Spor Hukuku

Futbol Kulüplerinin Tescili Ve Şirketleşmesi Nasıl Yapılır?

futbol-kuluplerinin-tescili-ve-sirketlesmesi-nasil-yapilir

Futbol Kulüplerinin Tescili Ve Şirketleşmesi Nasıl Yapılır?

Futbol Kulüplerinin Tescili Ve Şirketleşmesi Nasıl Yapılır; hakkında ki makalemiz aşağıdaki gibidir.

Spor Kulüpleri Hakkında Genel Esaslar:

3289 Sayılı Kanun 20. maddesinde Spor Kulüplerinin Dernekler Kanunu’na göre teşekkül edip Spor Genel Müdürlüğü’ne tescilinin sağlanacağı ve tescilin usul ve esaslarının yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca TBMM tarafından spor kulüpleri, Meclis Araştırma Komisyonu Raporları ile birçok araştırma ve öneri raporları oluşturulmaktadır.

3289 Sayılı Kanun uyarınca Spor Genel Müdürlüğü’ne tescil edilmemiş kulüpler federasyonun tarafından tertiplenen müsabakalara katılamaz, lisans alamazlar. Kulüpler faaliyetlerinde antrenör tutma mecburiyeti altındadırlar. Kanunun 25. maddesine göre amatör faaliyet gösteren kulüplere genel müdürlükçe ayni ve nakdi yardım yapılabilir.

Spor Genel Müdürlüğü kulüpleri her açıdan denetlemeye yetkilidir. Ayrıca kulüpler 5520 Sayılı Kanuna göre federasyona ve genel müdürlüğe tescilli kulüplerin iktisadi işletmeleri ile anonim ortaklıkları kurumlar vergisinden muaf oldukları düzenlenmiştir.

TMK 72. madde ve Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Kulüplerin tescili bakımından Dernekler Kanunu düzenlemelerine atıf yapıldığı gözetilerek: Belirli bir amaç uğruna en az 7 kişinin oluşturduğu topluluk bulunmalı ayrıca, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu olmak üzere zorunlu organlarının var olması gerekmektedir.

İl sınırları içindeki 15 kulübün bir araya gelmesiyle federasyon kurabilir, aynı ilde sayıya ulaşılamazsa farklı illerden de kurulabilir. Bunun yanında bir kulüp aynı amaçla kurulmuş olan birden fazla Federasyona katılamayacaktır. 10 federasyon bir araya gelerek konfederasyon kurabilirler. Futbol Kulüplerinin Tescili Ve Şirketleşmesi Nasıl Yapılır

Federasyon ve Konfederasyonların;

bu sayıların altına düşmesi halinde kendilerine 3 aylık süre verilmiştir ve bu süre içerisinde sayılarını kanuna uygun olarak tamamlayamadıklarında kendiliğinden sona ermiş olurlar. Federasyonda kulüplerin en az üç üyeleri bulunur, 100 den fazla üyesi olan kulüpler ise ilk 100’den sonraki her 100 üye için 1 üye gösterir.

Toplam temsilci sayısı 7’yi geçemez. Federasyonlar ise bağlı bulundukları Konfederasyona en az 3 temsilci seçerler.  Federasyon ve Konfederasyonların yaptıkları değişiklikleri 30 gün içinde yerleşim yerlerindeki Mülki İdare Amirliğine veya İl Müdürlükleri aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirme mecburiyetindedirler.

Kulüpler tüzüklerindeki amaç dışı faaliyet gösteremezler. Kulüpler kendi renklerini belirler. Bu belirlemeyi yaparken 03/12/1935 tarihli Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ve buna dayanarak oluşturulmuş Nizamname hükümlerine aykırı olmama yükümlülüğü altındadırlar. Renklerinin belirlenmesi sonrası valilikten bu kanuna uygun seçim yapıldığına dair onay alırlar.

Kulüplerin işaretlerini belirlerken kullanamayacakları bazı işaretlere dikkat etmesi gerekir. İl karma takımlarının ayırıcı armalarını, milli takım sembolü ay-yıldızı kullanamazlar. Protokol sırası bakımından ise sıralama kulübün tescil tarihi, spor alanının olimpik olup olmaması, sporcu sayıları dikkate alınarak belirlenir.

Spor Kulüplerinde Tescil İçin Gerekli Evraklar:

 • Tüzüğün tasdikli örneği
 • Kulüp rengi için alınan valilik izin belgesi
 • Kamu kurum ve kurulu veya eğitim kurumları bünyesinde kurulan kulüplerden kurum veya kuruluşun vereceği izin
 • Teşkilatın mevzuatlarına uygun davranılacağı, kulüp malzemelerinin talep halinde sigortalanması, ayrıca zararların karşılanması suretiyle teşkilatın emrine tahsis edileceği ifadelerini içeren Taahhütname
 • Antrenör Belgesinin aslı veya tasdikli sureti
 • Mevcut Üye Listesi

Tescil talebi bir komisyon kurularak incelenir. Komisyonda Spor Şube Müdürü, Sicil Lisans Şefi, İlgili Spor Dalı Temsilcisi, Amatör spor Kulüpleri Federasyonundan istenecek bir yetkili bulunur.

