İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bir iş sözleşmesine dayanarak ücret geliri karşılığında, bir başkası ad ve hesabına bağımlı olarak iş gören işçiler ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki bireysel ve toplu iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler aracılığıyla bireylerin sosyal güvenliklerinin sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna sosyal güvenlik sistemi denmektedir. Sosyal güvenlik sistemi içerisindeki bireylerin ilişkilerini Sosyal Güvenlik Hukukunun düzenleme alanına girmektedir.

Ülkemizde yasal mevzuatı büyük ölçüde 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu oluşturmaktadır. Tüm bu yasal mevzuat işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini; işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna hakim ilkeler çerçevesinde (işçinin korunması ilkesi, işçiyi koruma ve yardım, işçinin kişiliğinin tanınması, işçinin yönetime katılması, bireysel hukukun toplu hukuka dönüşmesi, toplu iş hukukunda tarafların özerkliği, nisbi emredici hukuk kuralları, işçi lehine yorum ilkesi) mevzuata uygun olarak iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri, işyeri iç yönetmelikleri hazırlanmakta; işyeri uygulamaları da içtihatta önemli bir yer kaplamaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HAKKINDA AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık.

-Toplu İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi.

-İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davaların açılması ve takibi.

-İşe İade davalarının açılması ve takibi.

-Kıdem, ihbar tazminatlarının tahsiline yönelik işlemler.

-Hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi.

-İş kazalarından kaynaklı alacak davalarının açılması ve takibi.

-İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümüne yönelik işlemler

İşçi ve taşeronlar arası uyuşmazlıkların çözümüne yönelik işlemler hakkında MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak deneyimli ve uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.