Vergi Hukuku

Vergi, idarenin kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için gerekli kaynakları oluşturmak ve bazı ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere, egemen kamu otoritesi tarafından kişilerden kamu gücüne dayanılarak alının parasal değer, pay şeklinde tanımlanabilir.

Vergi Hukuku ise, vergi, resim ve harçlarla ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili maddi ve şekli hukuk kurallarının ve bu kuralların dayandığı ilke ve teorilerin pozitif ve normatif açılardan incelendiği bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla Vergi Hukuku’nun konusuna vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsili, vergi suç ve cezaları ve vergi uyuşmazlıkları girmektedir.

Vergi Hukuku, kamu hukuku dalı olmakla birlikte, bazı durumlarda özel hukukun (medeni hukuk, borçlar hukuku vs.) kavram ve müesseselerinden de yararlanılmaktadır.

VERGİ HUKUKU DALLARI

Vergi Hukuku; vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi yargılama hukuku, uluslar arası vergi hukuku ve vergi usul hukuku şeklinde alt dallara ayrılmaktadır.

-Vergi Ceza Hukuku, vergi hukukunda vergi cezalarını gerektiren fiiller, devlet hazinesine zarar veren ya da zarar verme tehlikesi yaratan fiillerdir. Vergi cezaları, genellikle idari-mali nitelikteki parasal yaptırımlar ya da bazen de ceza hukuku anlamındaki yaptırımlar şeklinde olur.

-Vergi İcra Hukuku, Devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki zor kullanılarak tahsiline ilişkin kurallardan oluşan bir vergi hukuku alt dalıdır.

-Vergi Yargılama Hukuku, vergi kanunlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kurallar vergi yargılaması hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

-Uluslararası Vergi Hukuku, Devletlerin uluslar arası vergi anlaşmaları dışında, başka devletlerle olan ilişkilerini tek taraflı olarak kendi vergi kanunlarıyla düzenlemeleri de uluslar arası vergi hukukunun konusunu oluşturur. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan ve hızla gelişmekte olan küreselleşme olgusu, uluslar arası ekonomik ve mali ilişkilerin, dolayısıyla uluslar arası vergi hukukunun önemi gün geçtikçe daha fazla artmaktadır.

-Vergi Usul Hukuku ise; vergileme ilkeleri, mükellefin ödevleri, vergi alacağının tayini, vergilendirme süreci ve bu süreçte yer alan idari işlemler, vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısını kapsamaktadır.

Dolayısıyla Vergi Hukuku’nu kısaca, vergi ilişkisinden doğan haklar ve ödevler ile bu ödevlere uygun hareket edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek olan yaptırım ve uyuşmazlık konularını inceleyen kamu hukuku dalı şeklinde tanımlayabiliriz.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, vergi hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda vergi mahkemelerinde dava açılması ve uzlaşma gibi konularda müvekkillerimize profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

VERGİ HUKUKU ALANINDA AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

-Kurumlar Vergisi

-Vergi Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi.

-Şirket Birleşme/Devralma/Bölünme İşlemleri Öncesi Vergisel Risk Tespiti.

-Motorlu Taşıtlar Vergisi.

-Yanlış veya Eksik Gelir Beyanları.

-Gelir Vergisi.

-Transfer Fiyatlandırması.

-Katma Değer Vergisi.

-Kaynak Kullanım Destekleme Fonu.

-Sigorta Poliçeleri.

-Vergi Cezaları.