Kategori

Faaliyet Alanlarımız / Miras Hukuku

miras-hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne denk tutulan bir durumun varlığı halinde (gaiplik kararının alınması, ölüm karinesinin varlığı), kişinin sağlığında sahip olduğu intikale elverişli malvarlığı değerlerinin (mutlak hak ve özel hukuk kişilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler) aynı şekilde zilyetliğin (MK. 599/2) akıbetinin ne olacağını düzenleyen kuralların tümünü kapsayan özel hukuk dalıdır.

Miras Hukuku, özel hukuk dalı olduğu için, miras bırakanın kamu hukukundan doğan hakları mirasçılara geçmemektedir. Miras Hukuku kurallarının ve hükümlerinin uygulanması için bir gerçek kişinin ölümü şarttır. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 17.maddesi uyarınca mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. Bu nedenle miras bırakan eğer 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2002 tarihinden önce ölmüşse 743 sayılı Medeni Kanun; bu tarihten sonra miras bırakan ölmüşse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitabı olarak Kişiler ve Aile Hukukundan sonra, Eşya Hukukundan önce düzenlenmiştir ve 117 madde içermektedir. (495-683) Miras Hukukunda uygulamada sıkça ortaya çıkan sorunlardan bazıları; mirasçılık belgesi istemi,  (muris muvazaası), tenkis, mirasta denkleştirme, mirasta hak ediş, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetin yerine getirilmesi, mirasın reddi, , mirastan çıkarma gibi çekişmelerdir.

Mirasçılık Belgesi, miras bırakanın ölümünün ardından talep edilebilecek bir belge olup, mirasçılardan birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi veya Türkiye’deki bütün noterlerden alınabilir. Mirasçılık belgesi niteliği gereği Türk Medeni Kanunu madde 7’ye göre resmi belgedir. Ancak bu belgenin aksi her türlü delille ispat edilebilir.

Mirastan Mal Kaçırmak (Muris Muvazaası), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya gibi göstermesidir. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Muris muvazaasını önlemek için uygulamada  açılmaktadır.

Miras Hukukunda uygulamada Tenkis Davası da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakanın ölmeden önce yaptığı ya da vasiyetnamesi ile yapılmasını istediği bazı bağışlamalar ve devirlerle, mirasçıların saklı paylı miraslarına tecavüz etmiş olabilir. Bunun gibi ihlal ve tecavüzleri engellemek için uygulamada tenkis davası açılmaktadır.

Mirasta Denkleştirme Davası, tespiti ve edayı amaçlayan, kanuni mirasçının miras bırakanın sağlığında miras bırakandan karşılıksız aldığı malların ve değerlerin, Kanunda düzenlenen koşulları oluşmuşsa, terekeye iadesini sağlayan bir kurumdur. Yine bu dava türü de miras hukukunda sık rastlanan dava türlerindendir.

Miras Hukuku için uygulamada açılan her bir miras davasının yasal sürelerine dikkat edip bu süre içerisinde davaların açılması gerekir. Bunun yanında diğer tüm hukuk dallarında olduğu gibi Miras Hukukunda da hak düşürücü sürelere ve zamanaşımı sürelerine dikkat etmek önem arz eder.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak murisin yaşarken yapmış olduğu tasarruflar ve diğer hukuki  işlemlerin müvekkillerimiz ile ilgili üçüncü kişilerle bu işlemler sonucu yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümünde titizlikle hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

Miras Hukukuna dair merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll Up