İcra Ve İflas Hukuku

İstihkak Davası Nedir?

istihkak-davasi-nedir

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak sözcüğü kelime anlamı olarak, hak kazanılan şey anlamına gelmektedir. İstihkak davası ise üzerinde hak iddia edilen taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunu tespit etmeye ve mal üzerindeki çekişmeye yönelik başvurulan dava türüdür. İstihkak davası Türk Hukuk sisteminde birden çok alanda kendine yer bulmuştur.

İstihkak davası birden çok hukuk dalında düzenlenmiş olsa da genel olarak haciz konusunda karşımıza çıkmaktadır.  Bu yazımızda ise icra hukukuna dair konular işlenmektedir.

Hacizde İstihkak Nedir?

Haczedilen bir malın kime ait olduğuna dair çekişmeli bir durum var ise istihkak davasına başvurulmaktadır. İcra İflas Kanunu’nun 96. maddesi ve devamında, istihkak davasının usulünden ve maddi unsurlarından bahsedilmiştir. bünyesinde açılmış olan , mülkiyetin kimde olduğuna dair bir tespitte bulunmaya çalışmamaktadır. Haciz sebebiyle açılan istihkak davasının araştırdığı konu malın haczedilip edilemeyeceğidir. İstihkak davası yapısı itibariyle ivedilik gerektiren dava türlerindendir. Bu sebepten ötürü kanun koyucu dava süreleri bakımında kısa süreler öngörmüş ve davanın görülmesi açısından da basit yargılama usulünü öngörmüştür. İstihkak davasının açılması için mülkiyet gerekli görülmemiştir. Yargıtay’ın görüşüne göre Bir mal üzerindeki bulunan her türlü hakka dair istihkak davası açılabilir.

İstihkak Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

İstihkak davasının açılabilmesi için istihkak iddiasının bulunması gerekmektedir. İstihkak iddiası haciz sırasında öne sürülmelidir. Bu iddia haciz memuru tarafından haciz tutanağına yazılır.  Eğer haciz durumu sonradan öğrenilmiş ise haczin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde haczi yapan icra dairesine istihkak iddiasında bulunmak gerekir. İstihkak iddiasında bulunulmuş olması halinde icra müdürlüğünce, alacaklıya istihkak iddiası bildirilir.  Alacaklı, 3 gün içerisinde istihkak iddiasına itirazda bulunursa icra müdürü ivedilikle dosyayı icra mahkemesine göndermelidir. İcra mahkemesinin İstihkak iddiasın incelemesi sonucu bir karar vermesi gerekmektedir. İcra mahkemesi tarafından verilen kararın tebliğ ve tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde istihkak davası açılabilmektedir.

İstihkak Davasında ?

Haciz konusunda istihkak davası icra mahkemelerinde açılabilmektedir. Hangi icra mahkemesine başvurulacağı ise önem arz etmektedir. Genel olarak icra takibinin başlatıldığı yer veya hacze konu olan malın bulunduğu yerde dava açılabilmektedir. Fakat uyuşmazlık konusu mal taşınmaz mal ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir. istihkak davası nedir

Emsal Karar

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, E. 2004/12150 K. 2005/1146 T. 15.2.2005

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, E. 2006/11533 K. 2007/6258 T. 10.4.2007

Scroll Up