Vergi Hukuku

Youtube Üzerinden Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir?

youtube-uzerinden-elde-edilen-gelirler-nasil-vergilendirilir

Youtube Üzerinden Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir?

Youtuberlar, çeşitli şekillerde gelir elde edebilmektedirler. Bu gelirler;

  • Youtube üzerinden video izlenmeleri ile kazanılan reklam gelirleri. (Bu gelirler Google Ireland tarafından ödenmektedir.)
  • Youtuberların video yayın akışı içerisinde reklamlarını yapmak için çeşitli sponsorluk anlaşmaları yoluyla gelir elde etmesi şeklinde olabilmektedir.

Youtuberlar dediğimiz video içerik üreticileri, yukarıda da bahsettiğimiz üzere hazırladıkları videoları kendi kanallarında kendileri doğrudan yayınlayarak para kazanabilecekleri gibi, kullanıcı hesaplarının profesyonel sosyal medya ajansları tarafından yönetilmelerini sağlayarak da gelir elde edebilmektedirler. Dolayısıyla Youtube Üzerinden Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir sorusu bu iki olasılığa göre değişmektedir.

1.Senaryo Youtuberın Kendi Şahsi Youtube Hesabı Üzerinden Para Kazanması

Video içerik üreticilerinin kendi şahsi Youtube hesabı üzerinden para kazanması; Youtube tarafından izlenme sayısı ve süresine göre kazandığı gelirler reklam geliri olarak değerlendirilmekte olup ister sponsorlar ile anlaşıp videolarda sponsor reklamı yapılsın, isterse herhangi bir sponsor ile anlaşmadan sadece videolarının izlenmesinden gelir edilmiş olsun, bu gelirler reklam gelirleri olarak değerlendirilmekte ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ndaki 7 gelir unsurundan bir tanesi olan ticari kazanç içerisine girmekte ve dolayısıyla bu hükümlere tabi olmaktadır.

Dolayısıyla bu şekilde gelir elde eden bir video içerik üreticisinin, herhangi bir market veya kahve dükkanının vergilendirilmesinden farklı olmayacak şekilde vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gereklidir.

Zira, Gelir İdaresi Başkanlığı – Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.11.2019 tarihli yazılı görüşü neticesinde bu şekilde elde edilen gelirlerin serbest meslek kazancı ya da arızi kazanç hükümlerine göre değil ticari kazanç hükümlerine tabi olması gerektiği hususu netliğe kavuşmuştur.

1.senaryoda gelir, Google Ireland Limited tarafından doğrudan Youtuberın banka hesabına aktarılmaktadır. Eğer yayınlanan videolarda bir şirket ile sponsorluk anlaşması yoluyla gelir elde ediliyorsa yine sözleşmenin muhatabı doğrudan Youtuber olmaktadır.

Youtuber üzerinden gelir elde eden kişilerin;

genelde en büyük yanılgısı “Benim vergi kaydım yok, ben sınırın altında para kazanıyorum, ben 18 yaşından küçüğüm, her ay para kazanmıyorum, sponsorum vergimi benim yerime ödüyor, mükellef olmayı düşünmüyorum, Maliye beni nereden bulacak…” şeklinde belirtilmiş olup öncelikle belirtmek gerekir ki Youtube üzerinden elde edilen gelir reklam geliri olarak değerlendirildiği için Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan 7 gelir sınıfından birisi olan ticari kazanç sınıfına girmektedir. Bu bakımdan ticari kazançlarda mükellef olmak için herhangi bir istisna sınırı bulunmamaktadır. Arızi kazançlar ile ilgili olan 2020 yılı için 40.000,00 TL sınırının bu şekilde elde edilen gelirler ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

464 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte bankaların periyodik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi vermesi zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla banka hesaplarına uygulanacak basit bir filtre ile birlikte Google Ireland Limited tarafından gelen paraların kimlerin, ne zaman banka hesaplarına geldiğini tespit etmek oldukça kolay olacaktır.

Aynı şekilde 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayınlanması ile;

birlikte 2019 yılından itibaren sponsorların reklam hizmeti karşılığında mükellef olsun veya olmasın tüm Youtuberlara sponsorluk ödemesi yaparken %15 gelir vergisi kesintisi yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Sponsorun yaptığı bu kesintiyi vergi dairesine beyan ederken, reklam hizmeti veren Youtuberın T.C. Kimlik numarasından, ne kadarlık ödeme yaptığına dair birçok önemli bilgileri de beyan etmektedir. Dolayısıyla Gelir İdare Başkanlığı’nın beyan edilen bu bilgileri bulup işlem yapması da zor olmayacaktır. Dolayısıyla vergi müfettişlerine sağlanan bu veriler ile birlikte uzaktan denetim yapmak günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık çok kolay bir hale gelmiştir.

Vergi mükellefi olmak için herhangi bir yaş sınırı mevut olmayıp,

18 yaşın altında olan bir Youtuber şayet gelir elde ediyorsa gelir vergisi mükellefi olacaktır. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki 29 yaş altında bir Youtuber için önemli bir fırsat söz konusudur. Bu Youtuberlar eğer şartları uygunsa 75.000,00 TL genç girişimci kazanç istisnasından faydalanma şansı olacaktır. Ancak bu uygulama için vergi mükellefiyeti gerekmekte olduğu için en temel şart işe başlama bildiriminde bulunulması olacaktır. Bunun dışındaki diğer şartlar olan; işe başlama bildirimini kanuni süresi içerisinde yapmak, ilk kez işe başlama bildiriminde bulunmak, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşın altında olmak gibi şartları Youtuberın sağlaması durumunda elde ettiği yıllık gelirin 75.000,00 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna olacak ve vergilendirilmeyecektir.

