İdare Hukuku

Ankara İdare Hukuku Avukatı

ankara-idare-hukuku-avukati

Ankara İdare Hukuku Avukatı Hangi Alanlarla İlgilenir?

Ankara İdare Hukuku Avukatı; idare hukuku, kamu hizmetlerini hayata yansıtmak ve kamu yararını gerçekleştirmek amacını taşıyan idarenin teşkilatlanması ve faaliyetlerini düzenleyen, bireye tanınan haklar ve özgürlükler ile devlete tanınan ayrıcalıklar ve statüleri dengelemeye çalışan hukuk dalıdır. Belirtmek gerekir ki idare devlet gücü ve yetkilerine sahip olmasından mütevellit bireylerin hak ve özgürlerini ihlal etmemesine ayrıca özen gösterilmelidir. Bu bakımdan idare hukuku oldukça detaylı düzenlenen önemli bir hukuk dalıdır.

Uyuşmazlığın tarafı olan idareye karşı açılacak davalarda çeşitli hak düşürücü süreler bulunmaktadır. 5347 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu idari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin görevli ve yetkili idare mahkemesini ve dava açılırken ki şartları düzenlemektedir. Bu şartlara uyularak dava açılması veya dava açmadan önce zorunlu ön şart olarak öngörülmüş dava açılacak idareye dilekçe ile başvurunun süresinde ve şartlarına uyularak yapılması kişilerin hak kaybına uğramamak için mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlardır. İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 3 dava açma dilekçesinde bulunması gereken zorunlu hususları saymıştır; “Dilekçelerde;

 • Tarafların ve varsa eğer vekillerinin, temsilcilerinin adları ve soyadları veya unvanları ile adresleri ve gerçek kişilere ait TC(Türkiye Cumhuriyeti) kimlik numarası,
 • Davanın konusu ve sebepleri ile bunların dayandığı deliller,
 • Davaya konu idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
 • Vergi, harç, resim benzeri mali yükümler, bunların zamlarıyla cezalarına ilişkin davalar ile tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir.” şeklindedir. Dilekçede bulunması gereken unsurlar yukarıda sayılmıştır.

Aynı zamanda ön inceleme aşamasında dikkat edilecek hususlar da madde 14’te sayılmıştır. Bunlar; Görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı,  husumet, 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıklarıdır ve sırasıyla incelenirler. Eğer bu sayılan unsurlarda eksiklik tespit edilirse sonradan tamamlanabilecek nitelikte olanların tamamlanması için süre verilir tamamlanamayacak eksiklikler varsa dava usulden reddedilir. İşte bu sebeplerden ötürü idare hukukunda dava açılacaksa dikkatli olunması hak kaybına uğranmaması için önemlidir.

İdare Hukukunda En Sık Rastlanan Dava Çeşitleri;

 • Meslekten ihraç edilme durumları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması,
 • Meslekten ihraç,
 • Disiplin Cezaları
 • İdarenin sorumluluğu sonucu açılan tam yargı davaları,
 • EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’nın verdiği kararlara karşı davalar,
 • Görevden çıkarma, uzaklaştırma, haksız tayinler,
 • İdari nitelikteki sözleşmelerden doğan davalar

Sonuç:

İdare hukuku düzenlediği alanlar itibariyle oldukça geniş ve fazlaca kişiye etkisi dokunan bir alandır. Bu noktada açılacak iptal davası veya tam yargı davalarında işinde uzman ve konuya hâkim bir avukat ile süreci yönetmek oldukça önemlidir. Zira idare hukuku dava açma süreleri kısa olan ve dava açma şartları daha sıkı şekil şartlarıyla düzenlenen bir alandır. Davalı tarafın idare yani devlet kurumları olduğu düşünüldüğünde hak kaybına uğramamak için daha dikkatli araştırma yapılmalıdır ve vekilliğinizi üstlenecek avukat daha özenli seçilmelidir. Ankara İdare Hukuku Avukatı