Asker Ve Polis Hukuku

TSK Personel Kanunu Değişikliği Neleri İçeriyor?

tsk-personel-kanunu-degisikligi-neleri-iceriyor

TSK Personel Kanunu Değişikliği Neleri İçeriyor; 29.01.2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilmiştir. Anayasa değişikliği öncesi Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa bağlı idi. 2018 yılında Genelkurmay Başkanlığının, Milli Savunma Bakanına bağlanmasından sonra ortaya çıkan uyum problemleri çözmek, askeri personelin özlük haklarını genişletmek, Bakanlıkların yetkileri hakkında düzenleme yapmak amacıyla yeni kanun teklifi meclise sunulmuştur ve 18.02.2021 tarihinde mecliste kabul edilmiştir.

TSK Personel Kanunu Değişikliği Neleri İçeriyor? Yapılan değişiklikler uyarınca;

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim gören misafir olmayan askeri personel gibi ödeme yapılacak. Böylece aradaki ücret farkı giderilmiş olacak.

Yoklama kaçağı ve bakaya suçuna ilişkin mazeret halleri 7179 sayılı Asker Alma Kanunu ile uyumlu hale getirildi. Bu da şu anlama gelmektedir, yoklama kaçağı ve bakaya suçunda cezasızlığı ya da indirimi öngören mazeretler genişletilemeyecek, yalnızca kanunda sayılan özür sebepleri indirim ya da ceza verilmemesini sağlayacaktır.

Kiralanan veya 3. Kişilere işlettirilen kısımlar hariç olmak üzere askeri kantinlerin su, elektrik, yakacak gibi giderlerinin kurumun genel bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

Dış kaynaktan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılırsa eğer aranan şartları kaybedenlerin kurumla ilişikleri kesilecek.

Celp ihtiyacı fazlası olan yedek subayların Sağlık Bakanlığına bağlı ve çoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet sunan hastanelerde görevlendirilebilmelerinin önü açılmıştır.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Kuruluyor:

Emekli olmuş uzman erbaşların üye olabileceği “Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği” adlı bir dernek kurulabilecektir. Derneğin kurucu üyeleri arasında maluliyet, emeklilik ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan asgari 10 yıl görev yapmış olanlar yer alabilecek. Bu değişiklikle 2847 sayılı kanunun adına, emekli uzman erbaşlar tarafından kurulacak derneğin de kanun kapsamına alınması için “Emekli Uzman Erbaşlar” kısmı eklenmiştir ve emekli uzman erbaşlar hususunda düzenlemeler getirilmiştir. Aynı zamanda bu derneğe, derneği kurma hakkına sahip olanlar, eşleri ile dul ve yetimleri üye olabilecektir fakat mahkeme kararıyla meslekten çıkarılanlar, disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerle meslekten uzaklaştırılanlar, sözleşmeleri feshedilenler ve kamu görevinden çıkarılanlar üye olamayacaktır.

Uzman Erbaş Yasası’nda yapılan değişiklik ile uzman erbaşların emeklilik yaş sınırının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasası uyarınca 55 yaş olarak belirlenmesi sonucu, uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri gerekir.

Uzman erbaşlıktaki hizmet sürecinin ilk 5 ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara 1 adet yerli üretim tabanca(ordu tipi) ve 1 kutu mermi verilecektir.

Uzman erbaşların meslek tecrübelerinden daha fazla yararlanılması amacıyla emeklilik yaş haddinin 55 olarak belirlenmesine karar verilmiştir ve yine uzman erbaşların seferin gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde eğer sağlık durumları da elverişli ise 60 yaşına kadar orduya alınabilmeleri sağlanacaktır.

Hukuk fakültesinde eğitim gören subaylar,

arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecektir. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa naspedilebileceklerdir. Bu düzenleme ile kıta komutanı ya da kurum amirlerinin hukuk sınıfı subayların disiplin amiri haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer bakanların savaş ve seferberlik halindeki yetki, görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve “Genelkurmay Başkanının” ibaresi “Milli Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilerek, Milli Savunma Bakanının yetki, görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Aynı zamanda , “Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş ve seferberlik haliyle alakalı hazırlıklarını yapmak. Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı’nın onayıyla tatbikatlarda denenmesini sağlamak.” şeklinde görev ve yetkisiyle ilgili değişiklik yapılmıştır.

Son gelişmelerle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu gelişme sonrası uyum değişiklikleri yapılmıştır. Bu kanundaki “muharip gazi” ve “malul gazi” tanımlarına, İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları mensupları eklenmiştir.

Sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Yasa, Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Yasa ve 375 sayılı KHK hükümlerine göre artık ek ödeme yapılmayacaktır. Bunun sebebi ise personele fayda sağlanması amacıyla getirilen bu sağlık hizmetleri tazminatının hak kayıplarına yol açmasıydı.

Düzenlemeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, dil ve istihbarat okulu, harita yüksek teknik okulu ve benzeri eğitim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylarla devlet memurları, emekli öğretim elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı öğretim elemanları hariç diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Personel Yasası’nda belirlenen tutarın 3 katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. Bu doğrultuda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1000’i geçemeyecek, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecektir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına

bağlı olarak 1993-2007 tarihleri arasında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının ileriye götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ilişkin mağduriyetin önüne geçilecek ve onlarda önceki yılın 30 Ağustos’una götürülecektir. Fakat nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru ücret, ücret farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu hükümler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli aylığı, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alan kişiler hakkında da uygulanacaktır.

OHAL ya da terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hal durumlarında ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, taleple bağlı olunmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle sözleşmeler uzatılabilecektir.

Komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmeliğinde belirtilen uygun kadro görev yerlerine atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak. Eğer komandolardan, göreve devam etmek isteyenler olursa, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her 2 yılda bir alacakları sağlık kurulu raporlarıyla belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilebilecektir.

Emekli Erbaşlar İle Memuriyetten Geçen Emekli Erbaşlar Arasındaki Emekli Aylığı Farkı Kapatılıyor:

Değişiklik kapsamında devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanlar ile doğrudan uzman erbaş olarak emekli olanlar arasındaki emekli aylığı farkının kaldırılması amacıyla; uzman erbaşların devlet memuru olurken derece ve kademeleri Devlet Memurları Yasası’na göre yeniden düzenlenmiş olanların bu işlemlerinin iptal edilerek uzman erbaşlıkta geçen süre ile devlet memurluğunda geçen sürenin toplamının Uzman Erbaş Yasası kapsamında değerlendirilmesi ve bunun sonucunda da kademe, derece, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden düzenlenecektir. Bu kapsamda aylıkları yeniden belirlenenlerin devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak olan emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak gecikme zammı, gecikme cezası ya da faiz uygulanmadan, ilgililerin aylıklarından 24 taksitle, kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına atanan sivil tabipler salgınla mücadele, harekât ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt dışında ve yurt içinde 2 aya kadar resen görevlendirilebilecek. Bu 2 aylık süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı tarafından 3 katına uzatılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atanan askeri personeller, sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı olduğu yer dışında icra edilecek yurt içi veya yurt dışı atış, eğitim, tatbikat, spor ve harekât faaliyetlerine görevlendirilebilecekler. Kesintisiz 30 gün ve daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekât kapsamında birliklerin; devlet hizmeti yükümlülüğü süreleri hesaplanırken buralarda geçirilen fiili sürelerin 1,5 katı esas alınarak hesaplanacaktır.

Astsubay Meslek Yüksek Okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar.

Sefer görev emirleri,  rütbe ve ihtisas hususları dikkate alınarak çıkarılacaktır.

Subay hizmet kadroları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecektir.

Devre kaybı olan askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri süre için GSS(Genel Sağlık Sigortası) kapsamına alınabilecek. Bu kişilerin genel sağlık sigortası bildirimleri, bağlı oldukları birime göre Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

Mesleki yeterlilik belgesi şartı Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için aranmayacak.

Milletvekillerinin taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin, askerlik hizmeti yükümlülüğü sebebiyle bölünmemesi için milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

Döviz üzerinden askerlik hizmeti için başvuru yapanların ödeyecekleri bedelin, kur farkının olumsuz etkilerinin engellenmesi amacıyla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, TC. Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı günkü döviz alış kuruna göre yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin olarak ödeyecektir.

Milli Savunma Bakanlığının izni ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri; orduevi ve bağlısı şubeler, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri; gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri; ihtiyaç görülen yerlerde, rehabilitasyon merkezleri kurulabilecek; kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezleri açılıp işletilebilecektir.

Barışta olağanüstü hallerde, Milli Savunma Bakanının emri ile önemli kişiler için ya da görev, hizmetler için hava ulaştırma araçları bu kişilere tahsis edilebilecektir.

Milli Savunma Bakanlığınca özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurlar, subaylar gibi Milli Savunma Bakanlığı sosyal tesislerinden yararlanabilecektir.

Her yıl 30 Ağustos’tan sonra uygulanacak subay hizmet kadroları; rütbe, sınıf ve varsa branşı belirtilerek duyulan hizmet ihtiyacına göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek. TSK Personel Kanunu Değişikliği Neleri İçeriyor

Fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş yıllık subay yetiştirme miktarının %3’ünün altında olması halinde, eksik miktar %3’e kadar tamamlanacak.

Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim görmesi için general ve amirallere ve düzenleme kapsamına giren diğer personele Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın aşamaları dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilecek.

Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından TSK mensup kişilere verilen madalya, nişanlar, rozet ve minyatürler, Milli Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edilip numaralandırıldıktan sonra takılabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle ilgili kadro ve teşkilatlanma, Milli Savunma Bakanlığınca onaylandıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Düzenleme uyarınca seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olmasına rağmen savaşı gerektirebilecek gerginlik ve buhran dönemlerinde, ihtiyaç duyulacak mal, araç ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkânların Genelkurmay Başkanlığının talebi ile Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekât kontrolüne verilmesini sağlanacaktır. TSK Personel Kanunu Değişikliği Neleri İçeriyor