Aile Hukuku

Babalık Davası Nedir?

babalik-davasi-nedir

Babalık Davası Nedir?

1.Çocuk ile Babalık İlişkisi Nasıl Kurulur?

Türk Medeni Kanuna göre çocuk ile analık ilişkisi doğumla kurulur. Ancak çocukla babalık ilişkisi doğumla kurulmaz. Kanuna göre çocukla babalık ilişkisi birden fazla yolla mümkün olabilir. Bunlar babanın çocuğun anasıyla evli olması, babanın çocuğu tanıması ve babaya babalık davası açılması diğer bir deyişle hâkim kararıdır. Çocuk ile babalık ilişkisinin farklı şekillerde kurulmasının sebebi doğumun babanın kim olduğunu kesin şekilde ortaya koymamasıdır.

2.Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Neden Açılır?

Babalık davası; ananın veya çocuğun babayla çocuk arasında soybağının kurulmasını hâkimden istemesidir. Baba ile çocuk arasında soybağının kurulmasının birçok farklı hukuk alanıyla ilgisi vardır. Kişinin soybağının belli olmasıyla, evliliğin yasak olduğu kişiler, davalarda tanıklıktan çekinebilecek kişiler gibi bir çok husus belirlenebilmektedir. Bunun yanı sıra babayla soybağının kurulması miras hukuku alanında da oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca Babalık davasıyla anne, TMK’nın 304. maddesinde belirtilen sebeplerle maddi tazminat ve çocuğun yararına olmak kaydıyla nafaka da talep edebilir.

3.Babanın Babalık Davası Açması Mümkün Müdür? Babalık Davası Nasıl Açılır?

Mahkemeden baba ile soybağı kurulmasını talep etme hakkı halk arasında bilinen adıyla dava açma hakkı anne ve çocuğa aittir. Dikkat edilmesi gereken husus baba olduğunu iddia eden kişinin bu davayı açmaya hakkı yoktur. Dava babaya karşı açılabileceği gibi, babanın ölmüş olması halinde mirasçılarına karşı da açılabilir. Babalık davası açılabilmesi için ananın belli olması ve çocuğun başka bir erkekle soybağının kurulmamış olması gerekmektedir. Çocuğun başka bir erkekle soybağının bulunması durumunda ilk önce soybağının reddi davası açılması gerekir.

4.Babalık Davası Ne Kadar Sürer?

Adalet Bakanlığının yargıda hedef süresine göre babalık davasının 330 gün içerisinde çözümlenmesi planlanmaktadır. Buna karşın olumsuz faktörler (örneğin covid-19 pandemi sürecinde mahkemelerde faaliyetlerine belirli zaman diliminde ara vermesi gibi) ile istinaf ve temyiz nezdinde yapılan itirazlar bu süreye dâhil değildir.

5.Babalık Davasında İddiaların İspatı

TMK hükümlerine göre davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine olarak kabul edilir. Fakat bu karine kesin olmayıp aksi ispat edilebilir. Davalı;  çocuğun babasının kendisinin olmasının imkânsız olduğunu veya çocuğun babasının başka bir erkek olma olasılığının daha yüksek olduğunu ispat etmek yoluyla bu karineyi çürütebilir. Davalının belirtilen günler arasında başka bir yerde olduğunu ispat etmesi, çocuğun babasının kendisi olmadığını ispatlayabilir. Bu tür davalarda en etkili ispat aracı yüzde yüze yakın doğru sonuç vermesi sebebiyle DNA testi yaptırmaktır. Nitekim Yargıtay da babalık davalarında mutlaka DNA testi yapılması gerektiği hususunu vurgulamaktadır. Anayasa ve kanun hükümlerinde vücut dokunulmazlığına rıza dışında müdahale edilemez ancak TMK md.284’ e göre taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermek zorundadırlar. Davalının, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermemesi halinde, hâkim; durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir. Diğer bir deyişle DNA testi sonucunun davalı aleyhine olmasına karar verebilir ve çocukla soybağının kurulmasına karar verebilir.

6.Babalık Davası Ne Zamana Kadar, Hangi Mahkemede Açılabilir?

Babalık davası çocuk doğmadan açılabileceği gibi çocuk doğduktan sonra da açılabilir. Ananın dava hakkı, çocuğun doğumundan bir yıl sonra düşer. Eğer hâlihazırda çocukla başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa süre, soybağı ilişkisinin ortadan kalkması ile işlemeye başlar. Hak düşürücü süreden sonra gecikmeyi haklı kılan bir sebebin varlığı ispat edilmişse bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde dava açılabilir. Dava taraflardan birinin dava veya doğum zamanındaki yerleşim yeri aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

7.Babalık Davası Dilekçe Örneği