Spor Hukuku

Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Düzenlemeler Nelerdir?

sporda-siddet-ve-duzensizligin-onlenmesine-iliskin-duzenlemeler-nelerdir

Spor müsabakaları, Spor Federasyonlarının organize ettiği veya organize edilmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşmalar ve yarışmalardır.

Spor alanları, spor karşılaşmalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir yerleri, sporculara ait soyunma odaları ve spor yapmaya elverişli kılınmış alanlardır.

Spor kulüpleri, belirli şartlara göre tesis edilen, amatör veya profesyonel spor branşlarında faaliyette bulunan kuruluşlardır.

6222 sayılı Kanuna göre, her ilde ve spor kulübü bulunan ilçelerde SGK (Spor Güvenlik Kurulu) tesis edilir. İl SGK, Vali/görevlendireceği Vali Yrd.’ının Bşk.lığında, Belediye Bşk.lığı, İl Jandarma K.lığı, İl Emniyet Md.lüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.lüğü, İl Sağlık Md.lüğü, İl Milli Eğitim Md.lüğü, ilgili Federasyon ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun temsilcileri, Vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine ait, taraftardan mesul kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın organlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. İlçe SGK, Kaymakam başkanlığında, İl Spor Güvenlik Kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri ve Kaymakam tarafından belirlenecek bir hukukçu ile varsa farklı spor kulüplerine mensup, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

31.3.2011 tarih ve 6222 sayılı SŞDÖK (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) amacını, spor müsabakaları öncesinde, müsabakalar sırasında veya sonrasında spor alanları ile çevrelerinde, taraftarların sürekli/geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde ve müsabaka alanına gidiş/geliş hatlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi şeklinde; kapsamını ise daha geniş olarak şöylece belirtmektedir: Bu Kanun, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli/geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş/geliş hatlarında, takımların kamp yaptığı alanlarda uygulanacak güvenlik tedbirlerini, şike, teşvik primi ve diğer yasak fiil ve tavırları, bunlara uygulanacak yaptırımları, spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin, sporcularının ve diğer görevlilerinin, genel kolluk veya özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin, taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor federasyonlarının, yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile mensuplarının ve diğer ilgili kişi ve kurumların spor karşılaşmalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin görev ve sorumlulukları kapsar.

Taraftar dernekleri, bu Kanunun amacına aykırı faaliyette bulunamaz. Taraftar dernekleri, taraftarların spor ahlâkı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik eğitici faaliyetler düzenler.

Bu Kanundaki düzenlemelerle, önceki dönemlerde yalnızca spor hukuku kapsamında bir disiplin suçu niteliğinde olan şike, teşvik primi ve diğer eylemler, disiplin suçu olmalarının yanı sıra ceza hukuku kapsamında adi suç niteliğine de dönüştüğü, bu suçların işlenmesi halinde hem disiplin cezası hem de adli ceza uygulanmasına engel bulunmadığı, disiplin soruşturması ile adli soruşturma ve kovuşturmanın birbirinden bağımsız olarak yürütülüp sonuçlandırılacağı kabul edilen genel görüştür.

Spor kulüpleri, YK üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi taraftardan mümessil kulüp temsilcisi olarak belirlemek ve bu kişilerin kimlik bilgilerini spor kulübünün bulunduğu yerdeki genel kolluk birimine bildirmekle sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde taraftardan sorumlu kulüp temsilcisine terettüp eden yükümlülükler, kulüp bşk. ve yk üyelerinin tamamı tarafından yerine getirilir. Taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri, karşılaşma güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan yaşamı açısından tehlike oluşturabilecek alanlarda karşılaşmaların seyredilmesini önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Bu Kanun hükümleri çerçevesinde bir spor kulübüne veya spor kulübünün mensubuna ceza verilmesi, bu kulübün bağlı olduğu Federasyonun yaptırım uygulama yetkisini ortadan kaldırmaz.

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu)’nun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği Asliye Ceza Mahkemeleri yetkilidir. Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet Savcısı yetkilidir. Ceza Muhakemesi Kanununun iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin hükümleri, şike ve teşvik primi suçları bakımından da uygulanır.