Spor Hukuku

Dopingle Mücadele Düzenlemeleri

dopingle-mucadele-duzenlemeleri

Makale Başlıkları

Düzenlemeleri

Bir spor yarışması sırasında, vücuda üstün güç ve devinim sağlamak amacıyla yarışmadan önce kullanılan güçlendirici, uyarıcı ilaçlar olarak adlandırılır. 1989 yılında Avrupa konseyi tarafından hazırlanan ve 1993 yılında ülkemizde onaylanan Dopingle Mücadele Sözleşmesi ve 2005 yılında UNESCO tarafından hazırlanan 2007 yılında ülkemizde onaylanan Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme ile doping kullanımının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 2015 yılında içerik ve plan olarak WADA Anti-Doping Kodu’na benzerlik gösteren Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hazırlanmış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu’nun dopingle mücadeleye ilişkin görev, yetki ve kurallar düzenlenme alanı bulmuştur.

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatına göre, müsabaka içi ve müsabaka dışı doping kontrollerini Dopingle Mücadele Komisyonu veya Dünya Dopingle Mücadele Kuralları gereği WADA yapabilir.

Dopingle Mücadele Komisyonu, hak mahrumiyeti cezası infaz edilmekte olan sporcular da dahil olmak üzere, üzerinde doping kontrolü yapma yetkisine sahip olduğu herhangi bir sporcuyu herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde doping kontrolüne tabi tutma yetkisine sahiptir. Dopingle Mücadele Komisyonu dopingle mücadele kural ihlallerini soruşturma için Dopingle Mücadele Müfettişleri atamaktadır ve müfettişlerin avukatlardan oluşması zorunludur.

Dopingle Mücadele Komisyonu, Uluslararası Standarda uygun olarak spor sporcu kategorileri, doping kontrol türleri, toplanan örnek türleri analizi türleri arasında gerekli öncelikleri ortaya koyan etkili, yeterli, orantılı bir doping kontrolü dağılım planı geliştirir ve uygular ve WADA’ya sunar.

Dopingle Mücadele Komisyonu, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğine kanaat getirdiğinde, ilgili dopingle mücadele kuralının ihlal edilmiş olduğunu ve ihlalin gerekçesini, ivedilikle sporcuya ve aynı zamanda sporcunun bağlı olduğu Ulusal ve Uluslararası Federasyonlara ve WADA’ya bildirmelidir.

Herhangi bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiği iddia edilen bir sporcu veya diğer kişinin herhangi bir zamanda bu ihlali kabul etmesi, yargılanma hakkından feragat etmesi ve bu Talimatta öngörülen veya Dopingle Mücadele Komisyonunun önerdiği hukuki sonuçları kabul etmesi ya da bildirimde belirtilen tarih içinde itiraz hakkını kullanmaması halinde, ilgili Ulusal Federasyon yargılama sürecini disiplin ve ceza kurulu tarafından yürütür.

Dopingle Mücadele Komisyonu, sporcuya veya diğer kişiye, dopingle mücadele kural ihlali yapıldığını iddia eden bir bildirim gönderdiğinde, sporcu veya diğer kişi ön soruşturma hakkından feragat etmezse, yargılama ve hüküm aşamaları için dosya, sporcu ve diğer kişinin bağlı olduğu Ulusal Federasyon tarafından Ulusal federasyonun Disiplin veya Ceza Kuruluna sevk edilir. Böyle bir sevk üzerine, Ulusal Federasyonun Disiplin veya Ceza Kurulu Başkanı, davanın görüşülmesi ve karara bağlanması için Kurulu toplantıya çağırır. Kurul üyelerinin önceden davaya müdahil olmamış kişilerden oluşması zorunludur. Ulusal Federasyonun Disiplin veya Ceza Kurulu Başkanı, dosyanın incelenmesi konusunda dopingle mücadele konusunda uzman bir üyeyi raportör olarak atayabilir.

Disiplin veya Ceza Kurulu, taraflara karşı her zaman adil ve tarafsız olmalıdır. Disiplin veya Ceza Kurulu, yargılamanın her aşamasında; yargılama sürecinin kesinliği, masrafları kişinin kendi karşılaması koşuluyla bir vekil tarafından temsil edilme hakkı, iddia edilen dopingle mücadele kural ihlalinin adil olarak zamanında bildirilmesi, iddia edilen dopingle mücadele kural ihlaline ve sonuçlarına ilişkin cevap, verebilme hakkı, tanık çağırıp sorgulama hakkı da dâhil, tarafların kanıt sunma hakkı, kişinin duruşmada, yargılama makamının kimliğini, sorumluluğunu ve masrafını belirlemesi koşuluyla, tercüman bulundurma hakkı, özellikle hak mahrumiyeti sürecine dair nedenlerin açıklanması da dâhil, zamanında, yazılı gerekçeli karar hazırlanması ilkelerine göre hareket eder.

Yargılama sürecini yürüten Disiplin veya Ceza Kurulları, ihlalin ilgili Ulusal Federasyona bildirilme tarihinden itibaren 14 gün içinde yargılamaya başlar, yargılamaya başlanmasından itibaren 20 gün içinde karar verir ve karar tarihini takip eden 10 gün içinde gerekçeli kararı taraflara bildirir.

Dopingle Mücadele Komisyonu, Dopingle Mücadele Müfettişleri aracılığıyla yargılamaya her aşamada katılabilir. Ayrıca Dopingle Mücadele Komisyonu, her şartta, soruşturmaların durumu, yargılamanın süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili WADA’yı bilgilendirir.

