Vergi Hukuku

Google Adsense Sistemi Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

google-adsense-sistemi-uzerinden-elde-edilen-gelirlerin-vergilendirilmesi-nasil-yapilir

Google Adsense;

Google tarafından geliştirilen üst düzey bir reklam ağı olan Google Adsense, kullanıcıların Adwords aracılığıyla verdikleri reklamların Admob, Youtube ve web siteleri gibi platformlarda gösterilmesine aracılık eder. Google üzerinden reklam yayınlamak isteyen kişiler veya kurumlar, Adwords’a kaydolduktan sonra kendi belirledikleri anahtar kelimeler ve bütçeler ile reklamlarını yayımlatabileceklerdir.

Google Adsense ise yayıncılara, sundukları online içerikler üzerinden para kazanabilecekleri bir yol sunar. Daha sonrasında ise Google reklam türüne bağlı olarak kullanıcıların reklam tıklamalarına veya reklam gösterimlerine bağlı olarak reklamlar için ödeme yapar.

Kişilerin veya kurumların Google Adsense yoluyla gelir elde edebilmeleri için ilk önce bir Google Adsense hesabı oluşturmaları ve bu hesabı etkinleştirmeleri gerekmektedir. Hesap etkinleştirildiği zaman reklam ayarlamaları yapılır ve para kazanmaya başlanılır.

Google Adsense ödemesi aylık olup, ay boyunca tahmini kazançlar tahakkuk eder ve takip eden ay başında da kazançlar kesinleşir ve ödeme sayfasındaki bakiyeye eklenir. Eğer bakiye ödeme eşiğini aşarsa veya herhangi bir ödeme bekletmesi yoksa bu durumda ödeme ayın 21’i ile 26’sı arasında yapılır. Bu ödemeler genellikle Google İreland Limited firması tarafından Citibank’ta bulunan hesap üzerinden yapılmaktadır.

Google Adsense Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Gelir Vergisine Konu Olup Olmadığı Hususu

Öncelikle belirtmek gerekir ki Google Adsense üzerinden elde edilen kazançların vergiye tabi olması için arızi değil sürekli olması gereklidir. Arızi olarak elde edilen kazançlar kural olarak vergiye tabii değildir. Bu bakımdan bir kazancın arızi olup olmadığını kazancın elde edilme sayısından anlarız. Eğer sıklıkla, birden fazla bir şekilde ve sürekli olarak bir kazanç elde edilme durumu varsa bu durumda bu kazanç arızi olmaktan çıkar ve vergiye tabi olur.

Eğer bu kazançlar sürekli ise bu durumda hangi gelir unsuruna girdiğine bakmamız gerekli olup (sınai, ticari, serbest meslek faaliyeti vb.) özelgelerde genellikle bu kazançların ticari kazanca sokulduğunu görmekteyiz.

Ticari kazanç, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37.maddesinde düzenlenmiş olup bu maddeye göre her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden elde edilen kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Ticari faaliyetler, bir tür emek – sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyeti veya kastının olması ya da olmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma vasfına etki etmemektedir. Ancak bununla birlikte bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla beraber değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyelinin olması gerekmektedir.

Bu bakımdan emek – sermaye organizasyonuna dayanan, kazanç elde etme gayesi bulunan ve süreklilik arz edecek şekilde internet üzerinden Google Adsense sistemi ile gelir elde edildiği dikkate alındığı zaman bu faaliyetin bir ticari faaliyet olduğu söylenebilecektir.

Bu yüzden, Google Adsense sistemi üzerinden süreklilik arz edecek şekilde gelir elde eden vatandaşlarımızın adlarına gelir vergisi mükellefiyeti çıkarttırarak bu kazançlarını beyanname ile bildirip vergilerini ödemeleri gerekmektedir.

Vatandaşların Google Adsense Üzerinden Elde Ettikleri Gelirleri Kayıt ve Beyan Dışı Bırakması Durumunda Neler Olabilir?

Kayıt ve beyan yükümlülüğüne uymayan vatandaşlar adına vergi müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar veya takdir komisyonunun vereceği karar üzerine haklarında cezalı vergi tarhiyatları yapılabilir. Ancak belirtmek gerekir ki bu cezalı vergi tarhiyatları yapılırken gerçek gelirin vergilendirilmesi amaçlanmalıdır. Bu bakımdan elde edilen gelirler yanında bu geliri elde etmek için yapılan giderlerin de araştırılarak doğru bir şekilde hesaplanması elzemdir.

Bununla birlikte uygulamada gerçek gelirin araştırılması yerine daha çok varsayımsal gelirin belli bir oranının (ki bu oran genellikle %50’dir) gider olarak dikkate alınır. Dolayısıyla bu durum gerçek gelirin vergilendirilmesi ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşan vatandaşların konuyu Vergi Mahkemesine taşıyarak sonuç almaları mümkündür.

Google Adsense Üzerinden Elde Edilen Kazançlar Katma Değer Vergisine (KDV) Konu Olabilir Mi?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1.maddesi hükmü gereğince Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

Google Adsense üzerinden elde edilen kazançlar incelendiğinde ortada ticari faaliyet kapsamında bir hizmet tesliminin bulunduğu açıktır. Bu durumda eğer verilen hizmetten Türkiye’de yararlanılıyorsa yani verilen hizmet Türkiye’ye özgüyse, içerik Türkçe ise bu hizmet teslimi katma değer vergisine tabi olacak aksi durumda ise katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a maddesinde de ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin vergiden istisna olduğu da hükme bağlanmıştır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere yurt dışındaki müşteriler için verilen hizmetler ve keza yurt dışındaki kişiler için verilen reklam hizmetleri de katma değer vergisinden istisna tutulacaktır.

Google Adsense Üzerinden Gelir Elde Eden Kişilerin Varlık Barışından Yararlanmaları Adlarına Vergi Tarhiyatı Yapılmasını Engeller Mi?

7186 sayılı Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90.madde ile kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında bulunmayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 31.12.2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilebileceği, beyan edilen söz konusu varlıkların 31.12.2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterle kaydedilebileceği, vergi dairelerine beyan edilen varlıkların %1’i üzerinden vergi tarh edileceği ve bu verginin de tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.  

Yine aynı maddede bildirilen – beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir surette vergi tarhiyatı ve vergi incelemesinin yapılmayacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan yasal düzenleme neticesinde Türkiye’de bulunan ancak yasal defter ve belgelerde kayıtlı bulunmayan varlıkların, Kanun’da belirtilen tarihe kadar deftere kaydedilip beyan edilmesiyle %1 oranında verginin ödenmesi şartıyla bu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bu yasal düzenleme uyarınca Google Adsense üzerinden yurt dışı kaynaklı olarak elde edilen kayıt dışı gelirlerin yasal defterlere kaydedilip beyan edilmesi ve vergilerinin ödenmesi şartıyla bildirilen bu para ile ilgili hiçbir şekilde vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır. Nitekim bu konuya ilişkin mükellefler lehine verilmiş yargı kararları da mevcuttur.

Vergi yargısı özel bir yargı alanı olup 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yanı sıra 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda da usule ilişkin özel düzenlemeler mevcuttur. Bu bakımdan vergi tekniği bilgisi yanında vergi hukuku bilgisi de gerektiren bir alandır. Bu nedenle Google Adsense vergi konusunda sıkıntı yaşamamak için hukuki destek almanızı tavsiye etmekteyiz.