Ceza Hukuku

Ceza Hukukunda Basit Yargılama Usulü Nedir?

ceza-hukukunda-basit-yargilama-usulu-nedir

Basit Yargılama Usulü, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Adli para cezası ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda Basit Yargılama Usulünün uygulanmasına karar verilebilir.

Mahkemece iddianamenin taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde beyan ve savunmalarını yazılı olarak bildirilmesi istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca toplanması gerekli belgeler ilgili makamlardan talep edilir. Beyan ve savunma için verilen 15 günlük sürenin dolmasından sonra mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın TCK 61. maddesi de göz önüne alınarak 223. maddedeki hükümlerden biri verilir.

Mahkûmiyet kararı halinde sonuç ceza üzerinden ¼ indirim yapılır.(temel ceza üzerinden değil)

Hükümde itirazın usulü ve sonuçları belirtilir.

Mahkeme takdir ettiği durumlarda duruşma yaparak genel hükümlere göre yargılamaya devam edebilir.

Basit Yargılama Usulü sonucu verilen karara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine hükmü veren mahkemede duruşma açılıp genel hükümlerce yargılama yapılır. Taraflar gelmediği durumlarda duruşma yapılabilecek ve yokluklarında 223. Maddedeki hükümlerden biri verilebilecektir. Ayrıca bu husus davetiye de bildirilecektir.

Mahkeme itiraz sonucu verilen kararda basit yargılamada verilen karar ile bağlı değildir. Ancak sanık dışı kişiler tarafından itiraz edildiği durumlarda 253/1 gereği yapılan 1/4 indirim korunacaktır. İtiraz sonucu verilen karar itiraz eden sanık dışı diğer sanıklarında lehine ve uygulama imkânı varsa diğer sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen karardan yararlanır. İkinci fıkra uyarınca verilen hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna başvurulabilir. Birinci fıkradaki itirazın, süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığı mahkemesince değerlendirildiğinde dosya, 268 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderilir. Mercii bu sebepler yönünden incelemesini yapar ve kararını gereği için mahkemesine gönderir.

Müdafinin bulunması bu usulde zorunlu değildir.

Yazılı olarak karşı çıkılmaması halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilebilir.

Basit Yargılama Usulünü Uygulanamayacağı Durumlar Nelerdir?

Basit Yargılama Usulü, Sağır ve dilsiz ve akıl hastalığı, yaş küçüklüğü, soruşturma ve kovuşturmanın izne bağlı durumlarda uygulanmaz. Bu usulün uygulama alanına giren suç ile girmeyen suçun birlikte işlenmesi durumunda basit yargılama usulü uygulanmaz. Bağlantılı suçlardan biri basit yargılama usulüne tabi değilse bu usul uygulanmaz.