İNŞAAT VE İMAR HUKUKU

İmar Hukuku yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan insan yerleşmelerinde belirli bir plan çerçevesinde yaşam alanının hayat şartlarına uygun hale getirilerek geliştirilmesini ve güzelleştirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

İmar planları hiyerarşisi sistemi, arazilerin parsellere ayrılması, planlama evresinde kamunun yer alması ve belediyelerin şehir planlama ve toprak yönetiminde geniş takdir yetkisinin bulunması ülkemizdeki imar işleyişini oluşturmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ve inşa edilecek resmi, özel tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık, çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamayı amaçlamaktadır.

Ülkemizde yasal mevzuatı imar planlarının yapımı uygun arsa üretimi, bina ve tesis yapımı, ruhsat, ruhsatsız yapıya dair yaptırımları, yıkılacak yapıları, umumun sağlığını korumasına dair ceza hükümlerini ve mücavir alan sınırlarının tespitini içerir.

Ülkemizde imar anlayışında öngörme işlevi gereği hukuki düzenlemeler önce yapılır. Bu sebeple yaşanacak hukuki uyuşmazlıklarda profesyonel avukatlar ile çalışmakta fayda vardır.

İnşaat hukuku ise imar hukukunun alt dalı olarak görülebilmektedir ve ülkemizde hızla gelişme göstermektedir.

İnşaat hukuku binanın yanı sıra arazinin tüm katmanlarındaki yapım faaliyetlerini (yapı alt yapısı, montaj …) düzenleyen hukuk alanıdır. Oldukça teknik ve karmaşık hususları içeren mevzuat çerçevesinde imar hukuku ile birlikte değerlendirilmelidir.

İNŞAAT VE İMAR HUKUKU ALANINDA AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

  • İnşaat ve imar hukuku hakkında her türlü danışmanlık.
  • Gayrimenkul projeleri
  • İmar durum tespiti ve ruhsatlandırma işlemleri
  • Kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
  • Tapu tesis, iptal, tescil, istihkak davaları ve takibi
  • Pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları ve takibi