miras-paylasimi-davasi-nedir

Miras Paylaşımı Davası Nedir

Miras Paylaşımı Davası; Paylaşmanın anlamı teredeki malların bölünerek kesin bir şekilde mirasçılara isabet eden hisselerin ayrılıp mirasçıların kendi kişisel malvarlıklarına geçmesi işlemidir. Mirasın paylaşımı sırasıyla: Mirasçılar Miras bırakan Üçüncü kişiler (vasiyeti tenfiz memuru) Hâkim bu dört farklı kişi ve kişi grubu tarafından yapılabilir. Kanundaki bu sıralama öncelik sırasıdır. İlk sırada mirasçıların mirası kendi aralarında paylaşımı…

miras-ortakligi-nedir

Miras Ortaklığı Nedir

Miras Ortaklığı; TMK 640-644. maddeleri arasında paylaşma yapılmadan önce miras ortaklığı, TMK 646-668. maddeleri arasında paylaşımın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler, TMK 669-675. maddeleri arasında paylaşma sonrası denkleştirme durumu düzenlenmiş, TMK 676-682. maddeleri arasında ise paylaşımın sonuçları düzenlenmiştir. Miras mallarının paylaşılması bu düzenlemeler ile hüküm altına alınmıştır. Murisin ölümüyle birlikte birden fazla yasal veya atanmış mirasçısı…

ticaret-hukuku-avukati-ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara; ticari uyuşmazlıklardan doğan davalar ticaret mahkemelerinde görülür. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen başlıklardan doğan uyuşmazlıkların hepsi Ticaret Mahkemelerinin görev alanındadır. Yargı çevresinde ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde, asliye hukuk mahkemelerinde dava açılabilir. Ayrıca özel olarak ticaret mahkemelerinde çözümlenmesi kararlaştıran 6 uyuşmazlık konusu daha vardır: Rehin karşılığında ödünç verme…

is-hukuku-avukati-ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara;  İşçi/İşveren Avukatı İş Kanunu kapsamında işçinin korunması ilkesi işçilerin alacaklarının ve iş güvencesi kapsamında iseler işe iadelerinin sağlanmasını kolay kılmaktadır. Ancak işverence haklı sebepler varsa işçilerin iş sözleşmelerinin bildirimsiz feshedilmesi de mümkündür. İş Hukuku Avukatı İşçilerin hak ve alacaklarının eksiksiz şekilde kendisine ödenmesi, İşçinin sadakat ve özen yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlar…

ceza-avukati

Ceza Avukatı

Ceza avukatı Makalenin başında belirtmek gerekir ki Türkiye’de avukatlık mesleğinde yasal olarak branşlaşma gibi bir şey  söz  konusu  değildir.  Dolayısıyla  avukatların kendini ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi tanıtması yasal olmadığı gibi esasen avukatlık mesleğinde ceza avukatı gibi bir dal da söz konusu değildir. Bununla birlikte, ceza davalarına giren avukatlara halk arasında ”ağır ceza…

ankara-en-iyi-icra-avukati

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara en iyi icra avukatı, Mahkemelerde görülen kimi davalarda kurulan hükümle bir taraf lehine alacak doğarken bir tarafa borç yüklenilmektedir. Bu mahkeme kararlarında üstüne borç yüklenen taraf mahkeme hükmünde gösterilen borcunu ödemekten kaçınabilmektedir. Yine tarafların hukuki ilişkiler sırasında çek, bono düzenleyip borç altına girdiği fakat bu borcunu ödemekten kaçındıkları görülmektedir. Ayrıca keşide edilen çek karşılıksız…

ankara-bosanma-avukati

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı, Boşanma davaları; nafaka, velayet ve tazminat davaları gibi aile hukukuna ilişkin davalardan bir tanesidir. Boşanma davaları tarafların isteklerine göre anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Ankara boşanma avukatı da aile hukukuna ilişkin davalardan bir tanesi olan boşanma davasında avukatlık hizmeti vermektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki; Ankara boşanma…

ankara-asliye-ceza-avukati

Ankara Asliye Ceza Avukatı

Ankara Asliye Ceza Avukatı, Mahkemede yargılamaya başlanmadan önce hukuki takip ve usuli işlemlerin yapılmasında görevli avukattır. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi: 5235 S.K. Madde 11 – Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçların…

aile-avukati

Aile Avukatı

Aile avukatı kavramını Aile Hukuku alanında Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal mevzuata hâkim, aile kurumunun önemini bilen, hukuk ilkeleri öncülüğünde yapıcı ve çözüm odaklı çalışan, başarılı, tecrübeli avukatlar oluşturmaktadır. Aile Hukuku geniş kapsama sahip kompleks davalar içeren bir hukuk dalıdır. Nişanlanma, evlilik, boşanma, nafaka, mal rejimleri, aile konutu, evlat edinme, soy bağı, hısımlık, vesayet…