İcra Ve İflas Hukuku

Araç Haciz Talebi

arac-haciz-talebi

Makale Başlıkları

Araç Haciz Talebi

Araç haciz talebi; alacaklı, alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun aracına el konulması için icra dairesine araç haciz talebinde bulunabilir. Alacaklı icra dairesine giderek, kendisinin bir başkasından alacağı olduğunu ve vadesinde bu alacağın ödenmediği veya eksik ödendiğini söyleyerek icra takibi başlatır. Belirtmek gerekir ki alacaklı bu başvurusunu ‘’takip talebi’’ denilen bir evrak ile yapacaktır. Bu takip talebi yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir.

NOT: Kesinleşen takip ile birlikte alacaklı alacağını tahsil edebilmek amacıyla borçluya ait taşınmaz ve taşınır malları icra vasıtasıyla sattırabilecektir.

Alacaklının icra takibini başlatacağı yetkili icra dairesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenecektir. Bu bakımdan 6100 HMK hükümlerine göre genel yetkili mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Dolayısıyla İcra iflas Kanunu da HMK’ya atıf yapmasından dolayı eğer aksine bir düzenleme yoksa icra takibinin yapılacağı yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi olacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki eğer araç haczi varsa aracınız trafikten yediemine çekilebilir.

İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte alacaklı alacağını tahsil etmek için motorlu araçların haczi talebine yönelik olan araç haczi talebini icra dairesinden isteyebilecektir. Talep üzerine bu araçlar trafikte ya da çekildikleri yerde yakalanmasından sonra muhafaza altına alınmakta ve icra dairesi tarafından bu araçların kıymet takdiri yapılmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki araç haczi talebi dosyaya sunulup, borçlunun araçları haczedildikten sonra İcra İflas Kanunu madde 106 gereğince 6 ay içerisinde satış avansını dosyaya yatırıp aracın satışını istemelidir.