Kamu kurumlarında çalışan kamu avukatları hariç olmak üzere serbest avukatlık yapan her avukat bulunduğu yerin barosuna Avukatlık Kanunu hükümleri gereği kaydolmak zorundadır. Bununla birlikte ayrıca belirtmek gerekir ki ülkemizde bulunan her bir baro da aynı zamanda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği TBB’nin bir üyesidir. Bu bakımdan Ankara Barosu’na kayıtlı olan ve dolayısıyla Ankara’da avukatlık hizmeti veren kişilere günlük hayatta ‘’Ankara Avukat’’ denilmektedir. Ağustos 2020 tarihi itibariyle Ankara Barosu’na kayıtlı 37.000 avukat olup baroya kayıtlı bu avukatların sadece 15.000’inin aktif olarak avukatlık hizmeti verdiği düşünülmektedir. Bu bakımdan baroya kayıtlı avukatlara verilen baro levhası aynı zamanda Ankara avukat listesi işlevi de görmektedir.

Vatandaşların günlük hayatta normal olarak her gün avukatla işi olmamaktadır. Ancak ne zaman hukuki bir uyuşmazlığın tarafı oldukları durumlarda o zaman hukuk ve danışmanlık bürosu arayışına girmektedirler. Bu süreçte vatandaşlar Ankara’da uyuşmazlık konusunda en iyi avukatı bulmak için arayışlarını sürdürürlerken çevrelerinden de bu konuda çeşitli tavsiyeler almaktadırlar. Ancak belirtmek gerekir ki meslek hayatımızda bu zamana kadar gördüğümüz kadarıyla her şeyi bilen her konuda çok iyi olan ve her uyuşmazlığı derhal çözen Ankara en iyi avukatı diyebileceğimiz bir meslektaşımız bulunmamaktadır.

Ankara’nın başkent olmasından mütevellit bakanlıklar ve birçok kamu kurum ve kuruluşları da Ankara’da bulunmaktadır. Bu bakımdan Ankara’da çalışan avukatlar özellikle güvenlik soruşturması, adli sicil sildirme, kamu ihale hukuku, araç değer kaybı, memurlar ile ilgili uyuşmazlıklarla ilgili daha fazla tecrübe ve bilgi sahibidir.

Toplumsal yaşam içerisinde insanın insanla ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallarının tümüne hukuk denir. Bu bakımdan hukuki konularda ve hukuki uyuşmazlıklarda gerek gerçek kişilere gerekse de tüzel kişilere hukuki yol gösteren, danışmanlık hizmeti sunan ve bu gerçek ve tüzel kişileri adli ve idari makamlar önünde temsil eden, kısacası vekilliğini yapan kişilere avukat denilmektedir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını ve özgürlüklerini korumak adına gerekli tüm hukuki donanımlarla donatılmış kişilerdir. 31.12.2019 tarihi itibariyle yapılan hesaplamada Türkiye’de 127.691 kişi baroya kayıtlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Bu bakımdan Türkiye’de bugün olarak yaklaşık 140.000 baroya kayıtlı avukat olduğu düşünülmektedir. Durum böyle iken vatandaşlar da hukuki konu ve uyuşmazlıklarında kendilerine en iyi hukuki desteği verecek avukatı araştırırlarken ince eleyip sık dokuyarak tabiri caizse uyuşmazlık konusunda kendilerine göre en iyi avukatı bulmaya çalışmaktadırlar.

 

Avukatlık mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikle T.C. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından denklik tanınan 4 yıllık eğitim veren bir üniversitenin hukuk fakültesinden başarıyla mezun olması gerekmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki sadece bu mezuniyet avukat olmak için tek başına yeterli değildir. Bu bakımdan hukuk fakültesini bitiren kişilerin ikamet ettikleri ildeki baroya kayıt olarak 1 yıl süren avukatlık stajını tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan ayrıca belirtmek gerekir ki 1 yıllık avukatlık stajı yapan kişilerin bu süre zarfında başka bir işle uğraşması ve sigortalı bir işte çalışması yasaktır. Aksi durumda bu kişilerin avukatlık stajı iptal edilecektir. Avukatlık stajının bitiminde baro başkanlığı tarafından stajını bitiren kişiye staj bitim belgesi verilmektedir. Staj bitim belgesini alan avukat adayı bu belge ile birlikte hukuk fakültesi mezuniyet diploması ve gerekli diğer belgelerle birlikte kayıtlı olmak istediği baroya avukatlık ruhsat başvurusunda bulunacaktır. Baro Yönetim Kurulu, TBB Yönetim Kurulu ve son olarak da Adalet Bakanlığı’nın oluru ile kişi adına avukatlık ruhsatı düzenlenir. Kişinin Baro Yönetim Kurulu huzurunda ettiği avukatlık yemini sonrasında kişiye avukatlık ruhsatnamesi takdim edilir ve temsili bir cübbe giydirilir. Kişi bu andan itibaren avukat sayılır.

