Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

ticaret-hukuku-avukati-ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara; ticari uyuşmazlıklardan doğan davalar ticaret mahkemelerinde görülür. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen başlıklardan doğan uyuşmazlıkların hepsi Ticaret Mahkemelerinin görev alanındadır. Yargı çevresinde ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde, asliye hukuk mahkemelerinde dava açılabilir. Ayrıca özel olarak ticaret mahkemelerinde çözümlenmesi kararlaştıran 6 uyuşmazlık konusu daha vardır:

 1. Rehin karşılığında ödünç verme işiyle uğraşanlar TMK 962-969. maddeler
 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun:
 • İşletmenin devri-birleştirilmesi-şekil değiştirmesi 202. ve 203. m.,
 • Rekabet yasağını düzenleyen 444. ve 447. m.,
 • Yayın sözleşmesine dair 487-501. m.,
 • Kredi mektubu ve kredi emrine ilişkin 515- 519 m.,
 • Komisyon sözleşmesini düzenleyen 532- 545. m.,
 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarına dair 547-554. m., 
 • Havale hakkındaki 555 ilâ 560. m.,
 • Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561- 580. maddelerinden
 1. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta; borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
 2. Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para vermeye ilişkin uyuşmazlıklar ticari dava kabul edilir.

Ticari davalar mutlak ve nispi ticari davalar olarak ayrılır. Ticari davalarda taraflardan birisi tacirse ayrıca karşı tarafın sıfatı önem arz etmeksizin yine ticaret mahkemelerinde çözüme kavuşturulur. Tacir sıfatı ise kanunda 11 ve diğer maddelerde tanımlanmaktadır.

Ticari davalarda arabuluculuğa başvuru zorunluluğu mevcuttur. Arabuluculukta uyuşmazlık çözümlenmezse mahkemeye taşınabilir. Bu husus dava şartı olup mahkeme tarafından resen gözetilmektedir. Arabuluculuk şartı yerine getirilmeden açılan davalar usulden reddedilmektedir.

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara bilumum ticari uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve mahkeme safhasındaki tüm iş ve işlemleri yürütür.

Ticaret Hukukuna Dair Davalar Nelerdir?

 1. Sigorta hukukundan doğan tüm davalar
 • Trafik kazası durumunda, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, Kasko, Hasar Kaybı, Araç Değer Kaybı, ölüm ve bedensel zararların oluşması durumunda destekten yoksun kalma tazminatı, iş gücü kaybı, sağlık giderleri, cenaze giderleri vb. tazminat davaları
 1. İflas ve Konkordato Hukukundan doğan tüm davalar ve Konkordato süreci
 2. Taraflarından birisinin adi şirket ya da kanunda düzenlenen şirketlerden birisi olması durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 3. Şirketlerin kurulma ve sonrası ortaya çıkan diğer tüm uyuşmazlarda
 4. Menfi tespit davalarında, taraflardan birisi ticari işletme ise ticaret mahkemelerinde görülür.