Asker Ve Polis Hukuku

Bekçilikten Polisliğe Geçiş Mümkün Müdür? Süreç Nasıl İşler?

bekcilikten-polislige-gecis-mumkun-mudur-surec-nasil-isler

Mümkün Müdür? Süreç Nasıl İşler?

1.Bekçilikten Polisliğe Geçiş Mümkün Müdür?

Bekçilikte kademe ilerlemesi olup bu sadece kıdem almak olarak ortaya çıkar.  Bekçilikten polisliğe geçiş kanunen mümkün değildir. Bekçilerin polis olabilmeleri için iki durum vardır. Bunlardan birincisi ilgili kanunların tekrar düzenlenmesi veya istifa edilmesidir. Bunun akabinde lise mezunu olan kişiler polis meslek yüksekokulu yoluyla polis olabileceği gibi en az ön lisans mezunu olan kişiler POMEM yoluyla polis memuru olabilir.

2.İstifa Eden Bekçilerin Durumu Nedir?

Bekçiler üst başlık olarak memur oldukları için 657 sayılı kanun gereğince 94.maddede belirtilen şartlara uygun şekilde memurluktan çekilenler altı ay geçmeden memurluğa alınamazlar. Dolayısıyla polislikle ilgili şartları sağlamadan önce altı ay beklemek zorunda kalabilirler.

3.Polis Nasıl Olunur?

Yukarıda belirtildiği gibi iki yolla polis olunabilir. Bunlardan birisi lise ve dengi okul mezunlarının polis meslek yüksekokulunda eğitim görmeleri diğeri ise, en az ön lisans mezunu olan kişilerin POMEM aracılığıyla polis olmalarıdır.

4.POMEM Kursu Nedir? ?

Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından belirli zamanlarda ihtiyaca uygun olarak polis memuru temin edilir. İlgili bilgiler Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulur. POMEM kursuna katılabilmek için yapılacak sınavın yanı sıra spor mülakatı ve sözlü mülakatta da başarılı olmak gerekir. Mülakatlarda POMEM giriş sınavı için şartlar başvuru kılavuzunda şöyle belirtilmiştir.

 1. T.C vatandaşı olmak
 2. Ön lisans, lisans veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak
 3. KPSS’den belirlenen taban puandan fazla puan almak
 4. Sınav yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak
 5. Gerekli fiziki yeterliliğe sahip olmak
 6. Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki engeli olmamak
 7. Başvuru tarihinde siyasi partiye üye olmamak
 8. Alkol ve uyuşturucu ile ilgili tedavi görmemiş ya da görmüyor olmak
 9. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak
 10. Yapılacak sınavda başarılı olmak

5.POMEM Kursuna Katılmaya Engel Durumlar Nelerdir?

POMEM başvuru kılavuzunda belirtilen şu sebepler polis olmak için engel suçlardır.

 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB)karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmak,

 2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına(HAGB) karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, , sahtecilik, irtikâp, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak,

 3. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut, genelev ve benzeri yerlerde çalışmış olmak veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmuş olmak, genel ahlak ve edebe aykırı nitelikte her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmak veya bu işler nedeniyle hüküm giymiş olmak.

6.Polis Meslek Yüksekokuluna Girişin Şartları Nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokulları Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) asli personel temin aracıdır. Başvuru şartlarında belirlenen kriterleri sağlayan ve gerekli aşamaları geçen adaylar burada alacakları 2 yıllık eğitimin ardından polis memuru olarak atanırlar. Okula ilişkin giriş şartları ve sınav esasları ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Lise ve dengi okullardan mezun olmak
 3. O yıl ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında belirlenen puanı almak
 4. Sınav yapılan yılın ekim ayı itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak
 5. Beden Kitle Endeksi Açısından yönetmelikte belirlenen şartları sağlamak
 6. Kamu haklarını kullanımdan yoksun bırakılmamış olmak
 7. Başvuru tarihi itibariyle siyasi parti üyesi olmamak
 8. Alkol veya uyuşturucu nedeniyle tedavi görmemiş ve görmüyor olmak
 9. Yapılacak sınavda başarılı olmak

7.Polis Meslek Yüksekokuluna Girmeye Engel Durumlar Nelerdir?

a. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut, genelev ve benzeri yerlerde çalışmış olmak veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmuş olmak, genel ahlak ve edebe aykırı nitelikte her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmak veya bu işler nedeniyle hüküm giymiş olmak

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk CezaKanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

b. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmak,

c. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

8.Kaynağına Göre Polis Olmanın Farkı Var Mıdır?

Polisliğe girerken hangi yolun seçildiği özlük hakları bakımından farklılık arz etmemektedir fakat görülen eğitimin süresi ve dolayısıyla mesleğe başlama süresi açısından fark olabilmektedir. Ayrıca gerekli şartları sağlamak kaydıyla polis memurluğundan komiser yardımcılığına da geçişi olabilmektedir. Buna ilişkin makalemizi de okuyarak bu konu hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Scroll Up