MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, bir insanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçların geleceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras Hukuku, özel hukuk dalı olduğu için, mirasbırakanın kamu hukukundan doğan hakları mirasçılara geçmez. Miras Hukuku kurallarının uygulanabilmesi için müteveffanın (mirasbırakanın) mutlaka gerçek kişi olması gerekir. Zira tüzel kişilerin muris olma özelliği yoktur. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 17.maddesine göre ‘’ Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.’’ hükmünü haizdir. Dolayısıyla mirasbırakan eğer 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2002 tarihinden önce ölmüşse 743 sayılı Medeni Kanun; bu tarihten sonra mirasbırakan ölmüşse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Yine aynı şekilde eğer muris 10.05.2007 tarihinden önce ölmüşse bu durumda kardeşin saklı paylı mirasçılığı gündeme gelecekken bu tarihten sonra murisin ölümü gerçekleşmişse bu durumda kardeşin saklı paylı mirasçılığı kaldırılmış olduğu için bu durumdan söz edilemeyecektir.

Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun 3.kitabı olarak düzenlenmiştir ve 117 maddeden oluşmaktadır (495-683). Miras Hukukunda uygulamada sıkça ortaya çıkan sorunlardan bazıları mirasçılık belgesi istemi, mirastan mal kaçırmak (muris muvazaası), tenkis davası, mirasta denkleştirme davası, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetin yerine getirilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma gibi çekişmelerdir.

Mirasçılık belgesi, başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh hukuk mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise mirasçılık belgesinin verilmesinin yargılamayı gerektirmesi, nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması veya mirasçılık belgesinin yabancılar tarafından talep edilmesi durumunda noterler veraset ilamını veremez. Mirasçılık belgesi, TMK madde 7 gereği resmi belge olarak kabul edilir. Bu yüzden mirasçılık belgesinin aksi her türlü delille ve her zaman ispat edilebilir.

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Muris muvazaasını önlemek için uygulamada tapu iptal ve tescil davası açılmaktadır.

Miras Hukukunda tenkis davası da uygulamada bolca karşımıza çıkmaktadır. Tenkis davası, mirasbırakanın ölmeden önce tasarruflar neticesinde saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçıların, murisin tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarrufların önlenmek için uygulamada tenkis davası bolca karşımıza çıkmaktadır.

Miras Hukukunda denkleştirme davası da uygulamada bolca görülmektedir. Denkleştirme Davasına göre yasal mirasçılar, muristen miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlar arası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlü olurlar. Bu bakımdan denkleştirme davasında tarafların hepsi de yani hem denkleştirme borçlusu hem de denkleştirme alacaklısı yasal mirasçılardır. Denkleştirme Davası sonucunda, geri vermekle yükümlü olan mirasçı, dilerse aldığını aynen geri verir; dilerse payından fazla olsa bile değerini miras payına mahsup edebilir.

Miras Hukuku’nda uygulamada açılan her bir miras davası için yasal sürelere ve bunun yanında hak düşürücü süreler ve zamanaşımı sürelerine dikkat büyük önem arz etmektedir.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak murisin yaşarken yapmış olduğu tasarruflar ve diğer hukuki işlemlerin müvekkillerimiz ile ilgili üçüncü kişilerle bu işlemler sonucu yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümünde titizlikle hizmet vermekteyiz.

MİRAS HUKUKU ALANINDA AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

-Veraset İlamı Alınması.

-Veraset İlamının İptali Davası.

-Mirastan Feragat Sözleşmeleri.

-Mirasın Reddi Davası.

-Mirasın Reddinin İptali Davası.

-Vasiyetnamenin Hazırlanması.

-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.

-Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri.

-Mirasta İade Davası

-Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası).

-Tenkis Davaları.

-Mirasta Denkleştirme Davaları.

-Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar.