İş Göremezlik Nedir

İş Göremezlik Nedir?

İş Göremezlik Nedir? İş göremezlik, bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle işini yapamayacak durumda olması durumunu tanımlayan bir terimdir. Peki, iş göremezlik nedir ve hangi koşullarda iş göremezlik raporu alınır? Bu

Devamını Oku »
İhtiyari Arabuluculuk Nedir

Arabuluculuk Nedir – İhtiyari Arabuluculuk Nedir?

İhtiyari Arabuluculuk Nedir? İhtiyari Arabuluculuk, hukuk dünyasında, tarafların gönüllü katılımıyla gerçekleşen, uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan alternatif bir yöntemdir. Bu süreç, tarafların daha esnek, kontrol edilebilir ve gizlilik içinde bir çözüm

Devamını Oku »
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi, resmi bir belge olup, mahkeme veya yetkili makam tarafından alınan bir bilirkişi raporuna karşı çıkma amacı taşır. Bu özel dilekçe, raporda bulunan

Devamını Oku »
İşçiye Elden Ödeme Yapılması

İşçiye Elden Ödeme Yapılması

İşçiye Elden Ödeme Yapılması İşçiye Elden Ödeme Yapılması maaş ve ücret ödemesi yapılması ile ilgili detaylı bilgilendirme. işverenler, işçilere elden ödeme yaparken aşağıdaki önlemleri dikkate almalıdır: İş Kanunu’na Uygunluk: İşverenler,

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Devletin emredici kurallar içeren yasalar koyarak işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemesi sonucunda kendine özgü bir hukuk dalı olan iş hukuku ortaya çıkmıştır. İş hukukunun kapsamına giren konuları başlıca iş hukukunun genel esasları, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku bölümleri altında toplamak mümkündür. Bireysel iş hukuku işçi ve işverenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasındaki ilişki iş akdiyle kurulur. Hukukumuzda bireysel iş ilişkileri esas itibariyle İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Borçlar kanununda düzenlenmiştir. Bireysel iş hukukunun içeriğinde iş sözleşmesi kavramı, bu sözleşmenin türleri, kurulması, fesih, iş sözleşmesinin sona ermesi gibi başlıklar yer alır.

Toplu İş Hukuku Nedir?

İşçi ve işveren tarafların kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucunda ortaya çıkan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalına ise toplu iş hukuku adı verilir. Bu hukuk dalında işçi ve işveren sendikalarının kuruluşu, sendika üyeliği, sendikal güvence, sendika faaliyetleri yer alır. Hukuk sistemimizde toplu iş ilişkileri esas itibariyle Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda düzenlenmiştir.

İş Hukukunun Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlişkisi

Günümüzde devlet, özellikle sosyal devlet kişileri toplumsal risklere karşı korumak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak görevini üstlenmiştir. Gelir güvenliğinin sağlanması amacı sosyal güvenlik politikasının temel amacıdır. Sosyal güvenlik kapsamındaki bireyler sosyal güvenlik kurumuna ödenen primler karşılığında koruma altına alınırlar. Kurum da sigortalılara riskler ve koşulları gerçekleştiğinde, ödenen primler karşılığında edimler sunar. Toparlamak gerekirse sosyal güvenliğin, sosyal sigorta ile sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemlerinden yararlanmak suretiyle, bireylere riskler karşısında güvence getiren ve onların geleceğe güvenle bakabilmelerine olanak sağlamayı amaçlayan sistem olarak tanımlanabilir.

İş Hukukunun Özellikleri

1-İş Hukukunun Amacı
A-İşçinin Korunması
İş hukukunun gelişmesinin başlıca nedeni iş ilişkilerinde daha güçsüz durumda olan işçinin korunması kaygısıdır. İşverenin ekonomik ağırlığına karşı bir denge kurabilmek amacıyla işçinin korunması bir zorunluluk olarak ortaya çıkar.
B- Hassas Denge
İş hukukunda işçinin korunması bir temel ilke oluşturmakla birlikte, işletmenin ekonomik ve teknik zorunluluklarının, üretim ve verimlilik gereklerinin de göz ardı edilmesi mümkün değildir.
C-İş Hukukunda Esneklik
Ekonomik krizler ve küreselleşme sonucunda kaçınılmaz olarak çalışma yaşamında, istihdam yapılarında değişiklerinde yol açmakta, üretim biçimlerini, sürelerini ve yerlerini değiştirmektedir.

İş Yargısı

İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. İş mahkemelerinde dava açılması veya davaya cevap verilmesi basit yargılama usulündeki esaslara göre dilekçe ile olur. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İş Hukuku

İş hukukunda çok fazla teknik konular vardır. İş avukatının sahip olduğu bilgi burada devreye girer. Çünkü iş davası avukatı yaşanan olayları bilgi ve profesyonelliği ile çözüme kavuşturacak donanıma sahip olur. İş kazası avukatı ve iş hakları avukatı araştıran bir işçi de olsa, işveren avukatı araştıran bir işveren de olsa alanında uzman iş mahkemesi avukatları ile süreç yürütülmelidir. İş hukuku avukatı Ankara ile dava sürecinde yaşanacak haksız mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacaktır. İş mahkemesi avukatı, iş mahkemesi avukatı hem işçi hem de işveren açısından daha sağlıklı bir süreç yürütülmesine neden olacaktır. İş mahkemesi avukatı ücretleri, iş mahkemesi avukat vekalet ücreti yaşanan olayın yoğunluğu ve karmaşıklığına göre değişmektedir. Bir iş avukatı danışma yoluyla yaşanan olaylar anlatıp olayın seyrinde neler yapılacağı öğrenilip ve tüm süreci yönetme hususunda bilgi alınabilir.