Miras Hukuku

Miras Paylaşımı Davası Nedir

miras-paylasimi-davasi-nedir

Miras Paylaşımı Davası;

Paylaşmanın anlamı teredeki malların bölünerek kesin bir şekilde mirasçılara isabet eden hisselerin ayrılıp mirasçıların kendi kişisel malvarlıklarına geçmesi işlemidir.

Mirasın paylaşımı sırasıyla:

 1. Mirasçılar
 2. Miras bırakan
 3. Üçüncü kişiler (vasiyeti tenfiz memuru)
 4. Hâkim bu dört farklı kişi ve kişi grubu tarafından yapılabilir. Kanundaki bu sıralama öncelik sırasıdır. İlk sırada mirasçıların mirası kendi aralarında paylaşımı esas alınmıştır. Bu paylaşımda tüm mirasçıların razı olması gerekir. Mirasçılar ya fiilen malları paylaşırlar ya da sözleşme yoluyla paylaşmayı gerçekleştirebilirler.

Paylaşma İsteminde Bulunulmasının İlk Şartı:

Mirasın tüm mirasçılar tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmesi veya tutulan deftere göre kabul edilmiş olmasıdır.

Birinci sıradakilerin paylaşımı söz konusu değilse ikinci sırada bulunan murisin iradesi esas alınır. Paylaşım vasiyeti tenfiz memuruna da bırakılabilir. Eğer ilk üç durumda paylaşılamamışsa paylaşım hâkim tarafından yapılır.

Bu paylaşımın hâkim tarafından yapılması işlemi aralarında anlaşmazlık çıkan mirasçılardan paylaşım isteyen mirasçı tarafından Miras Paylaşımı Davası açılmasıyla mirasın paylaştırılmasıdır.

Mirasçıların tamamı, aralarından bazıları veya sadece birisinin paylaşmayı kabul etmemesi veya paylaşmanın nasıl yapılacağı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık oluşması durumunda, paylaşmanın yapılabilmesi adına paylaşma isteyen mirasçının Miras Paylaşımı Davası açması zorunlu hale gelir.

Mirasçıların her biri mirasın paylaştırılması davası açabilecektir ve hâkimin kararı kesindir.

Bu davanın davacısı paylaşımın gerçekleşmesini isteyen yasal veya atanmış mirasçıdır. Davalı ise paylaşmaya rıza göstermeyen mirasçıdır. (Davalı miras ortaklığı değildir.)

Paylaşım davasının konusu, paylaşıma itiraz eden mirasçının buna zorlanmasıdır.

Dava, miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinde açılır.

Dava zamanaşımına tabi değildir. Her zaman açılabilir.

Ancak bazı durumlarda dava açılması ertelenebilir. Bu durumlar:

 • İştirake devam sözleşmesi ile belirli bir süre ortaklığın devamı konusunda anlaşılmış olması durumunda bu süre içerisinde paylaştırma talep edilemez.
 • Mirasçılar arasında cenin varsa paylaşma doğumuna bırakılır.
 • Mirasçılardan birinin tereke borçlarının ödenmesini veya teminata bağlanmasını hâkimden talep etmesi halinde paylaştırma ertelenir.
 • Hemen paylaşma terekenin değerinin önemli ölçüde azaltacaksa hâkimden paylaşmanın ertelenmesi talep edilebilir.
 • Tarımsal işletmelerle ilgili olarak kanuni düzenleme gereği ergin olmayan mirasçın ergin olması beklenir. (hâkimin takdir yetkisi bulunmaktadır.)
 • Tarımsal işletmelerin bazı şartların varlığı halinde paylaşımı ertelenebilir(TMK 664)
 • Muris tarafından bakılan veya yanında yaşayan kişiler murisin ölümü üzerine 3 aylık bakım masrafların talep etmişseler ise paylaşım ertelenir.