Alacağın Devri (Alacağın Temliki) (Devri) Sözleşmesi

Alacağın devri (temliki) sözleşmesi, bir kimsenin mevcut veya mevcut olması muhtemel olan alacağını bir başka kişiye devretmeyi amaçlayan bir sözleşmedir. Bu devir, alacaklı ile alacağı devralan üçüncü kişi arasında, borçlunun rızasına ve bilgisine ihtiyaç duyulmaksızın yapılabilen şekle bağlı bir akittir.

Sözleşmenin Tarafları:

  • Devreden: Alacağın sahibi olan kişidir.
  • Devralan: Alacağın yeni sahibi olacak kişidir.

Sözleşmenin Konusu:

Sözleşmenin konusu, devredenin devrettiği alacaktır. Alacak, para alacağı, mal alacağı veya sair hak alacağı olabilir.

Sözleşmenin Şekli:

Alacağın devri sözleşmesi, kanun tarafından şekle tabi değildir. Yani, sözleşmenin yazılı olması zorunluluğu yoktur. Ancak, alacağın 300 TL’yi aşması halinde, sözleşmenin yazılı olması ispat bakımından önemlidir.

Sözleşmenin Etkileri:

  • Alacak devredenin malvarlığından devralanın malvarlığına geçer.
  • Devralan, alacağı tahsil etme hakkına sahip olur.
  • Borçlu, devralana karşı borçlu hale gelir.
  • Devredenin, borçluya karşı olan hakları sona erer.

Sözleşmenin Feshi:

Alacağın devri sözleşmesi, kanunda öngörülen genel fesh nedenleri ile feshedilebilir. Ayrıca, sözleşmede özel olarak belirtilen fesh nedenleri ile de feshedilebilir.

12 Mart 2023
Alacağın-Temliki-(Devri)

Alacağın Temliki (Devri)

Alacağın Temliki (Devri) Nedir? Alacağın temliki (devri), bir alacağın, alacaklı tarafından başka bir kişiye devredilerek, yeni alacaklının alacağı tahsil etme hakkına sahip olması işlemidir. Temlik, borçlunun rızası olmadan gerçekleştirilebilen ve […]