Yargılamanın sonunda, bütün gerekçeleri, verilen hak mahrumiyeti ceza süresini ve mümkünse neden azami yaptırımın uygulanmadığına dair gerekçeleri içeren yazılı, tarihli ve imzalı bir Disiplin veya Ceza Kurulu kararı düzenlenir.

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatına göre, bireysel sporlarda müsabaka sırasında yapılan bir doping kontrolünde tespit edilen bir dopingle mücadele kural ihlali halinde, dopingle mücadele kuralını ihlal eden sporcunun veya sporcuların elde ettiği tüm kazanımlar kendiliğinden iptal edilir, verilen madalyalar, puanlar ve ödüller geri alınır. Bir turnuva sırasında veya turnuva kapsamında gerçekleşen bir dopingle mücadele kural ihlali durumunda, turnuvayla ilgili yetkili kuruluşun kararına bağlı olarak, sporcunun turnuvada elde ettiği bireysel kazanımların tümü iptal edilir, kendisine verilen madalyalar, puanlar ve ödüller geri alınır; ancak, sporcunun ihlalde kusurunun olmadığını kanıtlaması halinde, sporcunun ihlali gerçekleştirdiği müsabakanın dışındaki müsabakalarda elde ettiği bireysel sonuçlar, sporcunun bu ihlalinden etkilenmiyorsa iptal edilmez.

Yasaklı bir madde veya yöntemin tespit edilmesi, kullanılması veya kullanılmaya teşebbüs edilmesi veya bulundurulması dolayısıyla uygulanacak hak mahrumiyeti cezasının süresi, indirim ve erteleme yapılabilmesi kaydıyla, ilgili dopingle mücadele kural ihlalinin tanımlanmış bir madde dışındaki yasaklı bir madde ile gerçekleştiği, ancak sporcunun veya diğer kişinin dopingle mücadele kural ihlalinin kasten olmadığını ispat edemediği durumlarda ve ilgili dopingle mücadele kural ihlalinin tanımlanmış bir madde ile gerçekleştiği ve Dopingle Mücadele Komisyonunun veya yargılama makamının dopingle mücadele kural ihlalinin kasten olduğunu ispat ettiği durumlarda dört yıl ve belirtilen durumların dışında iki yıldır. Örnek vermekten kaçınma, örnek vermeyi reddetme, örnek vermeme ve doping kontrolünün bir bölümünü bozma, bozmaya teşebbüs etme, hile yapma veya hile yapmaya teşebbüs etme hallerinde uygulanacak hak mahrumiyeti ceza süresi kural olarak dört yıldır, ancak sporcunun örnek alım işlemlerine katılmaması durumunda ceza süresi kural ihlalinin kasten olmadığını ispatlayabildiği takdirde iki yıldır.

Bir sporcunun veya diğer kişinin bir dopingle mücadele kuralını ikinci kez ihlal etmesi durumunda şu cezalardan en ağırı uygulanır: altı ay hak mahrumiyeti, kusur dışındaki nedenlerle yapılan indirimler dikkate alınmaksızın, ilk ihlal için uygulanmış olan hak mahrumiyeti cezasının yarısı veya kusur dışındaki nedenlerle yapılan indirimler dikkate alınmaksızın, başka bir şekilde ikinci kural ihlalinin ilk ihlal olduğu varsayılarak geçerli olacak ceza süresinin iki katı. Bu şekilde süre belirlendikten sonra kusur dışındaki sebeplere bağlı olarak indirim yapılabilir. Üçüncü kez gerçekleştirilen dopingle mücadele kural ihlali kural olarak ömür boyu hak mahrumiyeti cezasıdır.

Doping ihlalleriyle ilgili olarak verilen kararlara Türkiye Dopingle Mücadele Kuruluşunun itiraz konusundaki düzenlemeleri ilgili veya Dopingle Mücadele Kurallarının veya Uluslararası Standartların ilgili uyarınca itiraz edilebilir. başvurusunda bulunulmadan önce, Dopingle Mücadele Kuruluşunun kurallarında öngörülen, karar sonrası yeniden gözden geçirme olanaklarının kullanılmış olması zorunludur.

Dopingle Mücadele Komisyonu, son temyiz kararından veya böyle bir itirazdan feragat edilmesinden yahut bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiğinin bir yargılamada tespit edilmesinden ya da bu tür bir yargılamadan feragat edilmesinden veyahut bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiği iddiasına itiraz süresinin geçmesinden sonraki yirmi gün içinde, dopingle mücadele soruşturmasının sonucunu, spor dalını, ihlal edilen dopingle mücadele kuralını, ihlali gerçekleştiren sporcunun veya diğer kişinin adını, varsa kullanılan yasaklı madde veya yöntemi ve infazına başlanan yaptırımı kamuoyuna açıklar. Dopingle Mücadele Komisyonu, ayrıca dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin en son temyiz kararlarının sonuçlarını da yirmi gün içinde, belirtilen bilgilerle birlikte kamuoyuna açıklar.

Yargılama veya temyiz sonucunda bir sporcunun veya diğer kişinin herhangi bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunmadığının tespit edilmesi halinde, bu konudaki karar, ancak ilgili sporcunun veya diğer kişinin rızası alındıktan sonra kamuoyuna açıklanabilir.

Scroll Up