Ceza Hukuku

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

adli-sicil-kaydi-nasil-silinir

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı; kesinleşmiş mahkeme kararları sonucunda verilen cezaların ve güvenlik tedbirlerinin kaydedildiği yaygın olarak da sabıka kaydı olarak bilinen bir kayıttır.  Önemli olan nokta bu kayda kesinleşmiş kararlar sonucu verilen cezaların işlenmesidir, bu bağlamda örneğin HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı mahkumiyet içermediği için adli sicil kaydına işlenmez.

Adli Sicil Kaydında Yer Alan Bilgiler Nelerdir?

Kişiye hapis cezası verilmesi kararları kesinleştikten sonra adli sicile işlenir. Eğer kişi belli süre sonra koşullu salıverilirse bu karar da sicil kaydına işlenir.

Kişi aldığı hapis cezasını çekmiş yani cezası infaz edilmişse, bu infazın tamamlandığı bilgisi de kayda düşülür.

Alınan hapis cezasının ertelenmesine karar verilmişse eğer bu bilgi ve uyulacak denetim süresi bilgileri sicil kaydına işlenir.

Belli bir hak veya yetkinin kullanılması, kullanılmaması hususunda verilen ya da belli mesleğin icrasını yasaklayan ya da ehliyetin alınmasına ilişkin olan kararlar adli sicil kaydında yer alır.

Alınan adli para cezaları sicile işlenir aynı zamanda para cezası ödendiyse ödendi bilgisi, ödenmediyse tazyik hapsi ile infaz edildiği bilgisi sicil kaydına işlenir.

Türk vatandaşına yabancı mahkemelerden verilen ve tanınıp tenfiz edilen kararlar sicile işlenir.

Kişi hakkında yapılmış olan şikâyetten vazgeçilmesi adli sicil kaydına işlenir.

İşlenmiş suçla ilgili olan ceza zamanaşımı süresinin dolmasının tespiti kararı kayda işlenir. 

Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı ile arşiv kayıtları farklı şeylerdir. Yukarıda sayılan hususlar adli sicil kaydına kaydedilir. Arşiv kaydına artık kesinleşmiş, infazı tamamlanmış ve etkisi ortadan kalkmış olan hususlar kaydedilir.

  • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması durumunda bu durum adli sicil kaydından alınıp arşiv kaydına geçirilir. Ceza infaz edildikten sonra hükümlüye ait adli sicil arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.
  • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
  • Ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sistem girilerek güncellenmesini müteakip bu bilgiler Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinerek arşiv kaydına alınır. Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe re’sen yapılarak kayıtlar arşive alınır.
  • Yukarıda sayılan hususlar dışında eğer mahkeme memnu hakların iadesine karar verirse, 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Eğer bu karar alınmadıysa arşiv kaydı arşive alınma tarihinden itibaren 30 yıl geçmesiyle silinir.
  • Aynı zamanda fiilin suç olmaktan çıkması, kişinin ölmesi gibi durumlarda da arşiv kaydı silinir.

Adli Sicil Kaydında Yer Almayan Bilgiler Nelerdir?

  • Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri adli sicil kaydında yer almaz.
  • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar adli sicil kaydına kaydedilmez.
  • İdarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicil kaydında yer almaz.

Arşiv Kayıtlarının Silinmesi Nasıl Olur?

 Adli sicildeki bilgiler;

  • İlgilinin ölümü halinde, kişinin ölümünü tevsik eden resmî belgenin Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip adlî sicil kaydı tamamen silinir.
  • Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ölüm bilgileri ise nüfus-kayıt bilgileriyle birlikte en geç üç-gün içinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Genel Müdürlüğe bildirilir.

Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Genel Müdürlükçe adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydı sistemine alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.