Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir? Tehlikeli Madde Nedir? Tehlikeli madde kimyasal bileşenlerden oluşan çevreye, canlılara zararlar verebilen maddelerdir. Canlılar üzerinde olumsuz etkiler bıraktıkları gibi ölümcül sonuçlar da doğurabilir. Tehlikeli maddeler katı, sıvı, gaz hallerinde bulunurlar. Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Taşıma Veya Bulundurma Suçu Nedir? (TCK 174) Tehlikeli maddeleri izinsiz taşıma veya bulundurma suçu, kimyasal bileşenlerden oluşan…

Details
Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası

Noterin Hukuki Sorumluluğu ve Tazminat Davası Noterlik Nedir? Hukukumuzda noterlik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Noterlik, hukuk güvenliğini sağlamak ve çıkan uyuşmazlıkları giderebilmek için yapılan işlemleri belgelendiren ve kamu hizmeti özelliği taşıyan bir kurumdur. Noterlerin aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bu davalar noteriı gerçekleştirdiği işlemler sonucunda zarar meydana gelmesi sonucu açılır. Noterlik Kanunu…

Details
Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi Mirastan feragat sözleşmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesinde yer edinmiştir. Bu maddeye göre; miras bırakan, bir mirasçıyla karşılık olmadan veya karşılık bekleyerek mirastan feragat sözlesmesi yapabilir. Mirastan feragat eden tarafın mirasçılık sıfatı kaybolur. Karşılık beklenerek mirastan feragat edildiği takdirde–sözleşmede aksi belirtilmedikçe- feragat edenin alt soyu için de geçerli olur. Mirastan…

Details
Kira Tespit Davası Nedir?

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, Türk Borçlar Kanunu madde 344 ve 345’te yer edinmiştir. Hem kiracı hem de kiraya veren tarafından açılabilen, kira bedelinin yeniden talep edilmesi istemi sonucu açılan bir davadır. Kira bedelinin tespiti davası olarak da adlandırılan bu dava yalnızca konut ve çatılı işyeri kiraları için açılabilir. Bu…

Details
İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir? Cebri icra hukukunun ana ilkelerinden biri, borçlunun borcunu rızası ile ödemediği hallerde; alacaklının alacağını, borçlunun mallarının paraya çevirip para şeklinde almasıdır. Borçlunun borcunu zamanında ödememesi durumunda, alacaklı borçlu aleyhine icra takibi başlatır ve mallarına haciz koyar. Alacaklı, alacağını bu malların açık artırma yoluyla satılmasından elde eder. Bu satış icra daireleri tarafından…

Details
KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü

KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü

KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü KVKK Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Gerçek ve tüzel kişileri birtakım yükümlülük altına sokmuş ve uyulmaması halinde yaptırıma tabi tutmuştur. Kanunun amacı birinci maddesinde belirtildiği üzere gerçek kişilerin özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaktır. Aşağıda bu kanun…

Details
Zorunlu-arabuluculuk-nedir

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Nedir? Geleneksel hukuk sistemlerinde uyuşmazlıkların çözüm yolu genel olarak dava yolu ile çözülmektedir. Mahkemelerin dava yoğunluğunu azaltmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirilmektedir. Tahkim, uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında arabuluculuk da etkin rol almaktadır. Arabuluculuk en genel anlatımla, zaman ve maliyet açısından zahmetli olan yargı yoluna başvurmak istemeyen tarafların başvurduğu…

Details
Tanıkla İspat

Tanıkla İspat

Tanıkla İspat Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnalarından bir tanesi de tanıkla ispattır. Buna göre tanık, belirli bir vakıa hakkında gördüğünü, duyduğunu bildiren kişilerdir. Tanık olabilmek için; Herkes tanık olabilir, yaş sınırı mevcut değildir. Hiç kimse kendi davasına tanık olamaz. Aynı şekilde isticvap edilmiş kimselerin de tanık olması mümkün değildir. Tanığın temyiz gücüne sahip olması…

Details
Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması

Kıdem, İhbar ve Fazla Çalışma Tazminatı Davası ve Hesaplanması Kıdem Tazminatı Nedir? 4867 sayılı iş kanunda düzenlenmiş olan kıdem tazminatı çalışan kişiler için maddi olarak güvence sağlamaktadır. İşverenler açısından ise haksız olarak işçilerin işten çıkarılması zorlaştırılmıştır. Kıdem tazminatı, çalışanın yıl içerisinde 30 günlük süre için almış olduğu brüt ücret göz önüne alınarak hesaplanır. Bu ücretle…

Details
Mirasçılık-Belgesi-Nedir

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi Nedir? Mirasçılık Belgesi Genel tanımıyla bu belge yasal mirasçı oldukları belirlenenlere verilen mirasta hak sahibi olduklarının kanıtına yarayan bir belgedir. Bu belgeye sahip olmak mirasta hak sahibi olunduğuna karine olsa da mirastan kesin pay alınacağı anlamına gelmemektedir. Veraset ilamı olarak da bilenen bu belge sulh hukuk mahkemelerine ve noterlere başvurularak temin edilmektedir. Mirasçılar…

Details