Asker Ve Polis Hukuku

Uluslararası Kolluk Teşkilatları

uluslararasi-kolluk-teskilatlari

Uluslararası Kolluk Teşkilatları

Uluslararası Kolluk Teşkilatları; Dünyada meydana gelen politik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, malların, hizmetlerin, sermayenin ve şahısların daha serbest dolaşması nedeniyle birden fazla ülkeyi ilgilendiren sınır ötesi suçlarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Organize suçlar bağlamındaki bu artış neticesinde suç örgütleri arasındaki organik ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesi; ulusal ve uluslararası seviyede suçla mücadele eden tüm kolluk güçleri arasında sağlıklı bir koordinasyon kurulmasını gerektirmektedir.

  • Uluslararası seviyedeki suçların önlenmesi,
  • Suçluların uluslararası düzeyde aranması, yakalanmalarının sağlanması ve iadesi,
  • Dünyada meydana gelen yeni suç türleri ve yeni suç yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı,
  • Kolluğun görev alanına giren ancak birden fazla ülkeyi ilgilendiren kayıp şahıs, kimliği belirsiz ceset, çalıntı araç, ateşli silah/mühimmat, kültür varlıkları ve seyahat belgelerinin tespiti konularında yardımlaşmak için Interpol, Europol, Sırene, Secı, Dünya Gümrük Teşkilatı ve Bm Suç Önleme Merkezi gibi uluslararası teşkilatlar kurulmuştur.

INTERPOL-ICPO (International Criminal Police Organisation)-Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı

Uluslararası kolluk işbirliğine yönelik 1905 yılından itibaren çeşitli uluslararası toplantılar yapılmış ve 1923 yılında Viyana’da düzenlenen II. Uluslararası Kriminal Polis Kongresi’nde, sonradan ismi İNTERPOL olarak değişecek, Uluslararası Kriminal Polis Komisyonunun (ICPC)  kurulmasına karar verilmiştir. 1956 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında INTERPOL Ana Tüzüğü kabul edilerek, teşkilatın isminin Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (ICPO-International Criminal Police Organisation)-INTERPOL olarak anılmasına karar verilmiştir. 1989 yılında Teşkilatın Genel Merkezi Paris’ten, Lyon şehrine taşınmış olup, halen faaliyetlerini burada yürütmektedir. 1971 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi tarafından imzalanan 14 nolu belge ile devletlerarası bir teşkilat olmuştur. Halen Üye sayısı 192’dir.

Ülkemiz INTERPOL Teşkilatına, Ulu Önder ATATÜRK’ün imzasını taşıyan 1930 tarih ve 8761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üye olmuştur. Interpol hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı vasıtası ile yürütülmektedir.

INTERPOL’ün amacı; tüm Kriminal Polis Otoriteleri arasında, taraf ülkelerdeki ulusal düzenlemeler çerçevesinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi esas alınarak, karşılıklı olarak en geniş düzeyde yardımlaşmanın sağlanması ve geliştirilmesi, adi suçların önlenmesi ve bastırılmasına katkıda bulunacak kuruluşların oluşturulması ve bunların geliştirilmesidir.

Ancak; Politik, dini, ırki ve askeri karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara türde gerçekleşen olaylara müdahale etmesi INTERPOL Ana Tüzüğünde yasaklanmıştır. Zira bunlar devletlerin ulusal yetkisini kullandığı iddiasıyla ortaya çıkan ve genelde NATO ya da BM’nin dâhil olduğu insan hakları olaylarıdır.

INTERPOL’ün uluslararası düzeyde yürüttüğü en önemli hizmetlerinden biri Uluslararası Arama Bültenleridir. Bu bültenlerde suç işledikten sonra, hapse girmemek amacıyla ülkesini terk eden ve işlediği suçun vahameti sebebiyle bulunması ve yargılanması elzem olan kişilerin bulunması için faaliyetler yürütülür.

Dünya Gümrük Örgütü

Gümrük konularını incelemek üzere 1947 yılında 13 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Çalışma Grubu’nun faaliyetleri 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve 4 Kasım 1952 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük İşbirliği Konseyi’ni kuran Sözleşme sonucu oluşturulmuştur. Örgütün amacı, ulusal gümrük idarelerinin birbirleriyle etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmektir. Türkiye’nin de kurucu üye olarak yer aldığı bu örgütte bugün ticaretin %98’ini gerçekleştiren 182 ülke bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi

Bu kurum, BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı ile Suç Önleme ve Ceza Adaleti Bölümlerinin 1997 yılında birleştirilmesi neticesinde oluşturulmuştur. Ofisin amacı uyuşturucu ticareti suçlarının önlenmesi, uluslararası terörizm ve siyasi yolsuzluklar konularında devletlerin birbirleriyle koordineli ve kapsamlı çalışmalar yapabilmesi ve suçlara çözüm bulmada Birleşmiş Milletlere yardımcı olmaktır.

Uluslararası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği

1992 yılında Fransa Ulusal Jandarma Genel Direktörlüğü tarafından gündeme getirilmiş ve 1994 yılında Fransa, İtalya, İspanya’nın katılımıyla kurulmuştur. Birliğin amacı ülke içerisindeki yüzölçümü bakımından çok fazla kontrol sahasıyla görevli olan jandarma teşkilatının uluslararası alanda işbirliğinin sağlanmasıdır. Türkiye 1998 yılında 5. Üye olarak bu birliğe katılmıştır.