Önemle belirtmek gerekir ki 24.10.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yargı Reformu Paketi ile birlikte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirilmiştir. Dolayısıyla bu sınav ile birlikte hukuk mesleği olarak kabul edilen hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine girmek isteyen kişilerin, üniversitelerinin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir nevi ön eleme sınavı niteliğinde olan bu sınavlara girmesi gerekmektedir. Adayların bu sınavı geçmeleri durumunda çeşitli mevzuatlarda öngörülen Avukatlık Stajı, Hakimlik ve Savcılık sınavlarında da başarılı olmaları durumunda bu meslekleri yapabileceklerdir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki yukarıda belirtilen Yargı Reformu Paketi kapsamında getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Hukuk Fakültesi’ne2020-2021 öğretim yılında kayıt yaptıran adayların mezun oldukları yıldan itibaren gerçekleştirilecek olup değişiklikten önce Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptıran kişiler bu sınav kapsamı dışında bırakılmıştır.

Hukuki bir uyuşmazlık veya işlemiyle ilgili bir avukata vekâlet vermek isteyen kişiler aşağıda belirtilecek olan bilgi ve belgeler ile notere başvurmalıdır. Noter tarafından gerekli işlemler yapılarak vekâletname çıkarılacaktır. Avukata vekâlet vermek için aynı ilde olmaya gerek yoktur. Vekâlet vereceğiniz avukata il dışından veya bulunduğunuz yerden de vekâlet verilebilir.

Vekâletname çıkarılırken notere verilmesi gereken bilgi ve belgeler;

 • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
 • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesi,
 • Vekâletname çıkaracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu,
 • Vekâlet verilecek Avukatın Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası, Adresi ve Baro Sicili,
 • Vekâletnamenin türüne göre vekâlet verecek kişinin vesikalık fotoğrafı,
 • Vekâletnamenin türüne göre vekâletname bedeli.

Türk hukuk sistemimizde, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile ilgili olarak 5237 sayılı TCK ve 5271 sayılı CMK olmak üzere iki temel kanun mevcuttur. Bilindiği üzere evrensel hukuk sisteminin en temel kuralı kanunsuz suç ve ceza olamayacağıdır. Özel kanunlarda belirtilen suçlar ve cezaları bir kenara bırakırsak diğer suçlar ve cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş iken; bu suçların ortaya çıkması durumunda yargılamanın nasıl yapılacağı ve cezanın nasıl verileceği ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Ancak ayrıca belirtmek gerekir ki ceza mahkemeleri tarafından verilen cezaların nasıl infaz edileceği ise 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kanunlar bağlamındaki ceza hukukunun konusunu oluşturan davalara Ankara’da bulunan hukuk ofislerinde bakan avukatlara kamuoyu içerisinde Ankara Ceza Avukatı denilirken özellikle yargılamaları ağır ceza mahkemesinde yapılan suç ve cezalara ilişkin dosyalara yoğunluk gösteren avukatlara kamuoyu içerisinde Ankara Ağır Ceza Avukatı denilmektedir.

Ceza muhakemesi sonucunda hapis gibi yaptırımların kişilerin hürriyetlerini kısıtlayan özelliği gereği şüpheli, sanık, mağdur, müşteki, katılan bakımından ceza yargılamasında avukat oldukça önemli bir kişi haline gelmektedir. Dolayısıyla bu dönemlerde kişiler başından daha önce bu tür olaylar geçmiş kişilerden bu alanda en iyi avukat ile çalışmak için ceza avukatı hakkında tavsiyeler alırlar. Ancak bize göre her dosya ve her olay bir tane olduğu için ayrı ayrı incelenmeli ve araştırılmalıdır. Bu bakımdan en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı size ve dosyanıza değer veren ve size ve dosyanıza vakit ayıran kişidir.

