657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Türkiye’de kamu hizmetinde çalışan devlet memurlarının haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen bir kanundur. Kanun, 14 Temmuz 1965 tarihinde kabul edilmiştir ve birçok kez değiştirilmiştir.

Kanun, Türkiye’deki devlet memurlarının atanma, yükselme, terfi, sicil, özlük hakları, ödeme ve emeklilik gibi konularda haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Ayrıca, memurların çalışma saatleri, izin hakları, disiplin suçları ve cezaları, görev yerleri, görevden alma gibi konular da kanun kapsamındadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurları kapsamaktadır. Kanun kapsamında, öğretmenler, sağlık personeli, askerler, polisler, vergi memurları, adliye personeli ve diğer kamu hizmetinde çalışanlar yer alır.

Kanun, devlet memurlarının hizmetinde bulundukları kamu kurumlarından bağımsız bir şekilde düzenlendiği için, kamu hizmetinde çalışanların haklarının korunması ve eşitlik ilkesinin sağlanması için önemli bir düzenleyici belgedir. Kanun aynı zamanda, kamu hizmetinde çalışanların sorumluluklarını da belirterek, hizmet kalitesinin artırılmasına ve kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

Ancak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştiriler arasında, kanunun bazı hükümlerinin eski ve güncelliğini yitirmiş olması, memurların özlük haklarının yetersizliği ve görev sürelerinin çok uzun olması gibi konular yer alır.

Kanunun Genel Özellikleri

1. Kanunun Amacı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel amacı, devlet memurlarının çalışma koşullarını düzenlemek, memurların hak ve yükümlülüklerini belirlemek ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

2. Kapsamı

Kanun, genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, belediyeler, il özel idareleri ve bu kurumlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde çalışan devlet memurlarını kapsamaktadır.

Devlet Memuru Olma Şartları

1. Genel Şartlar

Devlet memuru olabilmek için bazı genel şartlar sağlanmalıdır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak yer almaktadır.

2. Özel Şartlar

Bazı kadrolar için özel şartlar da aranabilir. Örneğin, belirli bir eğitim düzeyine sahip olmak veya belirli bir mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak gibi özel şartlar söz konusu olabilir.

Devlet Memurlarının Hakları

1. Maaş ve Diğer Mali Haklar

Devlet memurlarının maaşları, görevde bulundukları derece ve kademeye göre belirlenir. Ayrıca, ek ödemeler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar gibi mali haklardan da yararlanabilirler.

2. Sosyal Güvenlik Hakları

Devlet memurları, sosyal güvenlik kapsamında çeşitli haklara sahiptir. Emeklilik, malullük, dul ve yetim aylığı gibi haklar bu kapsamda değerlendirilir.

3. İzin Hakları

Devlet memurları, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni gibi çeşitli izin haklarına sahiptir. Bu izinler, memurun görev süresine ve özel durumlarına göre değişiklik gösterebilir.

Devlet Memurlarının Yükümlülükleri

1. Görev ve Sorumluluklar

Devlet memurları, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Görevlerini yaparken dürüst, tarafsız ve adil olmalıdırlar.

2. Uyma Zorunluluğu

Devlet memurları, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Ayrıca, üstlerinin emir ve talimatlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Disiplin Hükümleri

1. Disiplin Cezaları

657 Sayılı Kanun, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları belirler ve bu kurallara uymayan memurlar için çeşitli disiplin cezaları öngörür. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma gibi disiplin cezaları bu kapsamda yer alır.

2. Disiplin Soruşturması

Disiplin cezalarının uygulanabilmesi için öncelikle bir disiplin soruşturması yapılması gerekmektedir. Bu soruşturma, ilgili memurun savunmasının alınması ve gerekli delillerin toplanması suretiyle yürütülür.

1 Haziran 2024

Devlet Memurları Kanunu 125/E-F Ye Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Devlet Memurları Kanunu 125/E-F Ye Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-F maddesi, devlet memurlarına yönelik çeşitli disiplin cezalarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, devlet memurluğundan çıkarma cezası da […]