Ceza Hukuku

İnsan Ticareti Suçu ve Cezası Nedir?

insan-ticareti-sucu-ve-cezasi-nedir

İnsan Ticareti Suçu ve Cezası Nedir?

  1. İnsan Ticareti Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunun 80. maddesinde İnsan ticareti suçu düzenlenmiştir. Zorla çalıştırmak, bazı hizmetleri vermeye mecbur etmek, fuhuş yaptırmak, esaret veya benzeri uygulamalara maruz bırakmak veya beden organlarından bazılarının verilmesine razı etmek amacıyla kadın, çocuk veya diğer insanların tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları insan ticareti suçunu oluşturur.

İnsan ticareti suçunun oluşabilmesi için ilk olarak mağdurun iradesini etkileyen icrai bir hareket olması gerekmektedir. Mağdurun rızasıyla yahut tehdit, hile, zor kullanılarak mağdurun bir yerden bir yere transfer edilmesi ve sömürülmesine insan ticareti suçu denmektedir.

  1. İnsan Ticareti Suçunun Unsurları

İnsan ticareti suçu özel kast ile işlenebilen bir suç türüdür. Suçun unsuru olan özel kastın oluşabilmesi için suçun Türk Ceza Kanunun 80. maddesinde sayılmış olan zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla işlenmiş olması gerekir. Suçun sonucunda faile yarar sağlayıp sağlamaması bir önem taşımamaktadır. Kanunda sayılmış olan hareketlerin gene kanunda sayılmış olan amaçlarla işlenmiş olması yeterlidir.

Suçun işlenmesi amacıyla bazı aracı fiiller izlenmelidir. Bu fiiller asıl fiilin işlenmesi amacıyla işlenmiş olan yardımcı fiillerdir. Bu fiillere örnek olarak; nüfuzunu kullanarak kişilerin rızasını almak ve hileli davranışlar ile mağdurun rızasını almak gösterilebilir.

Suçun işlenebilmesi asıl gerekli olan fiiller Türk ceza kanunun 80. maddesinde sayılmıştır. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere bu suç seçimlik bir suçtur. Seçimlik suç, bir fiilin işlenmesi için birden fazla yolun olması ve failin bunlardan bir ya da birden fazlasını işlemesidir. İnsan ticareti suçunun asıl fiillerine örnek olarak; bir kimseyi ülke içine sokmak veya ülkeden çıkarmak, bir kimseyi Fuhuş amacıyla kaçırmak gösterilebilir.

İnsan ticareti suçunda ilk akla gelen hali uluslararası olarak işlenmiş olmasıdır fakat bir kimseyi ülkenin kırsal kesiminden büyük şehirlere getirilip 80. Maddede sayılmış olan amaçlarla kullanmak da bu suçun işlenmiş olması anlamına gelmektedir.

Türk Ceza Kanunun 80. maddesinin üçüncü fıkrasında suçun özel hali düzenlenmiştir. Bu özel hal suçun çocuklar üzerinden işlenmiş olmasıdır. Çocukların rızası hukuki olarak kabul olmayacağından kaynaklı, suç çocuğun rızasıyla işlenmiş dahi olsa suç oluşmuş sayılmaktadır.

  1. İnsan Ticareti Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunun 80. Maddesi uyarınca insan ticareti suçunun cezası 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıdır. Suç teşebbüs halinde kalmış ise TCK madde 35 uyarınca ceza indirim yapılarak uygulanır.

Suçun işlenmesi sırasında Tüzel kişilikler (dernek, şirket vb.) aracı olarak kullanılmış ise bu tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri uygulanır.

  1. İnsan Ticareti Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmiş Olması

Zincirleme suç Türk Ceza Kanunun 43. maddesinde düzenlenmiştir. 43. Maddeye göre suç, bir kişiye birden fazla kez işlenmişse yahut tek bir fiille birden fazla kişiye karşı suç ilenmişse zincirleme suç sayılmaktadır. Zincirleme biçimden işlenmiş suçların cezası ise ¼ ila ¾ oranları arasında artırılmaktadır.

İnsan ticareti suçunun zincirleme biçimde işlenmiş olması halinde 43. maddenin uygulanması gerekmektedir. Yani İnsan ticareti suçu bir kişiye birden fazla kez yahut tek bir fiil ile birden fazla kişiye işlenmiş ise cezası ¼ ila ¾ oranları arasında arttırılmalıdır.

  1. Suçun Yargılanacağı Mahkeme Ve Zamanaşımı

İnsan ticareti suçu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaktadır. Bu suç şikâyete bağlı bir suç olmadığı için savcılık tarafından resen soruşturulabilmektedir. Ayrıca dava sırasında müdahil olan kişilerin şikayetlerin den vazgeçmeleri davanın düşmesi sonucunu doğurmamaktadır. Söz konusu yargılamanın yapılabilmesi ve suçun cezalandırılmasındaki zamanaşımı süresi 15 yıldır. 15 yıl içerisinde yargılanmamış yahut cezalandırılmamış suçlar devamındaki yıllarda cezalandırılamamaktadır. İnsan Ticareti Suçu ve Cezası

  1. Emsal Yargıtay Kararı

Yargıtay, 5. Ceza Dairesi, E. 2011/1242, K. 2011/2978, T. 12.04.2011

Yargıtay, 8. Ceza Dairesi, E. 2010/1440, K. 2010/5953, T. 15.04.2010