Bilişim Hukuku

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu

bilisim-yoluyla-islenen-hakaret-sucu

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesinde düzenlenen hakaret suçu, bir kişinin şeref ve saygınlığını rencide edecek, zedeleyecek nitelikte somut bir fiil yada olgu isnat etmek ya da imalarda bulunmak veya sövmek suretiyle kişinin şeref, onur ve haysiyetine saldıracak şekilde eylemlerde bulunmaktır. Hakaret suçu sadece yüze karşı değil mağdurun gıyabında da işlenebilir. Ancak mağdurun gıyabında işlenen hakaret suçunun cezalandırılması için fiilin en az 3 kişi ile birlikte ihtilaf halinde işlenmiş olması gerekir.

Bunlarla birlikte günümüz toplumunda sosyal medyanın iyice yaygınlaşması ve insanların hayatının ayrılmaz bir parçası olması ile birlikte sosyal medyada birçok hakaret içerikli yazılar ortaya çıkmaktadır. Bu hakaret içerikli yazıların yaygınlaşması ile paralel olarak artık bilişim yoluyla hakaret suçları uygulamada bolca karşımıza çıkmaktadır.

İnternet yoluyla hakaret suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre internet yazı, görüntü ve sesi içeren çok yönlü bir iletişim aracı olmasından dolayı ilgili madde hükmüne göre huzura karşı işlenen hakaret suçu olarak kabul edilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki internet yoluyla işlenen hakaret suçları TCK’nın ilgili hükmünde sayılan hakaret suçlarının nitelikli halleri içerisinde sayılmadığı için bu suçun işlenmesi durumunda kişi hakaret suçunun temel cezası üzerinden cezalandırılacaktır.

Bilişim, İnternet Yoluyla İşlenen Hakaret Suçlarında İspat

Bilişim, İnternet yolu ile işlenen hakaret suçu özellikle günümüzde iyice gelişen teknoloji ile birlikte gerek instagram, facebook ve twitter gibi sosyal medya uygulamalarında gerekse de gmail, whatsapp, hotmail gibi internet iletişim araçlarında işlenen hakaret suçları bunların saklanabilmesi ve görüntülerinin alınabilmesi bakımından ispatı kolay suçlardır.

İnternet Yoluyla İşlenen Hakaret Suçlarında Failin Tespiti

İnternet yoluyla işlenen hakaret suçlarından belki de karşımıza çıkan en sorunlu nokta bu suçun failinin tespit edilmesi noktasıdır. Zira bu suçu işleyen kişiler sahte kimlik kullanarak ya da takma ad kullandıkları sosyal medya hesapları ya da iletişim araçları ile suçlarını işlemektedirler ve bu tür birim kanın olması bu suçu işleyen kişinin gerçek kimliğini bulma konusunda ciddi zorluklar oluşturmaktadır.

Nitekim tüm bu zorluklara rağmen yine gelişen teknolojinin etkisiyle beraber adli birimler titizlikle yaptıkları araştırmalar sonucunda suçu işleyen bu kişileri bulmaktadırlar.

İnternet Yoluyla İşlenen Hakaret Suçunun Cezası

Yukarıda da bahsedildiği üzere internet yoluyla işlenen hakaret suçunun cezası, hakaret suçunun temel cezası üzerinden verileceği için bu suçun gerçekleşmesi durumunda kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki internet yoluyla işlenen hakaret suçu takibi şikayete bağlı bir suçtur. Dolayısıyla bu suçun takibinin yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır. Bunun için de mağdurun internet ortamında işlenen hakaret suçunu öğrendiği andan itibaren 6 ay içerisinde adli makamlara başvurarak şikayetçi olması gerekmektedir.

İnternet Yoluyla İşlenen Hakaret Suçlarında Görev Ve Yetki

Türk Ceza Kanunu’nda internet yoluyla işlenen hakaret suçlarına ilişkin özel bir görev ve yetki kuralları öngörülmemiştir. Bu durumda genel hükümlere göre hareket edilerek bu suçun işlenmesi durumunda görevli mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleri olacakken; TCK madde 12’de öngörülen genel yetki kuralları çerçevesinde hareket edilerek yetkili mahkeme belirlenecektir.