İş Hukukunda İbraname

İş Hukukunda İbraname

İş Hukukunda İbraname İş Hukukunda İbraname konulu makalemizi okuyorsunuz, daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. İbraname Nedir?  Alacaklının alacağı olan haklarından vazgeçtiği ve borçlu borcunu yerine getirme ediminden kurtulduğu iki taraflı sözleşmelerdir. Hukukumuzda kanuni bir düzenleme

Devamını Oku »
Rücu Davası Nedir? Süreç Nasıl Yürütülmelidir?

Rücu Davası Nedir? Süreç Nasıl Yürütülmelidir?

Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Rücu Davası Nedir Süreç Nasıl Yürütülmelidir? Bu konudaki düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 21’de düzenlenmiştir. Madde hükmü uyarınca iş kazası, hastalık, meslek hastalığı eğer 3. bir kişinin

Devamını Oku »
Bağ-Kur’dan-Kaynaklanan-Rücu-Davası

Bağ-Kur’dan Kaynaklanan Rücu Davası

Bağ-Kur’dan Kaynaklanan Rücu Davası   Rücu Nedir? Rücu Hakkı Nedir? Rücu kelime kökeni itibariyle Arapçadan gelmekle birlikte “geri dönmek” anlamına gelmektedir. Rücu hakkı ise bir ödemeden faydalanan kişiden ya da ödemeye sebep olan kişiden ödemeyi yapan ikincil

Devamını Oku »
Zorunlu-arabuluculuk-nedir

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Nedir? Geleneksel hukuk sistemlerinde uyuşmazlıkların çözüm yolu genel olarak dava yolu ile çözülmektedir. Mahkemelerin dava yoğunluğunu azaltmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirilmektedir. Tahkim, uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında arabuluculuk da etkin

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Devletin emredici kurallar içeren yasalar koyarak işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemesi sonucunda kendine özgü bir hukuk dalı olan iş hukuku ortaya çıkmıştır. İş hukukunun kapsamına giren konuları başlıca iş hukukunun genel esasları, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku bölümleri altında toplamak mümkündür. Bireysel iş hukuku işçi ve işverenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasındaki ilişki iş akdiyle kurulur. Hukukumuzda bireysel iş ilişkileri esas itibariyle İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Borçlar kanununda düzenlenmiştir. Bireysel iş hukukunun içeriğinde iş sözleşmesi kavramı, bu sözleşmenin türleri, kurulması, fesih, iş sözleşmesinin sona ermesi gibi başlıklar yer alır.

Toplu İş Hukuku Nedir?

İşçi ve işveren tarafların kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucunda ortaya çıkan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalına ise toplu iş hukuku adı verilir. Bu hukuk dalında işçi ve işveren sendikalarının kuruluşu, sendika üyeliği, sendikal güvence, sendika faaliyetleri yer alır. Hukuk sistemimizde toplu iş ilişkileri esas itibariyle Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda düzenlenmiştir.

İş Hukukunun Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlişkisi

Günümüzde devlet, özellikle sosyal devlet kişileri toplumsal risklere karşı korumak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak görevini üstlenmiştir. Gelir güvenliğinin sağlanması amacı sosyal güvenlik politikasının temel amacıdır. Sosyal güvenlik kapsamındaki bireyler sosyal güvenlik kurumuna ödenen primler karşılığında koruma altına alınırlar. Kurum da sigortalılara riskler ve koşulları gerçekleştiğinde, ödenen primler karşılığında edimler sunar. Toparlamak gerekirse sosyal güvenliğin, sosyal sigorta ile sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemlerinden yararlanmak suretiyle, bireylere riskler karşısında güvence getiren ve onların geleceğe güvenle bakabilmelerine olanak sağlamayı amaçlayan sistem olarak tanımlanabilir.

İş Hukukunun Özellikleri

1-İş Hukukunun Amacı
A-İşçinin Korunması
İş hukukunun gelişmesinin başlıca nedeni iş ilişkilerinde daha güçsüz durumda olan işçinin korunması kaygısıdır. İşverenin ekonomik ağırlığına karşı bir denge kurabilmek amacıyla işçinin korunması bir zorunluluk olarak ortaya çıkar.
B- Hassas Denge
İş hukukunda işçinin korunması bir temel ilke oluşturmakla birlikte, işletmenin ekonomik ve teknik zorunluluklarının, üretim ve verimlilik gereklerinin de göz ardı edilmesi mümkün değildir.
C-İş Hukukunda Esneklik
Ekonomik krizler ve küreselleşme sonucunda kaçınılmaz olarak çalışma yaşamında, istihdam yapılarında değişiklerinde yol açmakta, üretim biçimlerini, sürelerini ve yerlerini değiştirmektedir.

İş Yargısı

İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. İş mahkemelerinde dava açılması veya davaya cevap verilmesi basit yargılama usulündeki esaslara göre dilekçe ile olur. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İş Hukuku

İş hukukunda çok fazla teknik konular vardır. İş avukatının sahip olduğu bilgi burada devreye girer. Çünkü iş davası avukatı yaşanan olayları bilgi ve profesyonelliği ile çözüme kavuşturacak donanıma sahip olur. İş kazası avukatı ve iş hakları avukatı araştıran bir işçi de olsa, işveren avukatı araştıran bir işveren de olsa alanında uzman iş mahkemesi avukatları ile süreç yürütülmelidir. İş hukuku avukatı Ankara ile dava sürecinde yaşanacak haksız mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacaktır. İş mahkemesi avukatı, iş mahkemesi avukatı hem işçi hem de işveren açısından daha sağlıklı bir süreç yürütülmesine neden olacaktır. İş mahkemesi avukatı ücretleri, iş mahkemesi avukat vekalet ücreti yaşanan olayın yoğunluğu ve karmaşıklığına göre değişmektedir. Bir iş avukatı danışma yoluyla yaşanan olaylar anlatıp olayın seyrinde neler yapılacağı öğrenilip ve tüm süreci yönetme hususunda bilgi alınabilir.

error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!