3 gün içerisinde tescil başvurusu komisyonca incelenir. Eksiklikler tamamlatılır. Kulüp tescil edildiğinde ilgili evraklar İl Müdürlüğüne gönderilir.

İl Müdürlüğü dosyadaki belgeleri onaylayarak bir örneğini kulübe verir. Tescil edilen kulüple ilgili 3 adet bilgi formu düzenleyip birini kulübe verdikten sonra diğerini Genel Müdürlüğe gönderir. Ayrıca kulüple ilgili bilgileri Mülki İdare Amirliğine de bildirir.

Spor Dalı ilavesi veya iptali için ise:

 Yönetim Kurulu Kararı

Çalışma yürütülecek tesis hakkında bilgi

İsim ve renk değişikliklerinde yine valilik izni gerekir ve isim değişikliğinden veya tescilden itibaren 1 yıl içinde tekrar değişiklik yapılamaz.

Futbol Kulüpleri Hakkında Genel Esaslar:

Profesyonel Futbol Kulüpleri Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilecek lisans ile ulusal müsabaka ve UEFA müsabakalarına katılabilir.

TFF lisanslanma süreci TFF Kulüp Lisans Talimatında belirtilmiştir.

UEFA lisanslanma süreci için yine UEFA Talimatları bulunmaktadır.

Futbol Kulüpleri yukarıda bahsettiğimiz şekilde yönetmelik esaslarına göre tescil edilirler. Futbol Kulüplerinin Tescili Ve Şirketleşmesi Nasıl Yapılır

Tüm Futbol kulüpleri, Genel Kurulda onaylanan gelecek sezonu da kapsayan bütçelerini,  gelir gider cetvellerini, bilançolarını TFF’ye genel kurulun onayından itibaren 30 gün içinde sunarak TFF onayı almak zorundadırlar.

Bu zorunluluğu uymayan veya genel kurul bilgileri yanlış olan kulüplere uyarı verilir ve 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir. Bu sürede yükümlülükleri askıya alınır. Ayrıca puan tenzili cezası uygulanır. Ek olarak verilen sürede de yerine getirilmezse bu sefer kulüp küme düşürülür.

TFF Yönetim Kurulunun onayı da alınarak bir TFF üyesi tarafından üyelerinde müsabaka katkı payı alınabilir.

Kulüplerin bazı mali eylem ve durumları TFF tarafından cezalandırılır.

Mali yükümlülüklerini karşılayabilecek gerekli mali gücü bulunmama, son bilançosuna göre genel kurul onaylı yıllık bütçesinin gelir tutarının %25 inden fazlasını temlik etme şeklindeki fiiller Disiplin Kuruluna sevk sebebidir.

Disiplin Kurulunun Verebileceği Cezalar:

 • Uyarı
 • Para Cezası
 • Puan tenzili
 • Küme düşme
 • Her durumda kulübün yetkilerine hak yoksunluğu

Yukarıda bahsettiğimiz genel esaslar futbol kulüpleri için de geçerli ancak denetleme yetkisi TFF’na aittir.

Uygulanacak hükümler ise Futbol Kulüpleri Tescil Talimatına göre belirlenecektir.

Profesyonel Lig takımları ise kulüp ana sözleşme veya tüzüklerini TFF’ye göndermek ve TFF’un onayını almak zorundadır.

Kulüpler Tüzük veya Ana sözleşmelerindeki değişiklikleri de TFF’ye 7 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar.

Bu bildirim ile birlikte aşağıdaki belgeleri de TFF’ ye sunarlar:

 • Değişiklik Genel Kurul Kararı
 • Değiştirilen Tüzük ya da Ana Sözleşme
 • Tüzüğün değişiklerinin kabul edildiğine dair İl Dernekler Müdürlüğü Yazısı veya Ana Sözleşme değişikliği durumunda ila edilen Ticaret Sicil Gazetesi
 • Bilgi Formu

Kulüplerin İl değişikliği yapması mümkün değildir. İlçenin başka ile bağlanması halinde bile sezon bitene kadar illerindeki müsabakalara katılırlar.

Tescil İçin Gereken Evraklar:

 • Taahhütname
 • İl Dernek Müdürlüğünce onaylanmış Tüzük
 • Kulübün en son yapılmış olan genel kurul toplantısının tutanağı
 • Kulüp, kamu kurumu ve kuruluşu, eğitim kurumu tarafından kuruluyorsa gerekli izin belgeleri
 • Bağlı bulunan il ASKF’lerden alınacak Referans Belgesi
 • Bilgi Formu
 • TFF tarafından istenebilecek vs. belgeler

Başvurular TFF tarafından bir kurul oluşturularak incelenir. Uygunluk belgesi verilir ve tescil ücreti TFF hesabına yatırılarak tescil gerçekleşir.

Tescil itibari ile TFF Kanun, Statüleri aynen uygulanmak ve TFF yargı yetkisi aynen kabul edilmek zorundadır.

Yönetim Kurulu ve değişikleri 15 gün içinde TFF’ ye bildirilir. Bildiriye ek olarak değişiklik kararının ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi ile İmza Sirküleri eklenir.

Kulüplerin Şirketleşmesi Nasıl Olur?

Spor Kulüpleri Futbol şubelerini statü maddelerine uyarak bir Anonim Şirkete devredebilir. Artık bir ticari şirket haline gelen kulüp tescilini başka bir şehre taşıyamaz.

Kulüp birleşmeleri,  genel merkezi taşımaları, isim değişiklikleri TFF Talimatları ile düzenlenir.

Holding şirketler, bağlı kuruluşlar dahil olmak üzere hiçbir tüzel kişilik müsabakaların dürüstlüğünü bozacak türde birden fazla kulübe sahip olamaz.

TFF bağlı kulüpler başka bir federasyona üye olamaz. Bu husus FİFA ve UEFA için de geçerlidir.

TFF ise FİFA tarafından hazırlanan takvime göre müsabaka yönetir. TFF’nin yapacağı uluslararası müsabakalar için FİFA ve UEFA şartları bulunmaktadır.

Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı 14. maddesine göre futbol şubeleri, aktif ve pasif tüm malvarlığı bir bütün halinde TTK ‘ya göre kurulmuş Anonim Şirketlerine devredilebilir. Bu devir TFF Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Futbol Kulüplerinin Tescili Ve Şirketleşmesi Nasıl Yapılır

Klasman derecesi ve hakkı ortadan kalkmış olmaz.

Şirket merkezini başka ile taşısa da Futbol Şubesini taşıyamaz.

Kulüpler rekabeti önleyecek şekilde şirketleşemezler.

Futbol Şubesinin dernekten devralınması halinde tekrar derneğe devredilmesi için şu belgeler aranır:

 • Genel Kurul Kararı ve ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi (Genel Kurul Kararında tüm aktif ve pasiflerin devri ile birlikte 2 yıl müteselsil sorumluluk kuralı bulunur.)
 • Bu devir sözleşmesini yapmaya Yönetim Kurulunun yetkilendirildiği Genel Kurul Kararı
 • Alacak ve borç bilançosu
 • Devir Sözleşmesi
 • TFF’ nin isteyeceği vs. belgeler

Futbol şubesini devreden dernekler, devrettiği şubeyi tekrar geri almak dışında yeniden futbol faaliyetine özgülenen amaçla TFF tarafından tescil edilemezler.

Şirket halindeki futbol kulüplerine bir kereye mahsus hak tanınmıştır. Bu şirketler son 4 sezondur profesyonel ve amatör liglere katılmayan, aynı ilde şirket halindeki bir futbol şirketini devralarak birleşme yapabilir.

Devralınan kulübün sportif tarihi artık devralan kulübe geçer.

Hatta Devralan şirket devralınanı çağrıştıracak isim değişikliği yapamaz.

Birleşme Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır ve TFF’ ye başvurularak yapılır. 

Derneğin sunması gerekli belgeler:

 • Genel Kurul Kararı ve ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi (Genel Kurul Kararında tüm aktif ve pasiflerin devri ile birlikte 2 yıl müteselsil sorumluluk kuralı bulunur.)
 • Alacak ve borç bilançosu
 • Devir Sözleşmesi
 • TFF’nin isteyeceği vs. belgeler

Anonim şirketlerin sunması gerekli belgeler:

 • Şirket ana sözleşmesi(futbol faaliyeti ile yetkilendirilmeyi içermelidir.)
 • Şirketin tescil edildiği Ticaret Sicili Gazetesi
 • Şirket pay defterinin noterden onaylı sureti
 • Şirketin imza sirküleri
 • Ticaret Odası Kayıt örneği
 • TFF’ye hitaben noter tanzimli şirket taahhütnamesi
 • Devre ve devir için yönetim kurulunun yetkisine ilişkin Genel Kurul Kararı ve ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi
 • TFF’nin isteyeceği vs. belgeler

 

Gerçek veya Tüzel kişiler aynı ligde birden fazla kulübü yönetemez, hissedar olamaz veya yönetim kuruluna katılamaz.

Ayrı liglerde takımları olan bir kulübün, alt ligden üst lige çıkma başarısı gösteren takımı üst ligde aynı kulübün bulunuyor olması sebebiyle üst lige çıkarılmaz.

Başarısının ayni ve nakdi getirisi ikinci sıradaki takıma geçer.