kiymetli-evrak-nedir-cesitleri-nelerdir

Kıymetli Evrak Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kıymetli Evrak Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kıymetli evraklar, belirli bir değere sahip olan ve belirli hakları temsil eden finansal araçlardır. Bu evraklar, dünya çapında ticaret ve yatırım faaliyetlerinin yapıldığı önemli araçlardan

Devamını Oku »
Alacağın-Temliki-(Devri)

Alacağın Temliki (Devri)

Alacağın Temliki (Devri) Nedir? Alacağın temliki (devri), bir alacağın, alacaklı tarafından başka bir kişiye devredilerek, yeni alacaklının alacağı tahsil etme hakkına sahip olması işlemidir. Temlik, borçlunun rızası olmadan gerçekleştirilebilen ve

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Ticaret Hukuku Nedir?

Hukukun kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde klasik ayrımında ticaret hukuku özel hukuk içerisinde yer alır. Ticaret insanoğlunun en eski faaliyetlerinden biridir. Üretim, tüketim ve değişime dair eylemlerin tamamına ticaret denir. Bu bilgiler ışığında ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başlangıç hükümleri ve son hükümler dışında altı kitaptan oluşmaktadır. Bunlar; Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti, Sigortadır.

Ticari İşletme Hukuku

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise ticari işletme kavramına yer verilmiş olup bu kanun uyarınca ticari işletme, esnaf işletmesi için belirtilmiş sınırı geçen seviyede gelir sağlamayı amaçlayan, faaliyetlerin devamlı ve bağımsız bir halde devam ettirildiği işletmedir. Bu tanıma göre ticari işletmenin unsurları şunlardır: Gelir elde etme gayesi, esnaf işletmeleri için belirtilen sınırı geçme, faaliyetin devamlı bir halde yapılması, faaliyetin bağımsız biçimde gerçekleştirilmesidir.

Ticaret Şirketleri

Türk Ticaret Kanunu’nda şirket tanımı ya da şirket sayılabilmek için ne gerektiğiyle ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Bu kanunda ticaret şirketlerinin tanımı yapılmış, bunlarla ilgili hükümlere yer verilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ticaret şirketleri; anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, komandit şirket ve kooperatiflerdir.

Kıymetli Evrak Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 645. Maddesince kıymetli evrakın içeriğindeki hakkın senetten bağımsız şekilde ileri sürülemediği gibi başkalarına da devrinin mümkün olmadığı görülür. Bu hükümden hareketle kıymetli evrakın üç unsuru ortaya çıkmaktadır; Kıymetli evrakın senet unsuru; kıymetli evrak bir senettir. Senet; kişinin kendi aleyhine hazırladığı belgedir. Kıymetli evrak nitelikli bir senettir. Kıymetli evrakın bir diğer unsuru hak ile senedin birbirinden ayrılamaması; bu unsura göre kıymetli evrakın içerisindeki hak, senetten ayrı olarak devredilemez. Hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülmesi mümkün değildir. Kıymetli evrakın hak unsuru; kıymetli evrakın içerisinde bir hak bulunmaktadır. Bu hak para ya da parayla ölçülebilen ve devredilen bir haktır.

Taşıma İşleri Hukuku

Her insani ilişki gibi; ulaştırma veya taşımacılık kavramları içerisinde değerlendirilen ilişkilerin de bir hukukî yönü mevcuttur. Bu noktadan hareketle, ulaştırma veya taşımacılık kavramlarına dahil olan ilişkileri düzenleyen kuralları ulaştırma hukuku veya taşıma hukukugibi üst başlıklar altında toplayabiliriz. Taşıma hukuku, en geniş manada nakil vasıtalarının kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan veya nakil vasıtalarının kullanılmasını gerektiren ilişkilerden, insanların ve malların taşınmasına ilişkin olanları tanzim eden kurallar bütününe denir .

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz ticareti kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti başlığı içerisinde yer edinmiştir. Kanuna göre, özgülendiği gaye; suda hareket etmesi icap eden, yüzme niteliği mevcut olan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etme olanağı bulunmasa da bu Kanun itibariyle “gemi” sayılır. Suda ekonomik çıkar elde etme gayesine özgülenen veya fiilen böyle bir gaye için kullanılan her gemi, kimin eliyle ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın “ticaret gemisi” olarak belirlenir. Deniz ticareti hukuku yalnızca ticaret gemilerine özel bir alandır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir çıkarını zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi durumunda bunu ödemeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında yaşanan belli durumlar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku çok fazla teknik bilgiye sahip bir alan olup bu süreci bir ticaret avukatı ile yönetmek çok önemlidir. E-ticaret konusunda ve ticaret hukukunun diğer konularında İstanbul ticaret hukuku ile ticaret hukuku alanında yaşanacak mağduriyetler ve uyuşmazlıkların önüne geçilmiş olur.