Enerji Ve Madencilik Hukuku

Lisansı İptal Edilen Petrol İstasyonu

lisansi-iptal-edilen-petrol-istasyonu

Lisansı İptal Edilen Petrol İstasyonu

Genel Bilgi

Petrol İstasyonu lisansı sona erme, iptali durumları Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenir.

EPDK işin ehemmiyeti sebebiyle hem lisansları zor şartlarda vermekte hem de sonrasında sıkı bir denetime tabi tutmaktadır. Bu bağlamda kurum uyarı, para cezaları ve lisans iptalleri yapabilir. Lisans 49 yıla kadar verilebilir ve bu süre boyunca lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen sorumluluklar geçerlidir.

Lisans Sürelerinin Uzatılması

Lisans süreleri lisans sahibinin talebi üzerine süre bitiminden başlamak üzere mevzuatlarda belirtilen azami süreler dikkate alınmak suretiyle uzatılabilir. Lisans süresinin uzatılabilmesi için, lisans süresi bitmeden en erken 6 ay önce veya en geç lisans süresinin bitmesinin ardından 2 ay içinde kuruma yazılı ya da elektronik olarak başvurmak gerekir.  Kuruma başvurunun ardından 10 gün içerisinde yapılan başvurunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonucunda eksiklikler görülmesi halinde bunların tamamlanması için 10 günlük süre verilir ve eksiklerin tamamlanmadığı takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurucuya iade edileceği bilgilendirmesi yapılır.

Süre uzatımı talebi hakkında yapılan inceleme 60 gün içerisinde tamamlanır ve süre sonunda Kurul Kararı ile sonuca erdirilir. Kurul gerekli görmesi halinde bu yetkisini Petrol Piyasası Daire Başkanlığına devredebilir.

İşyeri açma ve çalışma belgeleri hariç olmak üzere belgelerin başvuru sürecinde geçerliliğini yitirmesi durumunda başvurucundan belgeleri yenilemesi talep edilir. Verilen süre içerisinde belgelerin yenilenmemesi halinde başvuru iptal edilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini yitirmesi halinde ise başvurucuya süre verilmeksizin başvurusu iptal edilir.

Lisansın İptal Edilmesi

Lisansı sona erdirme işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yapılır. Ancak kurul gerekli görmesi halinde yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Başkanlığına veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde lisansın iptal edilme sebepleri olarak;

a)Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi,

b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi,

c) Lisans sahibinin ölümü,

ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi,

d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi,

e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen on beş gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi,

f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi,

g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli pompadan satış yapılmaması,

ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması,

h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen bayilik teşkilatını süresi içinde oluşturamaması veya koruyamaması

ı) Dağıtıcı lisans sahiplerinin mevzuatta öngörülen asgari beyaz ürün (benzin, motorin) satışı gerçekleştirememesi sayılmıştır. Ayrıca lisanslar süre uzatma talebinde bulunulmaması halinde tebligata gerek duyulmadan kendiliğinden sona erer.

Asgari satış tutarından %10 veya daha az oranla daha az tutarda satış yapılması durumunda lisans iptal edilmez fakat takibe alınır. Bir sonraki takvim yılı süresince de asgari satış tutarını geçemeyen dağıtıcının lisansı iptal edilir. Bu takvim yılı içerisinde asgari satış tutarını geçen dağıtıcıyı izleme bırakılır.

Petrol piyasasında faal bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait tesislerde; mevzuat hükümlerine uygunluk, satılan akaryakıtın kalite analizi, hata, hile, suiistimal gibi durumların tespiti için denetim yapılmaktadır. İstasyonların, lisans sahiplerinin bu denetimlere yardımcı olma yükümlülüğü mevcuttur. Lisans iptalleriyle ilgili yapılacak soruşturma E.P.D. Kurulunca yürütülür ve karara bağlanır. Kaçakçılıkla ilgili olarak mahkemeden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelirse eğer, lisansın iptaline, lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığınca karar verir.

Lisans İptaline ve İdari Para Cezasına Karşı Ne Yapılabilir?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11.maddesi uyarınca ilgililer idari dava açmadan önce ancak 60 günlük dava açma süresi içinde idari işlemi yapan makamın üst makamına, üst makamı yoksa işlemi yapan makama işlemin kaldırılması için itiraz edebilir.  Bu başvuru ihtiyari olması sebebiyle başvuru yapılmadan direkt olarak dava yoluna da gidilebilir. 60 gün içinde idare tarafından cevap verilmediği takdirde itiraz zımnen reddedilmiş sayılır.  Bu süre boyunca dava açma süresi işlemez. EPDK’nın lisans iptali işlemi bir idari işlem olması sebebiyle ilk olarak EPDK’ya itiraz edilebilir. İtirazda istenilen sonuç alınamadığı takdirde yetkili idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir. İdari para cezası ya da lisans iptali gibi durumlarda önce kuruma idari başvuruda bulunulabilir.

Yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri olan Ankara’dır. EPDK bağımsız, idari ve mali özerkliğe sahip idari bir otoritedir. Danıştay Kanunu’na göre bu bağımsız idari otoritelere karşı yürütülecek işlerde Danıştay’da dava açılırdı fakat kanun değişikliği ile dava artık İdare Mahkemesinde açılmaktadır. Danıştay kesilen idari para cezasına itiraz için açılan bir davadan sonra EPDK kararlarınca uygulanan yaptırımlarda ilk derece mahkemesi olarak, İdare Mahkemesine dava açılması gerektiğini söylemiştir. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki EPDK kararına karşı yapılan başvurular acele işlerden sayılıp, öncelikle çözümlenir. Petrol İstasyonu lisansı