Miras Hukuku

Ankara Miras Hukuku Avukatı

ankara-miras-hukuku-avukati

Ankara Miras Hukuku Avukatı Nedir?

Ankara Miras Hukuku Avukatı; Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne denk tutulan bir durumun varlığı halinde (gaiplik kararının alınması, ölüm karinesinin varlığı gibi), kişinin sağlığında sahip olduğu miras olarak bırakılmaya elverişli malvarlığı değerlerinin (mutlak hak ve özel hukuk kişilerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler) ve zilyetliğin(MK. 599/2) akıbetinin ne olacağını düzenleyen kuralların tümünü kapsayan özel hukuk dalıdır.

Miras bırakanın kamu hukukundan doğan hakları mirasçılara geçmemektedir. Miras Hukuku kurallarının ve hükümlerinin uygulanması için gerçek bir kişinin ölümü şarttır. Mirasın geçişine hangi hükümlerin uygulanacağı ise 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. Bu nedenle miras bırakan eğer 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2002 tarihinden önce ölmüşse eski 743 sayılı Medeni Kanun; bu tarihten sonra ölmüşse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitabı olarak Kişiler ve Aile Hukukundan sonra, Eşya Hukukundan önce düzenlenmiştir ve 117 madde içermektedir.(495-683) Miras Hukukunda uygulamada sıkça ortaya çıkan sorunlardan bazıları; mirasçılık belgesi istemi, mirastan mal kaçırmak (muris muvazaası), tenkis, mirasta denkleştirme, mirasta hak ediş, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetin yerine getirilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma gibi çekişmelerdir.

Mirasçılık Belgesi, miras bırakanın ölümünün ardından talep edilebilecek bir belgedir. Kişinin mirasta hak sahibi olduğunu göstermeye yarar. Mirasçının tapu dairesi, banka gibi yerlerde miras bırakanın malları üzerinde tasarrufta bulunmak istediğinde mirasçı olduğunun kanıtlanması istenmektedir. Belge kanıt amacına hizmet eder. Mirasçılardan birinin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi veya Türkiye’deki bütün noterlerden alınabilir. Mirasçılık belgesi niteliği gereği Türk Medeni Kanunu madde 7’ye göre resmi belgedir. Ancak bu belgenin aksi her türlü delille ispat edilebilir. Çünkü bu belge karine niteliğindedir ve söz konusu hakkın olmadığının varlığı ispat edilebilmektedir.(Sitemizde mirasçılık belgesinin ne olduğuyla ve nasıl alınacağıyla ilgili makalemiz de mevcuttur.)

Mirastan Mal Kaçırmak (Muris Muvazaası),

Bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları başka hukuki işlemlermiş gibi göstermesi durumudur. Örneğin bu karşılıksız kazandırmayı, satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Muris muvazaasını önlemek için uygulamada tapu iptal ve tescil davası açılmaktadır.

Miras Hukukunda uygulamada Tenkis Davası da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Tenkis Davası, miras bırakanın ölmeden önce yaptığı ya da vasiyetnamesi ile yapılmasını istediği bazı bağışlamalar ve devirlerle, mirasçıların saklı paylı miraslarına tecavüz etmiş olabilir. Bunun gibi ihlal ve tecavüzleri engellemek için uygulamada tenkis davası açılmaktadır.

Mirasta Denkleştirme Davası, tespiti ve edayı amaçlayan, kanuni mirasçının miras bırakanın sağlığında miras bırakandan karşılıksız aldığı malların ve değerlerin, kanunda düzenlenen koşulları oluşmuşsa eğer terekeye iadesini sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. Yine bu dava türü de miras hukukunda sık rastlanan dava türlerindendir.

Miras Hukuku için uygulamada açılan her bir miras davasının yasal sürelerine dikkat edip bu süre içerisinde davaların açılması gerekir. Diğer tüm hukuk dallarında olduğu gibi Miras Hukukunda da hak düşürücü sürelere ve zamanaşımı sürelerine dikkat etmek önem arz eder.

MDM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak murisin yaşarken yapmış olduğu tasarruflar ve diğer hukuki işlemlerin müvekkillerimiz ile üçüncü kişilerle bu işlemler sonucu yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümünde titizlikle hizmet vermekteyiz. Ankara Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Veraset İlamı Alınması,
 • Veraset İlamının İptali Davası,
 • Mirastan Feragat Sözleşmeleri,
 • Mirasın Reddi Davası,
 • Mirasın Reddinin İptali Davası,
 • Vasiyetnamenin Hazırlanması,
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,
 • Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri,
 • Mirasta İade Davası,
 • Muris Muvazaası,
 • Tenkis Davaları,
 • Mirasta Denkleştirme Davaları,
 • Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar.