İcra Ve İflas Hukuku

Genel Haciz Talebi Nedir?

genel-haciz-talebi-nedir

Genel Haciz Talebi; İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen genel haciz yolu ile takip, para ve teminat alacakları için başvurulan bir takip yoludur. Alacaklının bu takibi başlatabilmesi için elinde herhangi bir belgeye gerek yoktur. Bu bakımdan genel haciz yoluyla takip en çok tercih edilen takip yoludur.

İcra takibinin kesinleşip kesinleşmemesi her takip yolu bakımından farklılık göstermekle birlikte, genel haciz yolu ile takipte borçluya gönderilen ödeme emrine karşı borçlunun 7 gün içerisinde itiraz etmemesi durumunda takip kesinleşecektir. Ancak aksi durumda yani borçlu bu 7 günlük süre içerisinde imzaya ya da borca itiraz ederse takip durur. Bu durumda alacaklının takibi devam ettirip haciz işlemlerini yapabilmesi için İİK madde 68/a hükmünde sayılan belgelerden biri ile alacağını ispat etmesi gerekir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere alacaklının takip talebinde bulunması üzerine icra müdürünün düzenleyip gönderdiği ödeme emrinin borçluya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde borçlu tarafından itiraz edilmezse bu durumda takip kesinleşmiş olacaktır. Genel haciz talebi ise takibin kesinleşmesi neticesinde uygulanabilir hale gelecektir.

İcra Müdürlüğüne Genel Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

Alacaklı kesinleşmiş icra takibinin sonucunda borca veya yetkiye ilişkin olarak herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda borçlunun mal varlığının sorgulanmasını isteyebilecektir. Bu durumda icra dairesi genel haciz talebi ve sorgu talebi dilekçesi örneği kullanarak borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını sorgular ve bunların üzerine haciz şerhi konulmasını sağlayacaktır.

Belirtmek gerekir ki genel haciz talebinde borçlunun mal varlığı birkaç farklı sistem üzerinden sorgulanmaktadır. Bu sistemler;

  • POLNET Sorgusu: Borçlunun, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sistemi üzerinden motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan gibi herhangi bir aracı olup olmadığı sorgulanmakta ve eğer böyle bir aracı bulunuyorsa bunlar üzerine haciz şerhi konulabilmektedir. Koyulan haciz şerhi üzerine 6 ay içerisinde satış istenmemesi durumunda haciz şerhi düşecektir.
  • PTT Posta Çeki Sorgusu: Borçlunun eğer posta çeki hesabı bulunuyorsa bu çek hesabına haciz koyulması işlemidir.
  • TAKBİS Sorgusu: Tapu ve Kadastro Bilgi Sorgulama sisteminde borçlunun taşınmaz malları sorgulanıyor ve haciz şerhi konulabilmektedir. Bu şerh de 1 yıl içerisinde satış istenmemesi durumunda düşmüş olacaktır.
  • SGK Sorgusu: Borçlunun maaşlı bir çalışan olması durumunda maaşının kanunca belirlenen oranlarda (1/4) kesilerek her ay icra müdürlüğüne ödenmesi şeklinde gerçekleşmektedir.