Memur Hukuku

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararının (HAGB) Memuriyete Etkisi Nedir?

hukmun-aciklanmasinin-geriye-birakilmasi-kararinin-hagb-memuriyete-etkisi-nedir

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması(HAGB), verilen hükmün sanık hakkında hiçbir sonuç doğurmamasını ifade eden belirlenen denetim süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getiren sanık hakkındaki cezanın ortadan kalkmasını ve davanın düşmesini sağlayan failin topluma kazandırılmasını amaçlayan bir kurumdur.

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan hüküm almamış olması, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tavrı ve davranışları göz önünde tutularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, suçun ifasıyla mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen geri verme, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi ve sanığın kabul etmesi halinde sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan kovuşturma sonunda hükmolunan ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise mahkemece HAGB kararı verilebilir.

Devlet memurluğuna alınacaklarda ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi gereği bazı genel ve özel şartlar aranmaktadır. Genel şartlar içinde sayılan 48/5 gereği “TCK’nın elli üçüncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak şeklindedir.” memuriyete alınmamak yahut memuriyet ile ilişiğinin kesilmesi şeklinde sonuçlanmaktadır.

Ancak HAGB’nın bir mahkûmiyet kararının olmadığını ayrıca belirtmek gerekir. Denetim süresi boyunca kasten bir suç işlememiş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş kişinin denetim süresi sonunda davası düşeceğinden hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmemektedir. Bu sebeple HAGB kararı memuriyete engel teşkil etmemektedir.

Bu husus Danıştay’ın 12’inci Dairesinin 09.07.2008 tarihli 2007/2534 E. 2008/ 4502 K. sayılı kararında “Davacı hakkında mahkûmiyet kararını veren Ağır C.M. (Ağır Ceza Mahkemesi) tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede; davacının durumunun CMK’nın 231’inci maddesi içerisinde olduğu ve bu maddede aranılan şartların gerçekleşmiş olduğu sonucuna varılarak sanık hakkındaki HAGB’na hükmedilmesi karşısında, hükmün sanık hakkında sonuç ortaya koymayacağının anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle davacının memuriyetine engel bir mahkûmiyet hükmünün bulunduğundan söz etme hali kalmamıştır.” şeklinde ortaya konulmuştur.