Memur Hukuku

Devlet kurumlarında maaşlı olarak çalışan ve kamu hizmeti gören kişilere halk arasında memur denilmektedir. Hukuk dalları arasında memur hukuku ismiyle anılan bir hukuk dalı olmamasına karşın, hukukta ihtisaslaşmanın ilerlemesiyle idare hukukunun bir alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda memurların idare ile olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgilenilen hukuka memur hukuku denilmektedir. Memur hukukunda yargı kolu genel itibariyle idari yargı olmakla birlikte bazı durumlarda adli yargı görevli olabilmektedir.

Memur Hukukunun Konusunu Oluşturan Durumlar

Memur hukuku her türlü kamu personelinin idare ile arasında yaşanan uyuşmazlıkla ilgilenir. Bu doğrultuda disiplin cezaları, atama işlemlerinin iptali, görevden almaların iptali, görevden çıkarmanın iptali, sözleşme feshinin geçersizliği kurum veya kamu zararı gibi konular memur hukukunun konularını oluşturmaktadır. Memur hukukunda en çok karşılaşılan uyuşmazlığın ise disiplin cezaları olduğu söylenebilir.Memurların disiplin cezası alabilmesi için takip edilmesi gereken usuli işlemler mevzuatlarda sayılmıştır. Bunlara göre disiplin cezasını verebilecek kişi ve makamlar, hangi eyleme hangi disiplin cezasının verileceği, disiplin soruşturmasının yapılması zorunluluğu ve zamanaşımı süresi hükme bağlanmıştır. Disiplin hukuku mevzuatlarda ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği için idare tarafından sıklıkla bunlara uyulamamakta ve bu sebeple uyuşmazlık meydana gelmektedir.

Memur Hukukuna İlişkin Mevzuatlar

  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • 926 Sayılı TSK Personel Kanunu
  • 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu
  • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

Memur Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerin takibini uzman kadromuzla yeni bir ihtisas alanı olarak gelişen memur hukukunda disiplin cezalarının iptali, atamaların iptali, özlük haklarının iadesi, kurum zararının tahsili kararının iptali davalarında süreci yönetme konusunda faaliyetler yürütmekteyiz.