SÖZLEŞMELER HUKUKU  

İnsanoğlu en eski çağlardan beri özellikle de yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte birbirleriyle etkileşim içerisinde olmuş ve aralarındaki ilişkileri hukuki bir zemine oturtmak için aralarında sözleşme yapmışlardır. Roma Hukuku, bu konuda modern hukukun diğer birçok dalında da olduğu gibi Sözleşmeler Hukuku’nun da temelini oluşturmaktadır. Roma Hukuku’nda contractus adı verilen sözleşme ile taraflar arasında borç doğuran bir hukuki işlem olarak kabul etmişlerdir.

Günümüzde ise sözleşme, kişiler arasında kurulmuş olan ve genelde borç doğuran bir ilişkiyi ifade bir kavramdır. Belirtmek gerekir ki sözleşmelere ilişkin kurallar sadece Borçlar Kanunu’nda değil, başka yasalarda da sözleşmelere ilişkin kurallar mevcuttur.

Sözleşmeler için Borçlar Kanunu’nda benimsenen temel ilke madde 26 da düzenlenen sözleşme özgürlüğüdür. Borçlar Kanunu’nun 26 ve 27. maddelerinde sözleşmenin konusu veya içeriği biçiminde somutlanan sözleşme yapma özgürlüğünün anlamı geniş olarak yorumlanması gerekmektedir. Buna göre, sözleşme özgürlüğünün kapsamına giren hususlar;

 • Sözleşme yapmak,
 • Sözleşmenin tarafını seçmek,
 • Sözleşmenin biçimini belirlemek,
 • Sözleşmeyi ortadan kaldırmak, değiştirmek
 • Yasada düzenlenmiş ya da düzenlenmemiş sözleşmenin tipini seçmek,

Öte yandan bilindiği gibi Anayasa’nın 48. maddesi uyarınca da “sözleşme özgürlüğü” esastır; ancak bu serbesti kişilere sınırsız bir hak bahşetmez. Zira Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” Bu hüküm gereği taraflar arasında özgürce yapılacak olan sözleşme kanunun emredici hükümlerine, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olmadığı sürece geçerli bir sözleşmenin tüm sonuçlarını doğurur.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize kurulacak olan hukuki ilişkinin niteliğine uygun olarak sözleşmelerini hazırlamakta, bunun devamında kazanacakları hak ve yükümlülüklerini belirterek süreç içerisinde karşılaşacakları tüm hukuki ihtilaflar hakkında hukuki desteği vermekteyiz.

SÖZLEŞMELER HUKUKU ALANINDA VERİLEN AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

 • Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlanması ve Değişiklikler.
 • İş Sözleşmeleri.
 • Reklam Sözleşmeleri.
 • Alım Satım Sözleşmeleri.
 • Menajerlik Sözleşmeleri.
 • Kira Sözleşmeleri.
 • E-ticaret Sözleşmeleri.
 • Franchising Sözleşmeleri.
 • Ve Tüm Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Takibi.