İdare avukatı, çoğunlukla idari davalara bakan ve idare hukukundaki uyuşmazlıklarda tecrübesi olan dolayısıyla da bu alanda uzmanlaşmış avukatlardır. İdare hukuku çok geniş ve ayrıntılı bir hukuk olmasıyla birlikte bu alanda uzmanlaşmak ciddi anlamda emek ve tecrübe gerektirmektedir. Zira idare hukuku aslında pek çok alt dalı da kapsamaktadır.

İdare hukuku davaları, en çok sorun yaşanan ve en fazla hak mahrumiyetlerinin yaşandığı alanlardan birisidir. Bu bakımdan idare hukukunu ilgilendiren davalarda hukuki danışmanlık almak ya da tüm bu süreci idare avukatı aracılığıyla yönetmek çok mühimdir.

İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren idare hukuku avukatlarına ulaşabilmek için uzun ve titiz bir şekilde araştırma yapmak gereklidir. Her ne kadar günümüz internet çağında bu bilgilere ulaşmak kolay olsa da yanlış bilgilere ulaşmak da bir o kadar kolaydır. Bu nedenle idare hukuku davalarında bu alanda uzmanlaşmış avukatlardan destek almanız sizlerin yararına olacaktır.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak idare hukuku alanında; memur disiplin hukuku, polis okulu davaları, polis okulu sağlık davaları, güvenlik soruşturması davaları, okuldan ilişiğin kesilmesi davaları ve memur tayin davaları gibi spesifik alanlarda dava aşamalarında en iyi ve sorunsuz hizmeti sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Askeri ceza hukuku, askeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu davalara ilişkin birtakım düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda askeri ceza hukuku; 1632 sayılı askeri ceza kanunu, 6413 sayılı askeri disiplin kanunu ve 211 sayılı iç hizmet kanunu ile yakın bir ilişki içerisinde olup bu kanunlardan kaynaklı davalar da askeri ceza hukukunun konusunu oluşturacaktır. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki askerlik görevini yerine getiren kişilerin askeri mahallerde işledikleri ancak askeri ceza hukuku kapsamında askeri bir suç oluşturmayan suçlar ise askeri ceza hukukunun konusunu değil adli yargının konusunu oluşturacaktır. Bu bakımdan bu tür davalar askeri ceza ve idare davalarından ayrılmaktadır.

16.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı kanunla Anayasa’ya eklenen geçici 21.madde öncesinde askeri ceza hukukunu ilgilendiren davalarda görevli mahkemeler askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemeler iken; yürürlüğe giren bu madde neticesinde yargıda birliğin sağlanması amacıyla askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemeler kapatılmış ve askeri mahkemelerin görev ve yetkileri sivil mahkemelere devredilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki istisnai olarak sadece savaş durumlarında askeri mahkemelerin askeri suçları yargılamak adına kurulması  söz konusu olacaktır.

Bu kapsamda MDM Hukuk ve Danışmalık Bürosu avukatlarının vermiş olduğu askeri ceza ve idare davaları hizmeti büyük bir önem kazanmaktadır. Zira askeri ceza hukukunu ilgilendiren davalarda sivil hâkim ve avukatların askeri teamülleri bilmemesinden mütevellit yapılan savunma ve beyanlarda birçok eksik ve yanlış bilgi ve değerlendirmeler söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan söz konusu davalarda mağdur duruma düşmemeniz ve hakkınızın doğru bir şekilde savunulabilmesi adına askeri ceza hukukunu ve askeri teamülleri bilmekle birlikte ve aynı zamanda bu konuda birçok deneyimi bulunan MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile çalışmayı tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nde askeri ceza hukuku ile ilgili Askeri Ceza Kanunu‘nda belirtilen:

 • Görevi kötüye kullanma ve ihmal davaları, Emre itaatsizlik davaları,
 • İzin tecavüzü davaları,
 • Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk etme davaları,
 • Silah kullanma yetkisi kapsamındaki suçlara ilişkin davalar, İç hizmet kanunu kapsamındaki davalar,
 • İsyan davaları, Firar davaları,
 • Ast veya üste müessir fiil davaları, Taksirle adam öldürme davaların,

Bunların yanında yine;

 • Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları,
 • Disiplin kurulları tarafından verilen görev yerini terk etme ve oda hapsi cezaları,
 • Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen silahlı kuvvetlerden ayırma cezaları,
 • Sicil ve özlük hakları ile ilgili uyuşmazlıklar ile sicil iptal davalarında,
 • Atama ve tayin işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklarda,

Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.