Asker Ve Polis Hukuku

Polislikten Komiserliğe Geçiş Mümkün Müdür? Şartları Nelerdir?

Polislikten Komiserliğe Geçiş Mümkün Müdür? Mümkünse Şartları Nelerdir?

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda polislikten komiser yardımcılığına geçiş “İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır” ifadesiyle hükme bağlanmıştır. Aynı madde içerisinde şartların ve sınavın ilgili yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Eğitim Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

1) En az dört yıllık lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması,

2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılı doldurmuş olunmalı,

3) Sınavın yapıldığı 1 Ocak tarihi itibari ile kırk beş yaşından gün almamış olmak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olması,

5) Son iki yıl içinde kısa süreli kıdem durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli kıdem durdurma cezası almamış olması,

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmaması .

Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı Nasıl Yapılır?

Polis meslek mevzuatı, Ceza muhakemesi hukuku, Ceza hukuku, Anayasa hukuku, İdare hukuku Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,İnsan hakları konularını içeren 100 soruluk test sınavı yapıldıktan sonra başarılı olan adaylar spor mülakatı ve sözlü mülakata girerler. Sözlü mülakatta soru komisyonu tarafından hazırlanan soru kartonlarından rastgele bir tanesi seçilip cevaplanması istenir. Bu şekilde adayların öz güveni, diksiyonu ve hitabeti kontrol edilir. Sınavlarda 70 ve üzeri not alan adaylar başarılı sayılır. Sınav komisyonu kararları kesindir, itiraz yapılamaz fakat sınav sonuçlarına karşı idare mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır.

Komiser Yardımcılığının Polis Memurluğundan Farkları Nelerdir?

Polis memurları sadece kıdem alırken komiser yardımcıları, öngörülen rütbe sürelerini tamamladıktan sonra rütbe atlamak için sınava girebilirler. Rütbe bekleme süreleri komiser yardımcısı olarak göreve başlayan ve polis memurluğundan komiser yardımcılığı açısından farklılık gösterir. Bu farklılıklar her rütbe açısından Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda belirtilmiştir.

Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçişte İdarenin Sorumluluğu Nedir?

Polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş bir idari işlemdir ve anayasanın 125.maddesi uyarınca idarenin her türlü işlemlerine yargı yolu açık olması sebebiyle görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir. İşlemin telafisi mümkün olmayan neticeleri olması sebebiyle yürütmenin durdurulması talep edilebilir ve nihayetinde işlemin iptali istenebilir fakat bu talepler idari işlemden itibaren 60 gün içerisinde yapılmalıdır.

Danıştay; ilk derece mahkemesine asil olarak sınavı kazandığının ilan edildiğinden bahisle komiser yardımcılığı kursuna alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığının 29/12/2015 tarihli işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi üzerine önüne gelen dosyada “Komiser Yardımcılığı kursunun açılmasına dayanak teşkil eden mevzuat hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı ve bahse konu kursun açılmasında hukuki imkansızlık bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının ilk açılacak komiser yardımcılığı kursuna alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” değerlendirmesiyle ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozmuştur.  Karardan da anlaşılacağı üzere idarenin yaptığı işlemler sorgulanamaz olmayıp yargıya başvurarak değiştirilebilir. Fakat ilgi alanının ehemmiyetli olmasından dolayı alanında uzman avukatlardan destek alınması tavsiye edilir. Polislikten Komiserliğe Geçiş