AİLE HUKUKU

Temelini Türk Medeni Kanunu’nun 118-494. maddeleri arasındaki düzenlemelerden almakla birlikte birçok kanun ve yönetmelik hükümlerinden oluşmaktadır.
Aile hukuku; Kişiler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemekte ve ailenin, toplumun en önemli birimi olduğu gözetilerek devlet tarafından resen ele alınabilecek kadın hakları ve çocuk hakları dahil birçok hususu içermektedir.
Ayrıca Aile Hukukuna ilişkin ülkemizin de imzasının bulunduğu uluslararası birçok sözleşme mevcuttur.
MDM Hukuk ve Danışmanlık çağdaş toplumun vazgeçilemez birimi olan “Aile” kavramına hassasiyet göstererek titizlikle çalışmalarını yürütmektedir.
Aile Hukukuna Yönelik Bazı Kavramlar Şunlardır:

 • Nişanlanma: Evlenme vaadiyle kurulmuş birlikteliği ifade eder.
 • Evlenme: Resmi makam huzurunda gerekli irade beyanıyla karşı cinsler arasında kurulan hukuki birlikteliği ifade eder.
 • Boşanma: Kanunda sayılan sebeplerle evlilik birliğinin sona ermesini ifade eder.
 • Velayetin Kullanılması, Tazminat ve Nafaka: Boşanma davasıyla birlikte veya ayrıca talep edebilecek boşanmaya veya ayrılığa karar verilmesi durumunda ortaya çıkan yan istemleri ifade eder.
 • Mal Rejimi Tasfiyesi: Boşanma ve ayrılık hallerinde, evlilik içerisinde ve evlilik öncesi elde edilmiş mal ve kazançların boşanmayla birlikte paylaştırılmasıdır. Taraflar arasında bir paylaşım ve rejim belirlenmemişse yasal mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi uygulanır ve evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal ve kazançlar ortak sayılarak yüzde elli oranında paylaştırılır. Eşlerden biri bu mallardan fazlasına malik olmuşsa mahkeme tarafından denkleştirilmesi sağlanır. Kanunun kişisel mal kabul ettiği mallar ise bu paylaşımın dışında kalır. (eşlerden birine kalan miras, kişisel kullanıma yarayan eşya, manevi tazminat alacağı vb.).
 • Aile Konutu: Evliliğin sürdüğü, ailenin ortak yaşam alanı olan konuttur.
 • Hısımlık: Kişiler arasındaki akrabalık bağını ifade eder. Kanunun hısım olmaya sonuç bağladığı durumlar olabilir. Evlenme engelleri buna örnektir. Hısımlık aynı soy ve kana mensup olmak dışında evlilikle de kurulabilir. Buna Kayın Hısımlığı denir. Eşler arasında birinin kan kısımı olan kişiler diğer eşin aynı derece kayın hısımı olur.
 • Ana-Baba İle Çocuk Arasında Soybağının Kurulması: Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. Çocuğun babası ile olan soybağı ise ana ile evlenmesi, babanın çocuğu tanıması veya hâkim hükmüyle kurulur. Ayrıca hem anne hem baba açısından evlat edinme de soybağı kurulması yoludur.
 • Tanıma ve Babalık Hükmü: Bir erkeğin, herhangi bir erkek ile soybağı kurulmamış bir çocuğun babası olduğunu beyan etmesi üzerine aralarında soybağı kurulmasına Tanıma yolu denir. Ayrıca Tanımanın kanunda yazılı şekil şartlarını taşıması gerekecektir.
 • Evlat Edinme: Kanunda yazılı şekil şartlarının taşınması durumunda kurulabilen bir soybağı çeşididir.
 • Soybağının Reddi: Çocuk ile baba arasında kurulan soybağının dava yoluyla ortadan kaldırılmasıdır. Çocuğun mal ve kazançları üzerinde ana-babanın kullanma, yararlanma ve yönetim hakkını kullanılması ve gerekli durumlarda çocuk malları üzerinde tedbirlerin alınmasını ifade eder.
 • Aile Yurdu:TMK’nın 386. maddesindeki şartları taşıyarak konut ve taşınmazlar üzerinde tapuya şerhle birlikte aile yurdu kurulması mümkündür.
 • Aile Vakfı: Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler hukuku ve miras hukuku hükümleri uyarınca aile vakfı kurulabilir.
 • Velayet-Vesayet Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık: Küçüğün velisi olarak anne-baba’nın yetki ve sorumlulukları, kanunda sayılan hallerin varlığı hallerinde kişilerin vesayet altına alınması, yine kanunda sayılı hallerde vesayet makamı tarafından kayyım ve yasal danışman atanması ve bu durumların hukuki ilişkilere etki ve sonuçlarına ilişkin kanuni düzenlemelerdir.

AİLE HUKUKU ALANINDA AVUKATLIK HİZMETMETLERİMİZ

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası
 • Boşanma Davası Sonrasında Maddi Manevi Tazminat Davaları
 • Yabancı Devlet Mahkemelerinde Verilmiş Aile Hukukuna İlişkin Kararların Türk Mahkemelerinde Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • Velayet Davası
 • Nafakanın Yeniden Belirlenmesi Davası
 • Nafaka Ve Tazminat Alacaklarının Tahsili İçin İcra İşlemleri Yapılması
 • Şiddet Gösteren Eşin Evden Uzaklaştırılması Davası

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması gibi tüm bu davalarda ve uyuşmazlıklarda MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu görevli ve yetkili mahkemelerde ilgili kanunlar çerçevesinde, hak arama ve hukuki süreçlerin takibini yapar.