bozukluğu gibi hususlar değerlendirilir. Sınava girmek için yeterli kriterleri sağlamak kaydıyla bazı şartlar altında başvuramamaları ya da başvursalar da sınava girememeleri durumunda sınava giremedikleri süre kadar hakları uzatılır. Bu durumlar Subaylığa Sicil Yönetmeliğinin 112. maddesinde şöyle sıralanmıştır.

 1. Savaşa katılanlar
 2. İç güvenlik harekatına katılanlar
 3. Terörle mücadele kapsamında yürütülen asayiş görevlerine katılanlar
 4. Uluslararası anlaşmalar gereği birlik halinde yurt dışında icra edilen görevlerde bulunmak
 5. Alarm tedbiri olarak izinlerin kaldırıldığı birlikte çalışıyor olmak.

Astsubaylıktan subaylığa sınavsız olarak geçmek olan dönemlerde mümkün değildir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sadece bir sefere mahsus olarak sadece mülakat yoluyla geçiş yapılmış ve sonrasında tekrar etmemiştir.

 1. Subaylığa Geçiş Eğitimi Nasıl Olur?

Subaylığa geçiş sınavında başarılı olmuş ve kontenjana girmiş olanlar, geçirilecekleri subay sınıfları ile ilgili kursa ve eğitime tabi olurlar. Bu eğitim okulların tabi olduğu esasa göre belirlenir. Bu eğitimde başarılı olamayan adayların okulla ilişiği kesilir ve görev yerlerine dönüp astsubay olarak çalışmaya devam ederler.

 1. Kıdem ve Maaş Değişiklikleri

Subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar bitirdikleri tarihten itibaren teğmen olarak naspedilirler. Bu personelin nasıp tarihleri ne olursa olsun kademe ilerlemesi ve yükselmelerine esas olacak nasıplarında 30 Ağustos esas alınır. Bu tarihten sonra teğmen naspedilenlere maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Daha önceki derece ve kademe aylıklarına göre naspedildikleri teğmenlikten fazla maaş alanlar aynı maaşı almaya devam eder. Teğmenlikteki derece ve kademe aylıkları daha önceki derece ve kademe aylıklarıyla eşitlendiği zaman emsali subaylar hakkındaki derece ve kademe aylıklarına göre alırlar.

Astsubaylıktan subaylığa geçenlere rütbe, rütbe bekleme süresi, yaş hadleri de dahil diğer hususlar subaylarla aynı uygulanır.

 1. Astsubaylıktan Subaylığa Geçişe Engel Haller Nelerdir?

Belirtilen hallerde ceza ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, hükümlülüklerine ilişkin adli sicil kayıtları silinmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girilmiş olsa dahi astsubaylığa geçişe engeldir.

 1. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, , sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayrî tabiî mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmak.
 2. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapis cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.
 1. Astsubaylıktan Subaylığa Geçişte İdarenin Sorumluluğu Nedir?

Astsubaylıktan subaylığa geçiş işlemi idarenin yaptığı bireysel bir idari işlemdir. Anayasanın 125.maddesi hükmüne göre idarenin her türlü işlemine karşı yargı yolu açıktır. Bu sebeple astsubaylıktan subaylığa geçiş konusunda da yürütmeyi durdurma ve nihayetinde işlemin iptali talebiyle 60 içerisinde yetkili ve görevli idare mahkemesinde dava açılabilir. İdarenin sorumluluğu ilkesi idarenin takdir yetkisini de kapsar. Bunun sebebi ise idareye bırakılan seçim hakkının kötüye kullanılmasının önüne geçmektir. Nitekim Gaziantep Bölge İdare mahkemesi de verdiği “sıralı birtakım aşamalardan oluşan, astsubaylıktan subaylığa geçiş için yapılacak olan eğitime katılmak amacıyla davacı tarafından yapılan başvurunun, ilk aşamada olumsuz amir kanaati nedeniyle reddedilmesi nedeniyle subaylığa geçiş sınav ve eğitimine katılamadığı açık olduğundan, davacı hakkında düzenlenen söz konusu olumsuz amir kanaat raporunun, sonuçları itibariyle davacının hukuki durumuna ciddi etkileri olduğu ve bu haliyle etkin ve sonuç doğurucu nitelikte bulunduğunun görülmesi nedeniyle dava konusu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde olduğu anlaşıldığından, İdare Mahkemesince davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.” kararıyla idarenin takdir yetkisinin kötüye kullanımının telafisi imkânsız hatalara sebebiyet verebileceği hususunu vurgulamış ve bu sebeple birinci derece mahkemesinin kararını kaldırarak tekrar görülmesi üzere göndermiştir.

Scroll Up