Memur Hukuku

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğindeki Güncel Değişikler Nelerdir?

devlet-memurlari-disiplin-yonetmeligindeki-guncel-degisikler-nelerdir

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Nedir?

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu personelinin disiplin soruşturmasının kimler tarafından yapılabileceğini ve usulünü düzenlemektedir. Söz konusu yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve yerine Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği getirildi. Yeni Yönetmelik genel olarak mülga olan eski yönetmeliğin çerçevesini korumakla birlikte yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirmiştir.

Neler Değişti?

A) Disiplin amirleri

Disiplin amirlerine dair düzenlemede en önemli denilebilecek değişikli taşra teşkilatları için geldi. Yeni yönetmelikle beraber büyükşehir belediye yüksek disiplin kurullarının yetkileri içişleri bakanlığı tarafından oluşturulan yüksek disiplin kurullarına devredildi. Ayrıca yeni çıkan yönetmelik uyarınca Cumhurbaşkanı tüm kamu kuruluşlarında çalışan memurların disiplin amiri olarak yetkilendirildi. Ayrıca bakanlar bakanlık teşkilatında, üst yöneticiler başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı birimlerde, bölge müdürleri taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında, belediye başkanları belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak hale getirilmiştir. Yönetmelik verilen bu yetkilerin devredilemeyeceğini de düzenlemiştir.

B) Disiplin Kurulları Ve Yetkileri

Disiplin kurulları yönetmeliğin 9. maddesinde düzenlendiği üzere 1 başkan ve dört üye ile memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşmaktadır. Disiplin kurulları verilmiş olan cezaların itirazlarını değerlendirmekle birlikte, disiplin amirinin talebi üzerine, kademe durdurulması talebini inceleyebilecektir. Düzenlemede bu disiplin kurullarına yeni bir ceza verme yetkisi tanınmamıştır. Disiplin kurullarının yetkisi yalnızca verilmiş olan cezaları onamak yahut cezayı hafifletmek veya tamamen kaldırmaktır.

C) Savunma Şartı

Yeni gelen düzenlemeyle birlikte memurları ceza verilebilmesi için memurlar hakkında soruşturma başlatılmış olması gerekmektedir. Bu soruşturması aşamasında memurlara savunma hakkı tanınması zorunludur. Soruşturma muhakkik tarafından yürütülecek ve hakkında disiplin soruşturması yürütülen memurun savunması soruşturmanın son aşamasında alınacaktır. Disiplin amiri soruşturma sırasında elde edilen bulgular ve memurun savunmasına dayanarak karar vermelidir. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

D) Disiplin Cezalarının Verilme Süreleri

Yeni gelen bir başka düzenleme ise uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları hakkında, söz konusu cezalar disiplin soruşturmasının tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise yüksek disiplin kurullarınca 6 ay içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Disiplin kurulu önüne gelen disiplin cezası teklifini reddetmesi halinde, yetkili olan disiplin amiri, reddedilmesinden itibaren 15 gün içerisinde bir başka disiplin cezasına karar verebilir.

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademenin durdurulması cezalarında 1 ay içerisinde soruşturma açılmış olması gerekmektedir. Bu sürenin geçirilmiş olması ceza verilmesi açısından zamanaşımı uğramasına sebep olacaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasının zaman aşımı süresi ise 6 aydır. 

E) Somut Delil

Devlet Memurları disiplin yönetmeliğinin 38. maddesinde soruşturmanın başlaması için gerekli olan şartlar düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme ile soruşturmanın başlatılması için somut delil olması gerekmektedir. Somut delilin olmadığı durumlarda soruşturma başlatılamamaktadır. Somut delilin bulunması halinde başvurucunun adı, soyadı, imzası ve adresi aranmayacaktır. 

3)Sonuç

Bu düzenleme; açık bir şekilde kanunun vermiş olduğu yetkilerin dışına çıkmıştır. Fakat Yürütmenin Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum sağlaması için gerekli düzenlemeleri yerine getirmiştir. Bu sebepten ötürü günümüzde ortaya çıkan birçok uyuşmazlığın çözümünü ortaya koyulmaya çalışılmıştır.