İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku Avukatı Ankara

is-hukuku-avukati-ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara; 

İşçi/İşveren Avukatı

İş Kanunu kapsamında işçinin korunması ilkesi işçilerin alacaklarının ve iş güvencesi kapsamında iseler işe iadelerinin sağlanmasını kolay kılmaktadır. Ancak işverence haklı sebepler varsa işçilerin iş sözleşmelerinin bildirimsiz feshedilmesi de mümkündür.

İş Hukuku Avukatı

 • İşçilerin hak ve alacaklarının eksiksiz şekilde kendisine ödenmesi,
 • İşçinin sadakat ve özen yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlar sebebiyle iş akdi feshedilmiş olsa bile, iş sözleşmesinin İş Kanuna uygun yapılıp yapılmadığını ve Kanuni alacaklarının işçilere ödenmesini sağlayacak hukuki yolları,
 • İşverenin iş sözleşmesinin feshi ile dayanabileceği kanuni düzenlemeleri,
 • Ankara İş Hukuku Avukatı hizmeti isteyen taraflara başvuracağı hukuki yolları açıklar ve işçi/işvereni mahkemede temsil ederek haklarını elde etmesini sağlar.

İş Hukukunda Hukuki Yollar Nelerdir?

 • Hizmet Tespit Davası: İşverenler sıklıkla SGK’ya bildirim yapmadan işçi çalıştırmaktadır. Açılan hizmet tespit davası ile işçinin SGK’ya bildirilmeden çalıştığı süre hesaplanarak sigortaya bağlı haklarını elde etmesi sağlanabilir. Bu davalar kamu düzenine ilişkin olup hakim resen delil toplayabilir. Tanık beyanları ve “bordrolar” önem arz eden delillerdir. Hizmetin sona erdiği tarihten itibaren 5 sene içerisinde açılması gerekir.
 • İşe İade Davası: 30 ve üzeri işçinin çalıştığı bir işyerinde en az altı ay belirsiz süreli iş akdi ile çalışan işçiler iş güvencesi kapsamında olup işten çıkarıldığında bir iş hukuku avukatı Ankara yardımıyla işe iadeleri için süreler takip edilerek gerekli başvurular yapılıp sonuç alınmadığında işe iade davası açılabilir.(Feshin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuğa gidilmeli arabuluculuktan sonuç alınamaması halinde 2 hafta içerisinde işe iade davası açılmalıdır.)
 • İşçilik Alacakları Davası: İş güvencesi kapsamında olmayan veya olup da işe dönmek istemeyen işçiler, işçilik haklarının ödenmesi için bir İş Hukuku Avukatı Ankara yardımıyla gerekli başvuruları yaparak sonuç alınmadığı takdirde işçilik alacakları davası açabilirler. Mahkeme resen delil toplamaz.

Alacak Davalarında Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

 • İhbar-kıdem tazminatı talepleri 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
 • Ücret, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili alacakları ise hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
 • Yıllık ücretli izin alacağı ise akdin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Eğer dava bu beş yıllık süre içinde açılırsa, davacının tüm çalışmasına göre kullanmadığı izinlere ait tüm alacakları hüküm altına alınabilir.
 • SGK İşlemlerine Karşı Davalar: Sosyal yardım taleplerine ilişkin yapılan başvuruların reddedilmesi durumunda SGK’ya karşı İş Mahkemelerinde dava yoluna gidilebilir.
 • Delil Tespiti, İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir : İşverenin kaçma ihtimali vs. olduğunda mahkemeden ihtiyati haciz talep edilebilir. Yargıtay iş mahkemesi kararı için ihtiyati haciz alınacaksa bunun yine iş mahkemesinden istenmesi gerektiğini belirtmektedir. Yine iş uyuşmazlığı konusunda da iş mahkemesinden delil tespiti istenebilir. Ayrıca davanın açıldığı mahkemeden özellikle işveren maddi zorluk içerisinde ise ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilir.
 • Tanıma/Tenfiz : Yurt dışındaki iş mahkemelerinden verilen kararların ülkemiz iş mahkemelerinde tanınması adına dava açılabilir. (İş Mahkemesinde açılır, İş Mahkemesi bulunmadığı için Asliye Hukuk Mahkemesinde açılamaz.)
 • İşçilik Alacaklarının İflas Masasına Yazdırılması : İflas etmiş bir şirketten işçilik alacağı dava ile istenemez. İflas masasına yazdırılarak sıra cetveline kaydı istenmeli, istem reddedilirse Ticaret Mahkemesine sıra cetveline itiraz davası açılmalıdır. İflas dava açılmasından sonra gerçekleşmişse iş mahkemesinin görevi sona ermez. Dava iflas idaresine bildirilecektir.

İş akdine ilişkin özel hukuk uyuşmazlıkları iş mahkemelerinde, kamu personellerinin hakları ise idari yolla talep edilerek uyuşmazlıklar İdare Mahkemelerinde görülür.

İş Hukuku Avukatı Ankara işçilerin/işverenlerin hukuki haklarını, kanuni süreleri ve usulleri takip ederek işçi/işveren açısından hak kaybına uğramalarına engeller.

İş hukuku ilkeleri, usulleri, hukuki yolları ve sürelerinin bir iş hukuku avukatı ile takip edilmesi, kişilerin haklarının mahkemelerde işçi/işvereni temsilen avukatlar kanalıyla aranması, haklarının eksiksiz sağlanmasında büyük rol oynayacaktır.