Ticaret Hukuku

Ankara Şirket Avukatı ve Şirketler Hukuku

ankara-sirket-avukati-ve-sirketler-hukuku

Ankara Şirketler Hukuku Avukatı

Ankara Şirket Avukatı ve Şirketler Hukuku; sıkı ilişkiler içerisinde olduğu Ticaret hukuku bünyesinde yer alır ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, tip değiştirmesi, devredilmesi, tasfiyesi, iflası gibi konuları ve aynı zamanda da ticaret şirketlerinin gerçek, tüzel kişilerle olan hukuki ilişkilerini düzenleyen oldukça detaylı bir hukuk dalıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte ticaret hukukunun alt dalı olan şirketler hukuku Türk Ticaret Kanunu madde 124 ile madde 644 arasında düzenlenmiştir. Adi şirketler ise Türk Ticaret Kanunu’nda değil Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Ticari şirketler kanunda tahdidi olarak sayılmış ve kurulurken, birleşirken, iflas açıklarken, diğer şirket ve kişilerle ilişki kurarken uymaları gerekli olan tüm esaslar detaylı şekilde düzenlenmiştir. Şirket, eski Türk Borçlar Kanunu’nda şöyle tanımlanmıştır; “2 veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, emek ya da mallarını sermaye olarak ortaya koyup, müşterek amaca erişmek için imzalanan sözleşmedir.” Türk Ticaret Kanunu veya yeni Türk Borçlar Kanunu’nda ise şirketin tanımı yapılmamıştır. Bazı şirketler en az 1 ortakla da kurulabilmektedirler, örnek vermek gerekirse, Anonim Şirket ve Limited Şirket 1 ortakla kurulabilir.

Şirketlerin ortak unsurları;

Kişi, sözleşme, sermaye ortaya koyma, müşterek amaca ulaşma saiki, eşit haklarda birleşme ve işbirliği yapma isteğidir. Şirketler iki türde incelenir; şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri. Şahıs şirketleri; Kollektif Şirketler, Komandit Şirketlerdir. Adi Şirketler de şahıs şirketi özellikleri taşımaktadır.

Sermaye şirketleri ise; Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketlerdir. Bu iki türün farkı ise şirketi kurarken ortaya koyulan sermayenin niteliğidir yani sermayenin para temelli mi yoksa emek temelli mi olduğudur. Şahıs şirketlerinde ortaya koyulan paradan daha çok kişilerin özellikleri ve ortaya koydukları emek önemlidir, aynı zamanda şirket ortakları şirket borçlarından tüm malvarlıkları ile birincil dereceden sorumludur.

Sermaye şirketlerinde durum böyle değildir, burada önemli olan sermaye olarak ortaya koyulan paradır örnek verecek olursak; Anonim Şirket en az 50.000 Türk lirası, Limited Şirket en az 10.000 Türk lirası ile kurulabilir. Aynı zamanda da ortakların kişisel özellikleri önem arz etmez.  Ortaklar borçlardan, koydukları sermayeler ile sınırlı ve ikincil dereceden sorumludurlar.

Şirketler hukukunda kar zarar paylaşımları, şirkete yeni ortak alınması, sermaye artırımı, şirketlerin birleşmesi veya ayrılması gibi pek çok detaylı düzenlenen konu mevcuttur. Aynı zamanda şirketlerin kendi içlerinde ve diğer kişilerle olan ilişkilerinde de sadece uyuşmazlık çıktığında değil, uyuşmazlık çıkmaması amacıyla da hukuki yardıma ihtiyaç bulunmaktadır. Ankara Şirket Avukatı ve Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Alanında Verdiğimiz Avukatlık Hizmetleri

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,
 • Sermaye artırımları ve indirimleri,
 • Şirketin feshi ve iflası davaları,
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları,
 • Haksız rekabet hukuku,
 • Hisse senetleri ve tahvilleriyle ilgili hukuksal işlemler,
 • Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası,
 • Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası,
 • Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları,
 • Tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları,
 • Tasfiye memurlarının açacağı davalar,
 • Konkordato ilan süreci ve konkordatodan çıkma işlemleri,
 • Her türlü Şirketler Hukuku alanında danışmanlık alanlarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.