Video içerik üreticilerinin, Youtube’dan ya da sponsorlardan elde ettikleri gelirlerden birçok gider kalemi hesaplanarak düşülebilmektedir. Buna göre Youtuberın işiyle ilgili kullandığı tüm materyalleri gelirlerinden indirmesi mümkündür. Örneğin, Youtube’dan yıllık 10.000,00 TL gelir elde eden mükellefin bu kalemleri gider olarak indirdikten sonra vergilendirecek bir geliri bulunmaması ve dolayısıyla gelir vergisi ödememesi mümkün olabilecektir.

Youtuberların,

vergi mükellefi olduktan sonra doğal olarak birtakım vergisel yükümlülükleri de mevcut olacaktır. Zira, mükellefiyet katma değer vergisini (KDV) de içereceğinden her ay KDV beyannamesi vermesi gerekecektir. Bunun dışında eğer Youtuberın tevkifata tabi herhangi bir işlemi olmayacaksa yani örneğin işyeri kirası ödemeyecekse, yanında işçi çalıştırmayıp ücret ödemesinde bulunmayacaksa bu durumda muhtasar beyanname de vermesi gerekmeyecektir.

Bunların dışında ayrıca her yıl Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ve 4 ayda bir geçici vergi beyannamesi de vermeleri gerekmekte olup bunun yanında bu 3 beyanname üzerinden damga vergisi mükellefi olmadan damga vergisini de ödemeleri gerekecektir. Aynı şekilde Youtuber’ın elde ettiği reklam gelirleri için Youtube’a KDV’li fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Video içerik üreticisi bir Youtuberın hesabının sosyal medya ajansı tarafından yönetilmesi durumunda mükellefiyet kaydı açtırmayabilecektir. Ancak bunun için Youtuberın ürettiği içerikleri profesyonel bir sosyal medya ajansı ile anlaşarak ajanstan telif hakkı ödemesi alması gerekmektedir. Zira bu şekilde elde edilecek olan gelir reklam ya da sponsorluk geliri olarak değil, serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir. Gelir Vergisi Kanunu madde 18 hükmüne göre ‘’… film, video band, radyo televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerin… internet ortamında yayınlama… hakkını satmak’’ kanuna göre telif hakkı satışı olarak değerlendirilmiş ve serbest meslek kazancı istisnası olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla telif ödemesi alan Youtuber için gelir vergisi mükellefiyeti açması gerekmeyecektir. Bununla birlikte bu istisnadan faydalanan Youtuberların; mükellef açtırmayacağı, vergi vermeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu bakımdan telif ödemesi yapan şirket, sözleşmedeki tutarın %17’si kadar olan tutarı Youtuber adına gelir vergisi kesintisi yapmak suretiyle vergi dairesine ödemektedir.

KDV noktasında ise;

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan hüküm mühimdir. “İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları (Gelir Vergisi Kanunu’nun 18 inci maddesinde sayılanlar) ayrıca KDV beyannamesi vermez ve defter tutmazlar. İşlemin belgelendirilmesi ise Vergi Usul Kanununun genel hükümlerine göre gerçekleştirilir. Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanun’unun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yaptıkları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler. Hesaplanan KDV tutarı GV stopaj matrahına dâhil edilmez.” 

Bu şekilde telif ücret ödemesi alan video içerik üreticileri elde ettikleri gelirin %30’unu devlete vergi olarak ödemektedirler. Telif ödemesi kapsamında düzenlenecek belge iki nüsha olarak düzenlenen gider pusulası olup, biri Youtubera verilecek iken diğeri de telif ücreti ödemesi yapanda kalacaktır.

Özetle bu şekilde Youtuber vergi mükellefiyetinin getirdiği birçok yükümlülükten kurtulmakla birlikte vergi hesaplanmakta, devlete Youtuber adına ilgili aracı reklam şirketi tarafından vergisi yatırılmaktadır. Youtube Üzerinden Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir

Ancak bu durumda bile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 18’e 2019 yılında eklenen hüküm gereğince 2020 yılı için toplam 600.000,00 TL’yi aşan geliri olan bir Youtuber artık serbest meslek kazancı istisnasından faydalanamaz ve mükellef kaydı yaptırması gerekecektir.

İdare tarafından elde edilen her türlü kazanç vergilendirilmek istenmekte olup, Youtuberler açısından bakıldığında elde ettikleri gelirler; ister mükellefiyet tesis ederek olsun, isterse de telif kazancı kapsamında mükellefiyet tesis etmeden kesinti yoluyla olsun idare tarafından bir tespitin varlığı halinde muhakkak vergiye tabi tutulacaktır.

Vergi yargısı özel bir yargı alanı olup 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yanı sıra 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda da usule ilişkin özel düzenlemeler mevcuttur. Bu bakımdan vergi tekniği bilgisi yanında vergi hukuku bilgisi de gerektiren bir alandır. Bu nedenle vergi alanında sıkıntı yaşamamak için hukuki destek almanızı tavsiye etmekteyiz.